Anotace: Cílem předmětu je seznámit studenty s tématem zdraví člověka, s fungováním jednotlivých soustav lidského těla a vývojem člověka od narození po smrt. Dále seznámit studenty s prvky zdravého životního stylu a zásadami hygieny tak, aby dokázali téma aplikovat ve výuce na 1. stupni ZŠ. Dalším cílem je poukázat na důležitost sexuální výchovy, zejména na psychické a etické důsledky sexuálního chování člověka, aby student mohl položit správné základy sexuální výchovy u dětí v primární škole. Cílem je rovněž prohloubit u studentů znalosti o první pomoci a jednání v život ohrožujících situacích. Student by také měl být podrobněji seznámen s nebezpečím návykových látek a preventivních chováním zamezujícím jejich užívání. V neposlední řadě také seznámit s oblastí osobního bezpečí zejména v oblasti silničního provozu, šikany a týrání, jakož i násilím v médiích tak, aby student mohl didakticky zpracovat uvedená témata pro výuku na 1. stupni ZŠ. Cílem předmětu je dále rozvíjet kompetence studenta (budoucího učitele) v problematice didaktických znalostí obsahu. Samostatné úkoly (v rámci elektronického kurzu Moodle) budou zaměřeny zejména na vlastní analýzu příslušných odborných znalostí nutných k následné didaktické rekonstrukci, na formulaci cílů, výběr a řazení vzdělávacího obsahu, úlohu prekonceptů v rámci didaktické přípravy učitele, jakož i na zdroje pro výuku v tematických okruzích Lidé kolem nás a Člověk a jeho zdraví a samotné pokusy o didaktickou rekonstrukci vybraných pojmů (témat) z uvedených tematických okruhů.

Sylabus předmětu ZDE

Obsah předmětu:

Číslo přednášky/cvičeníTémaPrezentace ke stažení
1.Lidské tělo jako největší zázrak přírody. Stavba těla. Souvislosti se zdravím člověka.
Zdraví. Zdravý životní styl (výživa, pohyb, psychické zdraví, zdravé životní prostředí). Ohrožení zdraví - návykové látky a jiné vlivy.
Rodina, partnerství, sexuální výchova, etické otázky. Život člověka v širších souvislostech. Kultura a subkultury.
Prezenace 1
Prezentace 2
Prezentace 3
2.Bezpečí člověka a mimořádné situace. Dopravní výchova. První pomoc. Krizové situace. Integrovaný záchranný systém. Globální problémy lidstva - příčiny a následky. Média a reklama.
Člověk ve společnosti - soužití lidí. Demokracie. Politika. Víra a náboženství. Chování lidí. Znaky dnešní "postmoderní" společnosti.
Finanční gramotnost. Otázka práva a spravedlnosti. Život v právním státě.
Prezentace 4
Prezentace 5
Prezentace 6

Požadavky ke splnění předmětu:
Zápočtový test – teorie a didaktika tematického okruhu Člověk a jeho zdraví + Lidé kolem nás  (v intencích přednášek, resp. samostatných úkolů).

Bodování zápočtového testu: Maximum 100 bodů, minimálně ke splnění potřeba 75 bodů (75%).

Lze však získat plusové body k testu vypracováním dílčích úkolů v elektronickém kurzu Moodle. Celkem bude k dispozici 6 dílčích úkolů: úkol 1 (1-3 body), úkol 2 (1-20 bodů), úkol 3 (1-20 bodů), úkol 4 (1-3 body), úkol 5 (1-10 bodů), úkol 6 (1-10 bodů). Celkem 1-66 bodů dle kvality vypracování.

Do Moodlu byste se měli přihlásit jako do Portálu. Do kurzu jsem vás již zapsal.

KURS MOODLE – ZADÁNÍ ÚKOLŮ ZDE (nebo také na odkaze níže)

Jméno kurzu:

Bodování
166 – 84 bodů: splnil
83 – 0 bodů: nesplnil

Přepočteno pro body do systému (škála 0-100 bodů) 1 bod za 1,66bodu
100 – 51 bodů: splnil
50-0 bodů: nesplnil

PRVNÍ TERMÍN TESTU: pro zájemce 14.5.2019 (v rámci 2. přednášky)

Materiály k samostudiu:

K 1. přednášce:

100 ZAJÍMAVOSTÍ O LIDSKÉM TĚLE

BYL JEDNOU JEDEN ŽIVOT – animovaný seriál o lidském těle a jeho fungování (26 dílů)

INTERAKTIVNÍ UKÁZKY ORGÁNOVÝCH SOUSTAV – anglicky, ale jako obrazová ukázka výborný

OPTICKÉ KLAMY 1, OPTICKÉ KLAMY 2

MORSEOVKA – převodní tabulka

MINERÁLY A JEJICH ÚČINEK NA LIDSKÉ TĚLO

KALKULAČKA TEPOVÉ FREKVENCE nebo ZDE

KALKULAČKA KALORICKÉHO PŘÍJMU, KALKULAČKA TĚLESNÉHO TUKU, další kalkulačky

VÍM, CO JÍM – web o nutričně vyvážených potravinách

KALORICKÉ TABULKY – web o mapování příjmu a výdeje potravin

E-LEARNING O ZDRAVÍ (výživa): část 1, část 2, část 3, část 4, bonus

PŘEDNÁŠKA prof. Jana Sokola – RODINA V PROMĚNÁCH ČASU

ZÁKON O RODINĚ

projekt ETICKÉ DÍLNY – etická výchova ve škole se školenými lektory

projekt KOMPÁSEK – zaměřený přímo pro 1. stupeň ZŠ (Jak v životě neztratit směr)

dokument o EVROPSKÉ KULTUŘE

Ke 2. přednášce:

Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách

OCHRANA ČLOVĚKA PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH – příručka učitele

Ukázka stručné brožury, jak se chovat při mimořádných událostech

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRVNÍ POMOCI PRO ZŠ

Metodická příručka PP – náhlá onemocnění, Metodická příručka PP – úrazy, Metodická příručka PP – jak učit první pomoc

Aplikace PRVNÍ POMOC v mobilu (ke stažení)

PAN KUŽEL – webové stránky pro děti o dopravní výchově

PODKLADY PRO DOPRAVNÍ VÝCHOVU vydané MŠMT

Materiály na DUMách o dopravní výchově ZDE

Interaktní webové stránky HRAVÉ UČENÍ

Pracovní a metodické listy organizace  ZÁCHRANNÝ KRUH

projekt ALARM – metodické materiály pro 1. stupeň ZŠ

PREZENTACE O PRVNÍ POMOCI PRO 1. STUPEŇ ZŠ

ALÍK ZÁCHRANÁŘ – portál o první pomoci

PŘÍRUČKA PRVNÍ POMOCI – animované video

prezentace GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA

příručka o GLOBÁLNÍCH PROBLÉMECH – příklady

FINANČNÍ GRAMOTNOST VE VÝUCE – metodická příručka

FINANČNÍ GRAMOTNOST – obsah a příklady z praxe škol

ŽIVOT BEZ DLUHŮ – stránky s animovaným seriálem k tématům finanční gramotnosti