Anotace: Hlavním cílem souvislé pedagogické praxe v prvním ročníku ZŠ je umožnit studentům nahlédnout do prostředí školního života první třídy základní školy, seznámit se s jejími specifiky, hlouběji poznávat reálné podmínky výuky v tomto ročníku a potřeby učitelské profese formou hospitací ve vyučování, asistencí vážících se ke všem profesním činnostem učitelů i prvních samostatných pedagogických výstupů.
Studenti se ve vybrané první třídě zapojují do školního a event. mimoškolního života, asistují učiteli z praxe při všech profesních činnostech (včetně mimovyučovacích a mimoškolních aktivit; práce se všemi formami pedagogické dokumentace apod.), hospitují ve výuce, konzultují s třídním učitelem (cvičným učitelem praxe) postupy plánování, realizace a hodnotící reflexe vyučovacích hodin. S ohledem na rozvíjející se profesní dovednosti adeptů učitelství ponecháváme na zvážení učitele z praxe možnosti samostatných vlastních vyučovacích pokusů studentů.

Praxe je tedy založena hlavně na hospitaci (pozorování výuky učitele v 1. třídě) – náslechy, ale je možno také několik vyučovacích hodin odučit, případně mít kratší vstupy do výuky (pomoc učiteli s výukou), dále byste se měli seznámit s běžným chodem školy – pomoc učiteli s běžným administrativním chodem třídy (např. porady, třídní schůzky, opravy úkolů apod.) – PRAXE MUSÍ BÝT KONÁNA V 1. ROČNÍKU ZŠ.

Termín praxe – praxi je možno vykonat třemi  způsoby.

1) V září 2018 ještě před zahájením zimního semestru – 5 dní v kuse (1 týden)

2) Během zimního semestru 5 dní v kuse nebo 5 dní po jednotlivých dnech (např. 5x pátek, nebo i jinak) tak, aby se praxe nekryla s ostatní výukou na univerzitě

3) Během zkouškového období v lednu 2019 – 5 dní v kuse (1 týden)

Student by se měl účastnit náslechů, eventuálně jiných činnosti v rozsahu 5 dnů, tj. počtu 20 x 45 min. vyučovacích jednotek.

Informace k vykonání praxe pro různý typ studenta:

A) Studenti, kteří UČÍ v 1. ročníku ZŠ

1. Odevzdají POTVRZENÍ O ZAMĚSTNÁNÍ V 1. ROČNÍKU ZŠ

2. Odevzdají 10 vlastních příprav na vyučovací hodinu v 1. třídě. Forma zpracování přípravy je na vás, měla by obsahovat vyučovací předmět, cíl hodiny, téma hodiny, postup (učební činnost žáka, vyučovací činnost učitele), pomůcky, vyučovací formy a metody. Můžete využít pro přípravu i VZOR HOSPITAČNÍHO ZÁZNAMU

Potvrzení o zaměstnání i přípravy lze zaslat emailem.

MEZNÍ TERMÍN ODEVZDÁNÍ PODKLADŮ PRO UDĚLENÍ ZÁPOČTU: 9. 2. 2018 do 12:00 hodin

B) Studenti, kteří UČÍ, ale nikoli v prvním ročníku, nebo studenti, co NEUČÍ

1. student si sám vybere základní školu, na které by chtěl praxi vykonat. Lze si vybrat jednak ze seznamu škol, se kterými má fakulta uzavřenou reciproční smlouvy, nebo si zvolit školu mimo seznam – v tomto případě je třeba kontaktovat referát praxí (paní Kozelskou) a požádat ji o to, aby mohla být s vámi vybranou školou tato reciproční smlouva uzavřena (nejlépe provést současně s bodem 2)

SEZNAM ŠKOL S UZAVŘENOU RECIPROČNÍ SMLOUVOU (stáhne se soubor .xls do počítače)

2. student vyplní žádost o praxi – akceptaci, kde vyplní potřebné údaje (postup, jak získat formulář viz soubor níže), nechá potvrdit příslušnou školou a odevzdá na referát praxí paní Kozelské. ŽÁDOST-AKCEPTACE

OBECNÝ POSTUP PRO ZAJIŠTĚNÍ PRAXE

3. v domluveném termínu student realizuje praxi, tzn. nastoupí na praxi do vybrané 1. třídy ZŠ a fyzicky praxi vykonává, tzn. hospituje ve vybrané třídě, dělá si záznamy a vykonává všechny činnosti, na kterých se domluvil s vedoucím učitelem z praxe.

4. po skončení praxe nechá student potvrdit hospitační záznam – zápočtovou listinu, kterou si v průběhu praxe postupně vyplňuje, učitelem z praxe.

ZÁPOČTOVÁ LISTINA 55ZS1

5. odevzdá (zašle) vyplněné hospitační záznamy z průběhu praxe – celkem 10 hospitačních záznamů

VZOR HOSPITAČNÍHO ZÁZNAMU

Poznámka: místo hospitačního záznamu může být také PŘÍPRAVA VYUČOVACÍ HODINY – lze použít stejný arch, jen označit jako příprava.

Potvrzenou zápočtovou listinu, případně potvrzení o zaměstnání a 10 hospitačních záznamů, odevzdat/nahrát na Portál do sekce Seminární práce k předmětu KPA/55ZS1.

MEZNÍ TERMÍN ODEVZDÁNÍ PODKLADŮ PRO UDĚLENÍ ZÁPOČTU: 6. 2. 2019 do 23:59 hodin

V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ, DOTAZŮ, MNE KONTAKTUJTE.

SYLABUS PŘEDMĚTU ZDE

KONTAKTY:

Garance předmětové pedagogické praxe :

Odborná garance KPA: Mgr. Ondřej Šimik, PhD., ondrej.simik@osu.cz, tel. 597 092 677 – hospitační záznamy z praxe a  zápočtová listina.

Záležitosti spojené s administrací, tvorbou smluv :

Referát praxí PdF OU: Michaela Kozelskámichaela.kozelska@osu.cz, telefon : 597 09 2513 – zde se domluvit na realizaci praxe na ZŠ, řešit žádost o praxi, případně reciproční smlouvu