Anotace: Cílem předmětu je v rámci přednášek seznámit studenty s tématem zdraví člověka, s fungováním jednotlivých soustav lidského těla a vývojem člověka od narození po smrt. Dále seznámit studenty s prvky zdravého životního stylu a zásadami hygieny tak, aby dokázali téma aplikovat ve výuce na 1. stupni ZŠ. Dalším cílem je poukázat na důležitost sexuální výchovy, zejména na psychické a etické důsledky sexuálního chování člověka, aby student mohl položit správné základy sexuální výchovy u dětí v primární škole. Cílem je rovněž prohloubit u studentů znalosti o první pomoci a jednání v život ohrožujících situacích. Student by také měl být podrobněji seznámen s nebezpečím návykových látek a preventivních chováním zamezujícím jejich užívání. V neposlední řadě také seznámit s oblastí osobního bezpečí zejména v oblasti silničního provozu, šikany a týrání, jakož i násilím v médiích tak, aby student mohl didakticky zpracovat uvedená témata pro výuku na 1. stupni ZŠ. Cílem předmětu v rámci seminářů je především rozvíjet kompetence studenta (budoucího učitele) v problematice didaktických znalostí obsahu. Semináře budou zaměřeny zejména na vlastní analýzu příslušných odborných znalostí nutných k následné didaktické rekonstrukci, budeme se zabývat formulací cílů, výběrem a řazením vzdělávacího obsahu, úlohou prekonceptů v rámci didaktické přípravy učitele, jakož i zdroji pro výuku v tematických okruzích Lidé kolem nás a Člověk a jeho zdraví a samotné pokusy o didaktickou rekonstrukci vybraných pojmů (témat) z uvedených tematických okruhů.

Sylabus předmětu ZDE

Obsah předmětu:

DATUMTéma PŘEDNÁŠKYPrezentace ke staženíZaměření SEMINÁŘE
1. (22.2.2018)Lidské tělo jako největší zázrak přírody. Stavba těla. Souvislosti se zdravím člověka.Přednáška č. 1Lidské tělo. Zdraví a zdravý životní styl.
2. (8.3.2018)Zdraví. Zdravý životní styl (výživa, pohyb, psychické zdraví, zdravé životní prostředí). Ohrožení zdraví - návykové látky a jiné vlivy.Přednáška č. 2Sexualita, vztahy. Etika. Kultura.
3. (22.3.2018)Rodina, partnerství, sexuální výchova, etické otázky. Život člověka v širších souvislostech. Kultura a subkultury. Přednáška č. 3Mimořádné události. Dopravní výchova. Reklama.
4. (5.4.2018)Bezpečí člověka a mimořádné situace. Dopravní výchova. První pomoc. Krizové situace. Integrovaný záchranný systém. Globální problémy lidstva - příčiny a následky. Média a reklama.Přednáška č. 4Demokracie a politika. Právo a spravedlnost. Finanční gramotnost.
5. (19.4.2018)Člověk ve společnosti - soužití lidí. Demokracie. Politika. Víra a náboženství. Chování lidí. Znaky dnešní "postmoderní" společnosti.
Finanční gramotnost. Otázka práva a spravedlnosti. Život v právním státě.
Přednáška č. 5a
Přednáška č. 5b
Prezentace studentů - didaktická transformace obsahu
6. (3.5.2018)Zápočtový test a kontrola splněných požadavků-----------Prezentace studentů - didaktická transformace vzdělávacího obsahu

SEZNAM TÉMAT PRO STUDENTSKÉ VÝSTUPY 5. A 6. SEMINÁŘ ZDE

ŠABLONA K PŘÍPRAVĚ NA VÝSTUP KE STAŽENÍ ZDE (formát docx): Šablona pro přípravu výuky vybraného tématu 5CAJZ

MATERIÁL K SEMINÁŘŮM (formát .pdf k vytištění)

MATERIÁL K SEMINÁŘŮM (formát .docx ke stažení)

Požadavky ke splnění předmětu:

ZÁPOČTOVÝ TEST – teorie a didaktika tematického okruhu Člověk a jeho zdraví + Lidé kolem nás (v intencích přednášek a seminářů).

Bodování zápočtového testu: Maximum 100 bodů, minimálně ke splnění potřeba 80 bodů (80%).
Lze však získat plusové body k testu, které budou přičteny k celkovému součtu bodů za test.

DALŠÍ TERMÍNY TESTU: 17.5. v 9:00 a ve 14:0025.5. ve 13:00 a 14.6. ve 14:30 (vždy na G511) – není potřeba se formálně zapisovat na tyto termíny, je třeba jen fyzicky přijít.

Možnosti získání dalších bodů:

a) absolvování nepovinného jednodenního semináře (pátek, cca 6-8 hodin, datum bude upřesněno) na téma: Práce s příběhem (aneb Jak se bavit s malými dětmi o velkých otázkách) – bližší info na prvním semináři. (+10 bodů)

b) aktivní účast na seminářích, tzn. účast a vypracovávání zadaných úkolů (pracovního materiálu) ze seminářů – 1 aktivní účast až 5 bodů, v rámci dvou posledních cvičení prezentace vzdělávací aktivity s návazností na RVP ZV. Z posledních dvou cvičení předloží student poznámky (zaznamenává si náměty jednotlivých studentů). Celkem max. + 30 bodů.

c) vypracování úkolů zadaných skrze elektronický kurs předmětu 5CAJZ (na moodle.osu.cz). Celkem 7 úkolů různé náročnosti (3, 5 nebo až 10 bodů). Celkem max. + 46 bodů

Bodování jen test:
100 – 80 bodů: splnil
79 – 0 bodů: nesplnil

Bodování celkové (test+docházka+úkoly):
186 – 93: splnil
92 – 0: nesplnil

Přepočteno pro body do systému (škála 0-100 bodů) 1 bod za 1,86 bodu
100 – 51 bodů: splnil
50-0 bodů: nesplnil

 

Materiály k samostudiu a inspiraci do praxe:

K 1. přednášce:

100 ZAJÍMAVOSTÍ O LIDSKÉM TĚLE

BYL JEDNOU JEDEN ŽIVOT – animovaný seriál o lidském těle a jeho fungování (26 dílů)

INTERAKTIVNÍ UKÁZKY ORGÁNOVÝCH SOUSTAV – anglicky, ale jako obrazová ukázka výborný

OPTICKÉ KLAMY 1, OPTICKÉ KLAMY 2

MORSEOVKA – převodní tabulka

 Ke 2. přednášce:

MINERÁLY A JEJICH ÚČINEK NA LIDSKÉ TĚLO

KALKULAČKA TEPOVÉ FREKVENCE nebo ZDE

KALKULAČKA KALORICKÉHO PŘÍJMU, KALKULAČKA TĚLESNÉHO TUKU, další kalkulačky

VÍM, CO JÍM – web o nutričně vyvážených potravinách

KALORICKÉ TABULKY – web o mapování příjmu a výdeje potravin

E-LEARNING O ZDRAVÍ (výživa): část 1, část 2, část 3, část 4, bonus

Ke 3. přednášce:

PŘEDNÁŠKA prof. Jana Sokola – RODINA V PROMĚNÁCH ČASU

ZÁKON O RODINĚ

projekt ETICKÉ DÍLNY – etická výchova ve škole se školenými lektory

projekt KOMPÁSEK – zaměřený přímo pro 1. stupeň ZŠ (Jak v životě neztratit směr)

dokument o EVROPSKÉ KULTUŘE

Ke 4. přednášce:

Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách

OCHRANA ČLOVĚKA PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH – příručka učitele

Ukázka stručné brožury, jak se chovat při mimořádných událostech

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRVNÍ POMOCI PRO ZŠ

Metodická příručka PP – náhlá onemocnění, Metodická příručka PP – úrazy, Metodická příručka PP – jak učit první pomoc

Aplikace PRVNÍ POMOC v mobilu (ke stažení)

PAN KUŽEL – webové stránky pro děti o dopravní výchově

PODKLADY PRO DOPRAVNÍ VÝCHOVU vydané MŠMT

Materiály na DUMách o dopravní výchově ZDE

Interaktní webové stránky HRAVÉ UČENÍ

Pracovní a metodické listy organizace  ZÁCHRANNÝ KRUH

projekt ALARM – metodické materiály pro 1. stupeň ZŠ

PREZENTACE O PRVNÍ POMOCI PRO 1. STUPEŇ ZŠ

ALÍK ZÁCHRANÁŘ – portál o první pomoci

PŘÍRUČKA PRVNÍ POMOCI – animované video

prezentace GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA

příručka o GLOBÁLNÍCH PROBLÉMECH – příklady

K 6. přednášce:

FINANČNÍ GRAMOTNOST VE VÝUCE – metodická příručka

FINANČNÍ GRAMOTNOST – obsah a příklady z praxe škol

ŽIVOT BEZ DLUHŮ – stránky s animovaným seriálem k tématům finanční gramotnosti