Anotace: Tato praxe navazující předmětovou 55AX2. Studenti realizují pedagogické výstupy. Průběh praxe si studenti zaznamenávají do zápočtové listiny. Studenti, kteří učí na 1. stupni ZŠ (student typu A), praxi absolvují ve své třídě a dodají potvrzení o zaměstnání a 8 příprav na vyučovací hodinu. Studenti, kteří nevyučují na 1. stupni ZŠ, jsou studenty typu B (postup viz níže). Cílem praxe je na základě teoretických znalostí a vědomostí studenta nabytých z realizace jednotlivých oborových didaktik, pedagogicko-psychologických disciplín a předchozích praxí v rámci studia Učitelství pro 1. stupeň aplikovat tyto poznatky v běžném prostředí základní školy realizací vlastních samostatných výstupů (vyučovacích hodin). Úkolem studenta je aktivní zapojení do každodenního učebního procesu výuky jednotlivých předmětů v 1. – 5. ročníku ZŠ na studentem vybrané základní škole. Student tak získává možnost seznámit se s denní realitou školní výuky na 1. st. ZŠ plněním školních povinností a podrobně se si nastudovat také administrativní stránku školní pedagogické praxe.

Organizace praxe: praxi je možno absolvovat kdykoliv v průběhu zimního semestru nebo zkouškového období (do 10.2.2017). Rozsah praxe je 8 vyučovacích hodin (různé vyučovací předměty, mohou se i opakovat) – a dané škole odučíte 8 vyučovacích hodin (různé předměty) a zpracujete z nich přípravy.

Termín realizace: v průběhu září 2016 – 10.2.2017 (dle vašich časových možností) odučit 8 vyučovacích hodin na 1. stupni ZŠ. Pozor – do uvedeného data je potřeba odevzdat i potřebné materiály k zápočtu!!!

Místo realizace: na vaší škole, kde jste zaměstnaní (student typu A), studenti, kteří neučí (student typu B), podají Žádost o realizaci praxe na referát praxí (p. Kozelská; kontakt: michaela.kozelska@osu.cz, tel. 597 092 513, budova Mlýnská, 1. patro) – vybrat školu si lze ze seznamu škol, s nimiž má univerzita uzavřenou tzv. Reciproční smlouvu, nebo školu dle vlastního výběru, se kterou však musí být před realizací praxí uzavřena reciproční smlouva – tento krok řešíte s paní Michaelou Kozelskou.

ŽÁDOST O REALIZACI PRAXE

Požadavky na studenta:
A) Studenti, kteří UČÍ na 1. stupni (STUDENT TYPU A) – DONESOU/ZAŠLOU EMAILEM POTVRZENÍ O ZAMĚSTNÁNÍ + 8 vašich příprav na vyučovací hodinu. Forma zpracování přípravy je na vás, měla by obsahovat vyučovací předmět, cíl hodiny, téma hodiny, postup (učební činnost žáka, vyučovací činnost učitele), pomůcky, vyučovací formy a metody (viz také vzor níže pro inspiraci).

POTVRZENÍ O ZAMĚSTNÁNÍ

B) Studenti, kteří neučí na 1. stupni, nebo neučí vůbec (STUDENT TYPU B)

Odevzdáte k zápočtu 8 vašich příprav na vyučovací hodinu – bližší popis viz níže. Spolu se záznamy odevzdáte také ZÁPOČTOVOU LISTINU.

VZOR PŘÍPRAVY

Podrobnější popis OBSHAU přípravy:
Téma hodiny – jasně a přesně nazvat konkrétním tématem: Např. List a jeho stavba
Cíle hodiny – formulovat v jazyce žáka, konkrétně – co žák bude umět (měl by umět), např. žák vyjmenuje tři typy listů, žák popíše rozdíl mezi listem jednoduchým a složeným, žák pozná 5 druhů listů (buk, javor, lípa, habr, jasan) apod.
Popis činností
a) učitel – co dělá učitel, např. pokud používá prezentaci – přiložit (nebo alespoň v bodech popsat, pokud vysvětluje něco dle učebnice, uvést přesně učebnici a odkaz na text (stranu) – nadpis cvičení, apod.
b) učební činnost žáka – uvést přesné zadání úkolu pro žáka, resp. popis činnosti, kterou bude dělat.
Např. pokud dělá pokus, nestačí napsat jen „pokus“, ale popsat postup pokusu a jeho vysvětlení, pokud žák pozoruje – popsat CO pozoruje, pokud řeší písemné cvičení např. z pracovního sešitu – minimálně přesně na toto cvičení odkázat a alespoň jednou větou popsat, o co jde, např. Doplňuje názvy stromů k obrázkům listů
pokud žák řeší křížovku, osmisměrku – připojte k přípravě. Apod.

Metody a formy – neuvádět izolovaně, ale u každé činnosti uvést o jakou metodu či formu jde
např. pokus (skupinová práce, metoda praktická, pozorování)

Pomůcky – uvést konkrétní výčet pomůcek, např. název encyklopedie, název webových stránek, název učebnice atd., aby bylo jasné, o co konkrétně jde. Např. místo „výtvarné potřeby“ uvést – papír, vodové barvy, štětec, lepidlo; místo „přírodniny“ uvést např. listy stromů, větvičky stromů apod.

SYLABUS PŘEDMĚTU ZDE