nedělní škola

Od školního roku 2002/2003 vedu nedělní školu (dorost) v křesťanském sboru v Českém Těšíně. V nedělní škole se učíme poznávat Pána Boha skrze jeho dopis pro člověka – Bibli. Celý program je rozdělen do pěti let a asi  200 lekcí. Jednotlivé lekce budu postupně přidávat. Ke každé lekci bude dostupný také pracovní list pro děti.

Pravidelná setkání: NEDĚLE 9:30 – 10:30.  Setkání se nekonají o prázdninách.

Místo setkání: Křesťanský sbor Český Těšín, Slezská 874, Český Těšín – mapa

INTERAKTIVNÍ PROCVIČOVÁNÍ BIBLICKÝCH ZNALOSTÍ 

PROGRAM NA říjen – prosinec 2021

DatumNázev lekceČasVedení
03.10.2021Lekce 127 - List Efezským (CÍRKEV JEŽÍŠE KRISTA)
09:30-10:30Ondra
10.10.2021Pracovní list 127 - List Efezským
09:30-10:30Ondra
17.10.2021Lekce 128 - List Filipským (RADOST V KRISTU)
09:30-10:30Ben
24.10.2021Pracovní list 128 - List Filipským
09:30-10:30Ondra
31.10.2021Lekce 129 - List Koloským (KRISTUS NUMBER ONE)
09:30-10:30Ben
07.11.2021Pracovní list 129 - List Koloským
09:30-10:30Ondra
14.11.2021Lekce 130 - List 1. Tesalonickým (KRISTŮV NÁVRAT ZDROJEM NADĚJE)
09:30-10:30Ondra
21.11.2021Pracovní list 130 - List 1. Tesalonickým

09:30-10:30Ben
28.11.2021Lekce 131 - List 2. Tesalonickým (DRUHÝ KRISTŮV PŘÍCHOD A VYTRVALOST)
09:30-10:30Ondra
05.12.2021nácvik programu na vánoční vystoupení09:30-10:30Ondra
12.12.2021nácvik programu na vánoční vystoupení09:30-10:30Ben
19.12.2021generálka + vystoupení na bohoslužbě
09:30-10:30Ondra+Ben
26.12.2021vánoční prázdninyvolno
2.1.2021vánoční prázdninyvolno
9.1.2021Pracovní list 131 - List 2.Tesalonickým09:30-10:30
Ondra

PROBĚHLÉ LEKCE

Číslo lekceNázev lekcePřesah do Nového ZákonaLekce ke staženíPracovní list ke stažení
101Ježíš mluví o majetku – brát nebo dávat?Lekce 101Pracovní list 101
100Proměnění na hoře, předpovědi utrpení a postoj k JežíšiLekce 100Pracovní list 100
99Miluj bližní (Milosrdný samařan, nemilosrdný služebník, největší přikázání, o milosrdenství a odpouštění)Lekce 99Pracovní list 99
98Ježíš přijímá hříšníky 1 (Ježíš a hříšnice, Samařská žena)Lekce 98Pracovní list 98
97JEŽÍŠOVY ZÁZRAKY (Chůze po moři, nasycení zástupů, utišení bouře)Lekce 97Pracovní list 97
96Pochybnosti Jana KřtiteleLekce 96Pracovní list 96
95Podobenství o Božím královstvíLekce 95Pracovní list 95
94JEŽÍŠ UZDRAVUJE A KŘÍSÍ 1 (setníkův otrok, syn vdovy z Naim, posedlý v Gerase, dcera Jairova, krvácející žena, posedlý chlapec, hluchoněmý, slepý v Betsaidě) Lekce 94Pracovní list 94
93JEŽÍŠOVY SPORY S FARIZEJI (o půst a sobotu, uzdravování v sobotu, řeč proti farizeům) Lekce 93Pracovní list 93
92Povolání, vyvolení a vyslání učedníkůLekce 92Pracovní list 92
91Ježíšovo kázání na hořeLekce 91Pracovní list 91
90Ježíš káže v Nazaretu a uzdravuje v Galileji (uzdravení posedlého, malomocného, ochrnutého, Petrovy tchyně)Lekce 90Pracovní list 90
89Ježíšův křest, pokušení na poušti a povolání učedníkůLekce 89Pracovní list 89
88Ježíšovo narození a dětstvíLekce 88Pracovní list 88
87Malí proroci 3 (Ageus - Malachiáš)Pravá zbožnost (1. Timoteova 4,1-12)Lekce 87Pracovní list 87
86Malí proroci 2 (Micheáš - Sofonjáš)Druhý příchod Krista - konečný den Hospodinův (2. Petrova 3,4-10) Lekce 86Pracovní list 86
85Kniha JonášKonat dobré skutky, které Bůh připravil (Efezským 2,4-10)Lekce 85Pracovní list 85
84Malí proroci 1 (Ozeáš - Abdiáš)Dnes je den záchrany pro všechny (2. Korintským 6,2)Lekce 84Pracovní list 84
83Kniha Daniel (2. část)Kristus řeší naši budoucnost (1. list Petrův 2,24)Lekce 83Pracovní list 83
82Kniha Daniel (1. část)Přístup ke stravování (1. Tes. 5,23; 1. Kor. 10,31 a Titovi 2,2)Lekce 82Pracovní list 82
81Kniha EzechielPánův den (2. list Petrův 3,8-15) Lekce 81Pracovní list 81
80Knihy Jeremjáš a Pláč JeremjášůvBoží věrnost v těžkostech (Židům 13,5b-7) Lekce 80Pracovní list 80
79Kniha IzajášKristus nás posvěcuje - přivádí k Bohu zpět (Židům 10,8-14) Lekce 79Pracovní list 79
78Kniha Píseň písníLáska jako největší dar (1. Korintským 13)Lekce 78Pracovní list 78
77Kniha KazatelPamatuj na Hospodina a jeho slovo (2. Timoteovi 3,14-17)Lekce 77Pracovní list 77
76Kniha PříslovíMoudrost shůry (List Jakubův 3,13-18) LEKCE 76Pracovní list 76
75Kniha Žalmů Vzdávání chvály Bohu (Římanům 15,5-11) Lekce 75Pracovní list 75
74Kniha JobVytrvalost v utrpení (Římanům 12,12)Lekce 74Pracovní list 74
73Ester 3 - Realizace záchrany ŽidůBůh vysvobozuje z útisku (2. Tesalonickým 1,4-7)Lekce 73Pracovní list 73
72Ester 2 - Ester plánuje záchranuBýt použitelnou nádobou (2. Timoteovi 2,19-21)Lekce 72Pracovní list 72
71Ester 1 - Ester královnouBoží svrchované působení (Efezským 1,11-14)Lekce 71Pracovní list 71
70Ezdráš a Nehemjáš 3 - Duchovní obnova navrátilcůObnova duchovního myšlení (Efezským 4,22-24)Lekce 70Pracovní list 70
69Ezdráš a Nehemjáš 2 - Obnova chrámu a hradebVítězství nad strachem v Kristu (1. list Petrův 3, 12-15a)Lekce 69Pracovní list 69
68Ezdráš a Nehemjáš 1 - Návrat Izraelců z BabylonaSoucit s druhými (1. List Janův 3,17-19)Lekce 68Pracovní list 68
67Judští králové 3 - konec Judského královstvíBůh přijímá pokorné (1. List Petrův 5,5b-6)Lekce 67Pracovní list 67
66Izraelští králové 2 - pád Severního IzraeleHrozba odpadnutí od víry (List Judův)Lekce 66Pracovní list 66
65Judští králové 2 - s Bohem nebo bez?Pýcha předchází pád (List Jakubův 4,4-7)Lekce 65Pracovní list 65
64Izraelští králové 1 - na šikmé plošeBůh nesnáší zlo (1. list Petrův 3,10-12)Lekce 64Pracovní list 64
63Judští králové 1Následovat dobrý vzor víry Lekce 63Pracovní list 63
62Prorok Elíša 2Boží děti jako svítíci hvězdyLekce 62Pracovní list 62
61Prorok Elíša 1Ježíš vzkřísí ty, kdo věříLekce 61Pracovní list 61
60Prorok EliášMoc modlitby spravedlivéhoLEKCE 60Pracovní list 60
59Šalomounův pád a rozvrat královstvíManželský svazek s nevěřícím?LEKCE 59Pracovní list 59
58Šalomounův chrámBoží chrám v násLEKCE 58Pracovní list 58
57Moudrý a bohatý král ŠalomounBůh dává moudrost, když o ni stojímeLEKCE 57Pracovní list 57
56Z Davidova životaOddanost a spolehlivost znakem pevného vztahuLekce 56Pracovní list 56
55David a AbsalomSoucit a láska neboří, ale budujeLekce 55Pracovní list 55
54David a BatšebaVyznávání hříchůLEKCE 54Pracovní list 54
53David králem celého IzraeleBoží dědicovéLEKCE 53Pracovní list 53
52David králem judského královstvíPřemáhat zlo dobremLEKCE 52Pracovní list 52
51David jako budoucí král 2Chamtivost je Bohu nepřátelskáLekce 51Pracovní list 51
50David jako budoucí král 1Přátelství s Bohem a lidmiLekce 50Pracovní list 50
49Saul - první izraelský králPoslušnost těch, kteří nás vedouLekce 49Pracovní list 49
48Prorok SamuelPovolání apoštola Pavla a příprava na službuLekce 48Pracovní list 48
47Noemi a RútUtrpení obrací pozornost k věčnostiLekce 47Pracovní list 47
46Soudcové 6 - Míkovo modlářství a neposlušnost IzraeleDůsledky bezbožnostiLekce 46Pracovní list 46
45Soudcové 5 - Samsonův příběhPravá podstata láskyLekce 45Pracovní list 45
44Soudcové 4 - malí soudcovéOdstranit zlo a ovládat jazykLekce 44Pracovní list 44
43Soudcové 3 - Gedeonovy příběhyBoží Duch vítězí nad strachemLekce 43Pracovní list 43
42Soudcové 2 - Debora a BarákKoho Bůh povolává?Lekce 42Pracovní list 42
41Soudcové 1 - první soudcovéBoží slovo jako soudce, a přesto soucitný BůhLekce 41Pracovní list 41
40Jozue 7 - Jozova poslední slovaŽivot mezi nevěřícímiLekce 40Pracovní list 40
39Jozue 6 - Dobytí a rozdělení zaslíbené zeměNaděje jako životní motivaceLekce 39Pracovní list 39
38Jozue 5 - Lest GibeóňanůJasné slovo bez přísahaníLekce 38Pracovní list 38
37Jozue 4 - Akánova krádežŽádostivost vede ke smrtiLekce 37Pracovní list 37
36Jozue 3 - dobytí JerichaBůh bojuje za nás, když mu věřímeLekce 36Pracovní list 36
35Jozue 2 - Přechod JordánuJordán jako životní předělLekce 35Pracovní list 35
34Jozue 1 - Zvědové a nevěstka RachabOsoba Rachab v NZLekce 34Pracovní list 34
33Mojžíš předává štafetu JozuoviBojovat boj víry až do konceLekce 33Pracovní list 33
32Leviticus 6 - Požehnání nebo trestŽivot s Bohem a bez BohaLekce 32Pracovní list 32
31Leviticus 5 - Izraelské svátkyDen odpočinkuLekce 31Pracovní list 31
30Leviticus 4 - Den smířeníKristus jako pravý veleknězLekce 30Pracovní list 30
29Leviticus 3 - čisté a nečistéOčištěni od hříchuLekce 29Pracovní list 29
28Leviticus 2 - role knězeKřesťané jako královské kněžstvoLekce 28Pracovní list 28
27Leviticus 1 - oběti ve SZKristus jako dokonalá oběťLekce 27Pracovní list 27
26Cesta do zaslíbené země 7 - stánek setkáváníNebeská svatyněLekce 26Pracovní list 26
25Cesta do zaslíbené země 6 – Bileám a BalákBoží varováníLekce 25Pracovní list 25
24Cesta do zaslíbené země 5 – další vzpoury a těžkostiZneužití svobodyLekce 24Pracovní list 24
23Cesta do zaslíbené země 5 - obnova smlouvyBoží věrnost člověkuLekce 23Pracovní list 23
22Cesta do zaslíbené země 3 - porušení smlouvy (zlaté tele)Modlářství a jeho nebezpečíLekce 22Pracovní list 22
21Cesta do zaslíbené země 2 - reptání lidu a vzpoura proti MojžíšoviJežíš jako pravý chléb a nápojLekce 21Pracovní list 21
20Cesta do zaslíbené země 1 - průzkum zaslíbené zeměNeztratit jistotu, ani když není lehce (Žd 10,32-39)Lekce 20Pracovní list 20
19Desatero Zákon a poznání hříchu Lekce 19Pracovní list 19
18Hod Beránka a vyjití Izraelců z Egypta Kristus jako velikonoční BeránekLekce 18Pracovní list 18
1710 egyptských ran Vysvobození věrných z útiskuLekce 17Pracovní list 17
16Izraelci v Egyptě a povolání Mojžíše Povolání a vyvolení Lekce 16Pracovní list 16
15Josefův příběh 3 – setkání s otcem Zaslíbení Izraeli (Řím 9)Lekce 15Pracovní list 15
14Josefův příběh 2 – z vězení na výsluní Láska jako znak nového života Lekce 14Pracovní list 14
13Josefův příběh 1 – z rodiny do Egypta Zkoušky a pokušení Lekce 13Pracovní list 13
12Jákobův příběh 2 – návrat domů SmířeníLekce 12Pracovní list 12
11Jákobův příběh 1 – Jákobovi synové Boží princip materiálního požehnání (2.Kor. 9,6-11)Lekce 11Pracovní list 11
10Izákův příběh 2 (požehnání Jákobovi) Věrnost a zbožnost Božích dětí/Boží výchova Lekce 10Pracovní list 10
9Izákův příběh 1 (žena a děti) Výběr životního partnera Lekce 9Pracovní list 9
8Abrahamův příběh 4 (Abrahamova zkouška) Víra a zkoušky Lekce 8Pracovní list 8
7Abrahamův příběh 3 (Abraham a Lot) Přímluvná modlitba Lekce 7Pracovní list 7
6Abrahamův příběh 2 (smlouva) Smlouva Boha s člověkem bez podmínek Lekce 6Pracovní list 6
5Abrahamův příběh 1 (povolání) Zaslíbení naplněná v Ježíši Kristu Lekce 5Pracovní list 5
4Babylónská věž Babylón – symbol vzpoury proti BohuLekce 4Pracovní list 4
3Potopa Chození s Bohem Lekce 3Pracovní list 3
2Pád člověka HříchLekce 2Pracovní list 2
1Stvoření ManželstvíLekce 1Pracovní list 1