Analýza vlastivědných (dějepisných) učebnic pro 1. stupeň ZŠ po kurikulární reformě

Abstrakt: Publikace výzkumně reflektuje (komparuje) vlastivědné učebnice pro historickou část vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět vydaných v rámci kurikulární reformy na počátku 21. století, a to z několika vybraných hledisek – analyzuje didaktickou obtížnost, vzdělávací obsah, obrazové komponenty, obtížnost textu a učební úlohy. Na základě výzkumných zjištění byla také formulována doporučení pro pedagogickou praxi s cílem napomoci učitelům při výběru potencionálně vhodné učebnice.

Abstract: This publication deals with primary school history textbooks, specifically for education in the area of the People and their World and the subject matter of People and Time from various perspectives (analysis of didactic difficulty, subject matter – text and pictures, text difficulty and learning tasks). We researched 11 history textbooks from six Czech publishers that published complete sets of textbooks for the aforementioned field of education. Based on research findings, there have also been formulated recommendation for pedagogical practice to help teachers to choose a potentially appropriate textbook.

FULL-TEXT KE STAŽENÍ

Citace: ŠIMIK, O. Analýza vlastivědných (dějepisných) učebnic pro 1. stupeň ZŠ po kurikulární reformě. 1. vydání. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2017. 272 s. ISBN 978-80-7464-945-5.

Učebnice přírodovědy pohledem pedagogického výzkumu

Abstrakt: Publikace se zabývá výzkumem přírodovědných učebnic pro 1. stupeň základní školy. Výzkumně reflektujeme 15 současných učebnic přírodovědy od 6 různých nakladatelství, které deklarují zpracování dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Zaměřujeme se na didaktickou vybavenost učebnic, analyzujeme jejich obsahovou stránku (obrazové komponenty, tematickou strukturu, sémantickou a syntaktickou obtížnost). Zjišťujeme názory učitelů primární školy na přírodovědnou učebnici a zkoumáme účel jejich užití. Součástí publikace je také výzkumné šetření sledující názory žáků 4. a 5. ročníku základní školy na učebnici přírodovědy, kterou používají.

Abstract: The publication focuses on research of the science textbooks for first grade of primary school. We reflect from research point of view the 15contemporary textbooks published by 6 different publishers, which declare processing according to the Framework educational programme for primary education. We focus on didactic facilities in this textbooks, analyze its subject matter (image component, thematic structure, semantic and syntactic difficulty). We inquire the views of primary school teachers on elementary science textbook and investigate how they use it. The part of the publication is also research of the views of pupils 4th and 5th grade at elementary school on science textbook, which they use.

FULL-TEXT KE STAŽENÍ

Citace: ŠIMIK, O. Učebnice přírodovědy pohledem pedagogického výzkumu. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 154 s. ISBN 978-80-7464-687-4.

Utváření obsahu přírodovědné výuky na 1. stupni ZŠ v konstruktivistickém pojetí –  výzkum tematického celku voda

Abstrakt: Publikace se zabývá zejména pozicí obsahu – učiva v přírodovědné výuce, a to především v kontextu didaktické znalosti obsahu a analýzy žákovských představ, jakož i představ studentů učitelství o vodě. Kniha nastiňuje pozici obsahu přírodovědného vzdělávání z hlediska smyslu a cílů přírodovědného vzdělávání na počátku 21. století. Dále analyzuje obsah přírodovědné výuky především optikou Rámcového  vzdělávacího  programu, podává základní přehled o podstatných a zajímavých vlastnostech vody a naznačuje, které pojmy a dílčí témata jsou vybrány a pracuje se s nimi i v přírodovědném kurikulu 1. stupně základní školy. Výzkumně analyzuje téma vody ve vybraných učebnicích přírodovědy, jakož i představy žáků 5. ročníku o vodě. Rovněž publikace formou výzkumné sondy reflektuje přemýšlení studentů učitelství 1. stupně ZŠ o učiteli přírodovědy a také mapuje jejich představy o vodě. Součástí je navržené integrované kurikulum na téma voda pro 1. stupeň ZŠ.

Abstract: The publication deals namely with the position of the learning content within the science teaching, in particular in the context of didactic knowledge of the content and analysis of the pupils‘ notions, as well as the ideas of the water topic shared by students of pedagogy. There is analyze the position of science education within the Framework educational program. Publication analysis of the water topic in the selected textbooks developer according to the new educational program, the pupil’s role especially from the viewpoint of changing paradigm of education – constructivist educational process and democratic approach to education. And also this publication reflect the way the students at pedagogical university – specialization primary school – see a good/excellent teacher of science, and their ideas of themselves as future teachers and theirs concepts of water. Publication includes draft integrated curriculum Water for the primary school.

FULL-TEXT KE STAŽENÍ

Citace: ŠIMIK, O. Utváření obsahu přírodovědné výuky na 1. stupni ZŠ v konstruktivistickém pojetí – výzkum tematického celku voda. 1. vyd. Ostrava:Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. 130 s. ISBN 978-80-7464-223-4.

Pedagogický výzkum žákovských přírodovědných pokusů v primárním vzdělávání

Abstrakt: Publikace se zabývá výzkumem přírodovědných pokusů především z pohledu žáka. Přírodovědný pokus je představen v širším teoretickém rámci v souvislosti s transformačními tendencemi českého školství v evropském kontextu. Kniha je zaměřena na osobnost žáka jako subjekt edukace a výzkumně mapuje používání přírodovědného pokusu ve výuce. Snažíme se o komplexní pohled jak po stránce kognitivní, afektivní, psychomotorické, tak volní, sociální, duchovní. Součástí je i výzkumná sonda mezi učiteli a reflexe jejich pohledu na využívání pokusů v hodinách přírodovědy. Na základě empiricky zjištěných dat jsou v poslední kapitole naznačeny vybrané didaktické aspekty výuky s využitím přírodovědného pokusu.

Abstract: The publication deals with research of scientific experiments primarily from the pupil´s perspective. Science experiment is introduced in a broader theoretical framework in connection with the Czech education transformational tendencies in the European context. The book is focused on the pupil´s personality as the subject of education and we research the use of science experiment by pupil in education. We try for a comprehensive view of the cognitive, affective, psychomotor, will, social and spiritual level. It also includes research probe between among teachers and their perspective on the use of experiments in science lessons. In the last chapter there are implied selected didactic aspects of teaching with the use of science experiment based on the empirical data.

FULL-TEXT KE STAŽENÍ

Citace: ŠIMIK, O. Pedagogický výzkum žákovských přírodovědných pokusů v primárním vzdělávání. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2011. 253 s. ISBN 978-80-7368-988-9.