ČLOVĚK A JEHO SVĚT – úvod do studia

Skripta k předmětům KPA/5CAJS a KPA/55AJS. První skripta z řady skript k předmětům přírodovědného a společenskovědního základu. Učební text uvádí do problematiky vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, zaměřuje se na pedagogické kategorie jako cíl, vzdělávací obsah, metody a formy výuky, osobu učitele a žáka, jakož i na materiálně-didaktické prostředky ve výuce. Kromě teoretických tezí text obsahuje také řadu praktických příkladů, na nichž je možno učivo lépe pochopit. Nechybí ani otázky a úkoly pro samostudium.

TEXT KE STAŽENÍ

 

 

 

VÝUKA PŘEDMĚTU ČLOVĚK A JEHO SVĚT NA 1. STUPNI ZŠ – přípravy na vyučovací hodiny

Text byl vytvořen v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost „Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduše a kreativně“. Obsahuje náměty pro 5 vyučovacích jednotek (bloků) na vybraná témata ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět s využitím moderních ICT technologií. Konkrétně téma geografické – mapy, zdravovědné – návykové látky (kouření a cigarety), přírodovědné (stromy a jejich listy), společenskovědní (české státní svátky) a téma z oblasti finanční gramotnosti (rozpočet a jeho význam). Skripta obsahují konkrétní metodiku, jak využít různé aplikace či webové stránky.

TEXT KE STAŽENÍ

Citace: ŠIMIK, O. Výuka předmětu člověk a jeho svět na 1. stupni ZŠ – příprava na vyučovací hodiny.Ostrava: Ostravská univerzita, 2015. 51 s.

 

 

POUŽITÍ ICT A MOBILNÍCH (DOTYKOVÝCH) ZAŘÍZENÍ PŘI VÝUCE PŘEDMĚTU ČLOVĚK A JEHO SVĚT NA 1. STUPNI ZŠ

Text byl vytvořen v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost „Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduše a kreativně“. Obsahuje 4 kapitoly, z nichž se první věnuje aplikaci Socrative (pro tvorbu digitálních textů), druhá kapitola představuje aplikaci Nearpod, jež umožňuje vytvářet opravdu interaktivní prezentace. Ve třetí kapitole jsou představeny webové stránky a aplikace, které je možno využít ve vzdělávací oblasti (či integrovaném předmětu) Člověk a jeho svět – jednotlivé náměty k použití a popis webových stránek či aplikací jsou tematicky členěny dle jednotlivých tematických okruhů. Poslední kapitola pojednává o speciálních google aplikcích a také o aplikacích Pinterest (pro tvorbu obrázkových souborů) a Quizlet (vytváření kartiček). Dále zde najdete náměty k využití aplikace pro tvorbu videí (Youtube) a konečně i použití google dokumentů ve výuce.

TEXT KE STAŽENÍ

Citace: ŠIMIK, Ondřej a Tomáš KOVÁČ. Použití ICT a mobilních (dotykových) zařízení při výuce předmětu Člověk a jeho svět. Ostrava: Ostravská univerzita, 2015. 59 s.  

 

VÝCHOVA PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE KE ZDRAVÉMU ZPŮSOBU ŽIVOTA

Učební text je rozdělen do osmi kapitol, které reflektují téma zdravého životního stylu z různých úhlů. První kapitola seznamuje s příslušnými základními pojmy týkající se zdravého způsobu života, v kapitole druhé je představena role mateřské školy a učitele ve výchově dítěte ke zdravému způsobu života, zejména charakterizujeme zdravou MŠ, následující dvě kapitoly se zaměřují na osobnost dítěte předškolního věku a reflektují téma v kurikulárních dokumentech. Závěrečné čtyři kapitoly se postupně zabývají jednotlivými faktory ovlivňujícími zdraví – výživou, pohybem, psychickými faktory a prostředím. Jednotlivé kapitoly jsou doplněny o otázky a úkoly, které umožňují lepší zvládnutí probírané látky.

TEXT KE STAŽENÍ

Citace: ŠIMIK, Ondřej. Výchova předškolního dítěte ke zdravému způsobu života. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2013. 220 s. ISBN 978-80-7464-402-3.

 

POKUS V PŘÍRODOVĚDĚ NA 1. STUPNI ZŠ A JEHO PRAKTICKÉ VYUŽITÍ VE VÝUCE

pokus-v-prirodovedeUčební text je zaměřen na problematiku přírodovědného pokusu z didaktického a metodického hlediska. Část skript je teoreticky zaměřena (metodika a didaktika pokusu), část obsahuje několik konkrétních přírodovědných pokusů, které dík své jednoduchosti a bezpečnosti jsou vhodné i na 1. stupeň ZŠ.

TEXT KE STAŽENÍ

 

Citace: ŠIMIK, Ondřej. Pokus v přírodovědě na 1. stupni ZŠ a jeho praktické využití ve výuce. Ostrava, 2011.

 

 

 

METODIKA VÝUKY JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTŮ NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL Z POHLEDU PEDAGOGICKÉ PRAXE – NÁMĚTY PRO ZAČÍNAJÍCÍHO UČITELE

Text skript je členěn na 7 kapitol, z nichž každá se věnuje jednomu předmětu 1. stupně ZŠ (Český jazyk, Čtení a psaní, Matematika, Přírodověda, Výtvarná výchova, Tělesná výchova a Dramatická výchova) z pohledu pedagogické praxe. Jsou zde uvedeny především náměty do výuky konkrétních předmětů pro začínajícího učitele.

SKRIPTA KE STAŽENÍ

Citace celých skript: KOLEKTIV AUTORŮ. Metodika výuky jednotlivých předmětů na 1. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe – náměty pro začínajícího učitele. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. 170 s. ISBN 978-80-7368-431-0.

Citace mé kapitoly: ŠIMIK, Ondřej a Jana POLEDNÍKOVÁ. Praxe v přírodovědě – využití pokusů a experimentů ve výuce. In KOLEKTIV AUTORŮ. Metodika výuky jednotlivých předmětů na 1. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe – náměty pro začínajícího učitele.. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 69 – 87. ISBN 978-80-7368-431-0. 

 

ZÁKLADY SEZNAMOVÁNÍ S PŘÍRODOU A SPOLEČNOSTÍ

Skripta se věnují úvodu do poznávání přírody a společnosti pro učitele v mateřských školách.

TEXT KE STAŽENÍ

Citace: ŠIMIK, Ondřej. Základy seznamování s přírodou a společností. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. 160 s. ISBN 978-80-7368-490-7.