Využití aplikace Nearpod jako nástroje pro interaktivní výuku

Abstract: The article presents on-line application Nearpod and its use in the primary education.The application is built on the presentation PowerPoint, in which students can useonline, they can participate in the instruction. A pupil can immediately make answersto open-ended questions, can draw their ideas on discussion or concept, can choosethe correct answer from multiple options and solve the quiz. Teacher can see (in realtime)if and how pupils are involved in learning and how they are able to immediatelyanswer, reviews and draw the pictures. Then, teaching is really interactive, and due tothe fact that the pupil has the opportunity to work with modern computer technology,also motivating.

Citace: ŠIMIK, Ondřej. Využití aplikace Nearpod jako nástroje pro interaktivní výuku. In: Edukacja małego dziecka – Nauczyciel i dziecko w dobie kryzysu edukacji: Kierunki zmian w edukacji i stymulacji aktywności twórczej. Cieszyn: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, 2017. s. 193-199. ISBN 978-83-7587-468-6.

Pinterest – using the picture social network in classes

Abstract: The article describes possibilities of using the networking website Pinterest (designed for collecting visual content) in education. Pinterest is a collection of virtual boards with photos shared by its users. The shared pictures („pins“) can be grouped and categorized along different criteria. The collected resources can be catalogues of inspiration and ideas also in education. The article presents the possible ways of using the website in teaching integrated subjects in primary schools. It also shows pupils´ competences which can be developed with the use of the website and the educational aims which are realised in this process.

Citace: ŠIMIK, Ondřej. Pinterest – using the picture social network in classes. Rocznik Lubuski. 2017, č. 43, s. 203-214. ISSN 0485-3083.

FULL-TEXT KE STAŽENÍ

Syntactic and semantic difficulty of text in the history part of textbooks for the educational field of the Human and his world

Abstract: The article presents the results of the research regarding the syntactic and semantic difficulty in Czech history textbooks for the first level of primary school. We examined a total of 13 textbooks from 7 publishers. The NestlerPrůcha-Pluskalmethod was used for analysis. The results show that the overall difficulty of text ranges between 19-27 points, which can be evaluated as adequatetext difficulty for the given year. Syntactic difficulty oscillates between 7-12 pointsand the average length of a sentence is around 12 words. The semantic difficulty of text is somewhat higher (between 10-16 points) compared to the syntactic (around 9 points). We identified greater differences in the semantic difficulty oftext. The statistically significant differences are among the individual themed units. Topics related to modern history (19th and 20th century) appear to be more difficult. The density coefficient of expert information in the total number of conceptsranges around 27%, which is seen as relatively low difficulty in comparison to other research. It is however adequate to the given (4th and 5th) grade.

TEXT DOSTUPNÝ ON-LINE ZDE

Citace: ŠIMIK, Ondřej. Syntactic and semantic difficulty of text in the history part of textbooks for the educational field of the Human and his world. Konteksty Pedagogiczne. 2017, č. 1, s. 183-201. DOI: 10.19265/KP.2017.018183

Didaktická vybavenost učebnic pro tematický okruh Lidé a čas v primární škole

Abstrakt: Příspěvek popisuje výzkum didaktické vybavenosti 11 vlastivědných učebnic z 6 nakladatelství určených pro 4. a 5. ročník pro tematický okruh Lidé a čas. Celkový koeficient didaktické vybavenosti zkoumaných učebnic dosáhl hodnot od 61,1 % (Fraus) do 43,1 % (Alter). Rozdíly v didaktické vybavenosti mezi zkoumanými učebnicemi existují, avšak až na výjimečné případy se tyto rozdíly neprokázaly jako statisticky významné, a to ani mezi ročníky. Jako nejsilnější stránka didaktické vybavenosti učebnic se jeví obrazové komponenty (přes 80 %), naopak verbální komponenty (45,8 %), resp. aparát řídící učení (47,4 %) se jeví jako nejslabší. Didaktická vybavenost zkoumaných učebnic pro dějepisnou část vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je velmi podobná a nebude nejspíše rozhodujícím kritériem pro jejich výběr učiteli.

FULL-TEXT KE STAŽENÍ

Citace: ŠIMIK, Ondřej. Didaktická vybavenost učebnic pro tematický okruh Lidé a čas v primární škole. In: Sapere Aude 2017 – působnost pedagogiky a psychologie: Sapere Aude 2017 2017-05-17 Hradec Králové. Hradec Králové: Magnanimitas, 2017. s. 79-87. ISBN 978-80-87952-19-1.

Learning Tasks in Natural Science Textbooks as a Tool for Pupil´s Development of Scientific Literacy 

Abstract: Development of pupils‘ scientific literacy is considered to be a general goal of education in natural science as early as in elementary school. A learning task is one of the elementary tools that teachers employ to reach the goals in science education. This article deals with the analysis of learning tasks in selected natural science textbooks for the 5th grade, in particular the topic of water, and their potential to develop scientific literacy. The results show that the learning tasks, that would require more complex thinking skills, can be found in a limited number. Nonetheless, it is just the more complex learning tasks that stimulate, motivate and make more sense to pupils. The content of these tasks has inherently more potential to fully develop scientific literacy. In the article, we point out that there is a disproportion between these complex tasks and those which require only memorising of facts. The above mentioned fact is increasingly important taking into account that the textbooks are still considered one of the dominant material-didactic resources in natural science education even in the era of information and communication technologies.

FULL-TEXT KE STAŽENÍ

Citace: ŠIMIK, Ondřej. Learning Tasks in Natural Science Textbooks as a Tool for Pupil´s Development of Scientific Literacy. Zborník vedeckovýskumných prác č. 15 ACTA UNIVERSITATIS MATTHAEI BELII. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2015. s. 161-174. ISBN 978-80-557-0889-8.

Názory žáků primární školy na Vlastivědu

Abstrakt: Příspěvek mapuje názory žáků na oblíbenost předmětu Vlastivěda a zejména smysl výuky historického učiva ve Vlastivědě v kontextu oblíbenosti předmětu Vlastivěda a celkového postoje ke škole. Oblíbenost předmětu nemá vliv na známku žáka z Vlastivědy a nekoreluje ani s celkovým vztahem ke škole. Ukazuje se, že nejvíce žáci chápou smysl vlastivědy v rovině znalostí (musím znát historii, musím ji znát, protože jsem Čech), méně pak dokázali popsat aplikaci těchto znalostí v životě. V budoucím využití historických poznatků žáci nejčastěji uváděli, že je budou potřebovat ve škole, méně pak „v práci“. Pětina žáků smysl historického učiva nevnímá nebo nezná (neví, proč se to učí). Přibližně 8% žáků vidí smysl v doučování vlastních dětí nebo spatřují využití historických poznatků v různých (zejména televizních) soutěžích. Ukazuje se tak, že je potřeba se více zaměřit na aplikaci znalostí, nejen na pouhou znalost. Může se tak dít např. formou exemplárního vyučování, což naznačujeme v závěru příspěvku.

FULL-TEXT KE STAŽENÍ

Citace: ŠIMIK, Ondřej. Názory žáků primární školy na Vlastivědu. Sapere Aude 2015. Koncepty dneška. Hradec Králové: Magnanimitas, 2015. s. 80-88. ISBN 978-80-87952-09-2

Analýza obtížnosti textu učebnic přírodovědy zpracovaných dle RVP ZV

Abstrakt: S kurikulární reformou vstoupil v platnost také Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, který platí již několik let. Na tuto skutečnost zareagovali také nakladatelé učebnic. V příspěvku analyzujeme obtížnost textu v současných přírodovědných učebnicích pro 1. stupeň ZŠ z hlediska syntaktické a sémantické obtížnosti. Text jako prostředek sdílení informací o světě hraje v přírodovědě významnou roli při chápání pojmů a vytváření generalizací. Učebnice, i přes expanzi informačních a komunikačních technologií do škol, má stále ve výuce poměrně významnou úlohu. Má však učitel relevantní a odborné podklady v procesu rozhodování o výběru učebnice, nebo tak činí pod tlakem marketingu? Výsledky výzkumné sondy, které v příspěvku uvádíme, mohou učiteli napomoci v procesu evaluace přírodovědných učebnic a následného rozhodování o jejich výběru z nabídky, jež je na současném trhu poměrně pestrá.

FULL-TEXT KE STAŽENÍ

Citace: ŠIMIK, Ondřej. Analýza obtížnosti textu učebnic přírodovědy zpracovaných dle RVP ZV. Sborník příspěvků XI. ročníku mezinárodní konference Pedadogická diagnostika a evaluace 2014.Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 62-75. ISBN 798-80-7464-651-5

Přírodovědný pokus jako prostředek rozvoje přírodovědné gramotnosti

Abstrakt: V příspěvku představujeme metodu přírodovědného pokusu jako prostředek k rozvoji přírodovědné gramotnosti. V první části článku popisujeme souvislost přírodovědného pokusu se čtyřmi základními aspekty přírodovědné gramotnosti a to, jak konkrétně je může používání pokusů ve výuce přírodovědy rozvíjet. Ve druhé části pak představujeme postup při provádění pokusů dle znaků badatelské výuky, uvádíme příklad, jak je možné sestavit pracovní list k pokusu. V závěru příspěvku popisujeme několik konkrétních příkladů (pokusů) z fyzikální části přírodovědy.

FULL-TEXT KE STAŽENÍ

Citace: ŠIMIK, Ondřej. Přírodovědný pokus jako prostředek rozvoje přírodovědné gramotnosti. Pedagogické rozhlady. 2014, roč. 23, s. 12-16.

Analýza obrazových komponent v současných učebnicích přírodovědy

Abstrakt: V příspěvku popisujeme kvantitativně-kvalitativní výzkumné šetření mapující míru zastoupení grafických komponent a jejich strukturu v učebnicích přírodovědného předmětu na 1. stupni ZŠ vydaných šesti nakladatelstvími. Výsledky ukazují, že přibližně třetina učebnice je tvořena grafickými komponentami, a to bez ohledu na nakladatelství, můžeme však sledovat relativně velké odlišnosti v rámci jednotlivých přírodovědných témat. Značné rozdíly jsou v kvantitě jednotlivých obrazových komponent v jednotlivých učebnicích, kdy u všech zkoumaných nakladatelství jednoznačně převládají fotografie a ilustrační kresby, kdežto ostatní komponenty (jako schémata, grafy, tabulky či mapy) jsou zastoupeny spíše okrajově. Získané výsledky poslouží pro další analýzu, jak je s grafickými prvky v učebnicích pracováno.

FULL-TEXT KE STAŽENÍ

Citace: ŠIMIK, Ondřej. Analýza obrazových komponent v současných učebnicích přírodovědy. Recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí Sapere Aude 2014. Hradec Králové: Magnanimtas, 2014. s. 173-183. ISBN 978-80-87952-03-0

Analýza učebních úloh ve vybraných učebnicích přírodovědy a příležitost žáka k učení

Abstrakt: Učebnice zůstávají pro učitele, i přes vstup informačně-komunikačních technologií do procesu vzdělávání, v procesu kurikulární reformy českého školství stále důležitým komunikačním médiem ve vztahu transformace učiva žákům a zároveň jsou prostředkem, který učitel využívá pro projektování výuky a zadávání učebních úloh žákovi, čímž dochází k jeho aktivizaci. V příspěvku pomocí deskriptivní analýzy zjišťujeme, jaké typy učebních úloh (dle klasifikace Tollingerové) se vyskytují ve vybraných učebnicích přírodovědy a jaké příležitosti k učení tyto úlohy žákovi nabízejí. Z výsledků analýzy vyplývá, že převažují učební úlohy vyžadující pamětnou reprodukci poznatků a úlohy na jednoduché myšlenkové operace. Náročnější typy učebních úloh se vyskytují pouze v omezené míře. Uvádíme také příklad, jak může učitel jednoduché učební úlohy rozvíjet a tvořit takové úlohy, které by komplexněji formovaly myšlení žáka, byly pro něj motivační, a tím podporovat u žáků i pozitivní vztah k přírodovědnému předmětu.

FULL-TEXT KE STAŽENÍ

Citace: ŠIMIK, Ondřej. Analýza učebních úloh ve vybraných učebnicích přírodovědy a příležitost žáka k učení. Sborník příspěvků (elektronická forma) XXI. celostátní konference ČAPV Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti. Ústí nad Labem: Česká asociace pedagogického výzkumu a Katedra pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity J.E. Purkyně, 2013. s. 331-341. ISBN 978-80-7414-602-2

Diagnostika žákovských prekonceptů v přírodovědě

Abstrakt: Článek popisuje dílčí výsledky výzkumu na 17 základních školách u žáků pátého ročníku a jejich představ o vodě. Sledujeme pojmy, které uvádí žáci na základě svých představ o vodě. Výsledky naznačují kontext, ve kterém žáci přemýšlejí. Toto zjištění je v učení orientovaném na žáka zásadní pro (re) konstrukci prvků obsahů z pozice vědy a kurikula a umožňuje učiteli tak hlubší reflexi výuky, než pouze na základě testování žáků nebo jejich nepřetržitého pozorování. Výsledky také naznačují možnosti pro výstavbu integrovaného přírodovědného kurikula „ve spolupráci s žákem.“

FULL-TEXT KE STAŽENÍ

Citace: ŠIMIK, Ondřej. Diagnostika žákovských prekonceptů v přírodovědě. Sborník abstraktů mezinárodní konference Pedagogická diagnostika a evaluace 2012. Ostrava: Ostravská univerzita, 2012. s. 308-320. ISBN 978-80-7464-167-1.

Kvalita počáteční čtenářské gramotnosti žáků 2. ročníku ZŠ

Abstrakt: Příspěvek prezentuje výzkum kvality počáteční čtenářské gramotnosti žáků 2. ročníků základní školy a vybrané výsledky tohoto výzkumu. Pro výzkumný záměr je počáteční čtenářská gramotnost vymezována jako mnoho-komponentový proces tvořený několika rovinami. Výsledky výzkumu se pak snažíme pojmenovat komponenty rozdílnosti v kvalitě počáteční čtenářské gramotnosti zkoumaného vzorku žáků. Zkoumaný vzorek žáků 2. ročníků byl výběrový. Kritériem výběru byla metoda výuky počátečního čtení, jíž byli tito žáci předchozím ročníku vyučováni. Použitá metodologie výzkumu byla smíšená, výzkum je deskripcí zkoumané oblasti.

FULL-TEXT KE STAŽENÍ

dostupné i zde

Citace: ŠVRČKOVÁ, Marie a Ondřej ŠIMIK. Kvalita počáteční čtenářské gramotnosti žáků 2. ročníku ZŠ. Pedagogika. 2012, roč. 62, sv. 1-2, s. 53-64.

Využití pohledů dětí předškolního věku na vodu v environmentální složce preprimárního vzdělávání

Abstrakt: Příspěvek představuje vybrané výsledky výzkumné sondy zjišťující pohledy předškolních dětí na vodu. Metodou rozhovoru nad kresbou jsme zjišťovali, co si dítě spojuje s pojem voda. Představy dětí jsme kategorizovali dle obsahu, do třinácti oblastí, které podrobněji charakterizujeme. Na základě těchto kategorií, které vyplývají z výpovědí dětí, můžeme přistupovat ke konstrukci výchovně-vzdělávacího procesu, zejména jeho obsahu, který tak může více konrespondovat s představami dětí. V článku navrhujeme obsah, který vychází z dětských představ o vodě a může tak pomoci překlenout mezeru mezi světem dítěte a kurikulárním obsahem.

FULL-TEXT KE STAŽENÍ

CELÝ SBORNÍK KE STAŽENÍ ZDE

Citace: ŠIMIK, Ondřej. Využití pohledů dětí předškolního věku na vodu v environmentální složce preprimárního vzdělávání. Trvalo udržatelný rozvoj ako možný liek na environmentálne problémy ludstva optikou deti predškolského veku – zborník z vedecko-odbornej konference. Prešov: Prešovská univerzita v Prešově a Slovesnký výbor svetovej organizácie pre predškolskú výchovu, 2012. s. 111-123. ISBN 978-80-555-0704-0

Přírodovědný pokus jako integrující prvek obsahu školní výuky a životní praxe žáka – využití žákovských představ o vodě při provádění pokusů na 1. stupni ZŠ

Abstrakt: Příspěvek představuje dílčí výsledky žákovských prekonceptů v primárním vzdělávání týkajících se fenoménu voda, které byly zjišťovány pomocí metody pojmového mapování. Na základě diagnostiky žákova pojetí učiva lze projektovat přírodovědnou výuku vycházející z dětské představy, která je zpravidla svým charakterem blízká životní praxi žáka. Pro spojení školní výuky se životem se jako vhodná metoda a forma přírodovědného vzdělávání nabízí pokus. V příspěvku představujeme možnost využití přírodovědného pokusu jako integrujícího prvku výuky a praktického života žáka.

FULL-TEXT KE STAŽENÍ

Citace: ŠIMIK, Ondřej. Přírodovědný pokus jako integrující prvek obsahu školní výuky a životní praxe žáka – využití žákovských představ o vodě při provádění pokusů na 1. stupni ZŠ. Komplexnosť a integrita v predprimárnej, primárnej a špeciálnej edukácii Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Pedagogickou fakultou PU pri príležitosti 15. výročia založenia Prešovskej univerzity v Prešove. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2012. s. 305-311. ISBN 978-80-555-0664-7

Využití přírodovědného pokusu na 1.stupni ZŠ z pohledu učitelů z praxe – výzkumná sonda

Abstrakt: Příspěvek popisuje výzkumnou sondu zjišťující názory učitelů prvního stupně v Moravskoslezském kraji k využití pokusů v hodinách přírodovědného předmětu na prvním stupni základní školy.

FULL-TEXT KE STAŽENÍ

Citace: ŠIMIK, Ondřej. Využití přírodovědného pokusu na 1.stupni ZŠ z pohledu učitelů z praxe – výzkumná sonda. Závěrečná konference projektu SYNERGIE – Spolupráce VŠ se ZŠ a SŠ – sborník příspěvků. Dolní Životice: Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. s. 53-58. ISBN 978-80-7368-965-0

Pojetí a význam přírodovědného pokusu na 1. stupni ZŠ v současné přípravě učitelů primární školy na katedře pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání pedagogické fakulty v Ostravě

Abstrakt: Příspěvek je zaměřen na pokus v přírodovědě na 1.stupni  základní školy a jeho využití v pregraduální přípravě učitelů na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě. Poukazuje na to, jak je možno pokusu také využít pro rozvoj žákovy osobnosti a nejen  pro jeho kognitivní rozvoj. Pokusy zároveň rozvíjí zájem o vědu a pomáhají dětem rozvíjet vztah k přírodě a spolupracovat s ostatními.

FULL-TEXT KE STAŽENÍ

Citace: ŠIMIK, Ondřej. Pojetí a význam přírodovědného pokusu na 1.stupni zš v současné přípravě učitelů primární školy na katedře pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání pedagogické fakulty v Ostravě. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w sytuacji zmiany społecznej, kulturowej i oświatowej studia – rozprawy – praktyka. Katowice: Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów, 2011. s. 405-414. ISBN 978-83-929881-8-2

Žák v páté třídě jako řešitel přírodvědného pokusu – analýza pracovních listů žáků

Abstrakt: Příspěvek se věnuje problematice pokusu v přírodovědě na1. stupni základní školy. Výzkumným záměrem bylo popsat, jak žáci 5. ročníku přemýšlejí u provádění pokusů a svá řešení zaznamenávají do pracovního listu. Analyzovali jsme práci žáků na pokusu, konkrétně jak umí předpovídat výsledek pokusu, popisovat průběh pokusu, formulovat vysvětlení a odpovídat na aplikační otázky týkající se sledovaného jevu. Vycházíme z konstruktivistické výuky, kde je žák aktivním tvůrcem svého poznání. Ve výzkumném šetření byla použita metoda deskriptivní analýzy textu. Z výzkumného zjištění je patrné, že žáci na prvním stupni jsou schopni nejlépe popisovat to, co se při pokusu dělo, méně pak předpovídat výsledek a nejobtížnější je podání vysvětlení pokusu spolu s aplikačními otázkami. Výsledky však naznačují velký potenciál žáků pro tento typ práce v přírodovědném předmětu.

FULL TEXT dostupný on-line zde

Citace: ŠIMIK, Ondřej. Žák v páté třídě jako řešitel přírodovědného pokusu – analýza pracovních listů žáků. Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 461-466. ISBN 978-80-210-5774-6

„Život“ v představách 3-6ti letých dětí

Abstrakt: Článek pojednává o důležitosti přírody v předškolní výchově dítěte. Člověk je součástí přírody, která je branou k rozvoji lidskosti. V přírodě lze najít hodnoty, které se stávají klíčovými pro život člověka ve společnosti. Pedagogické projektování v mateřské škole dává možnost, jak rozvíjet osobnost dítěte v kontextu přírodního prostředí. Pro efektivní dosažení stanovených výchovně-vzdělávacích cílů v oblasti rozvoje osobnosti dítěte je nutná svědomitá práce s kurikulem a operacionalizace jednotlivých cílů.

FULL-TEXT KE STAŽENÍ

Citace: ŠIMIK, Ondřej. „Život“ v představách 3-6ti letých dětí. Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání. Ostrava: PdF Ostravské univerzity, 2010. s. 583-596. ISBN 978-80-7368-771-7

Pokus v přírodovědě pohledem žáků Moravskoslezského kraje

Abstrakt: Příspěvek představuje dílčí otázky rozsáhlejšího výzkumu mapujícího názory a postoje žáků k přírodovědě. V článku se zaměřujeme na přírodovědný pokus a jeho vnímání žáky 4. a 5. ročníku Moravskoslezského kraje. Žákovský pokus jako inovativní metoda může napomoci k novému směřování přírodovědy na 1. stupni ZŠ od transmisivního vyučování ke konstruktivnímu učení. Žáci vnímají pokus v přírodovědě velmi pozitivně a jeho začleňování do výuky má kladný vliv na celkový postoj k přírodovědě. Článek také představuje žákovské koncepce pojmu pokus, které poukazují na reálnou pozici pokusu ve výuce.

FULL-TEXT KE STAŽENÍ

Citace: ŠIMIK, Ondřej. Pokus v přírodovědě pohledem žáků Moravskoslezského kraje. Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s.539-547. ISBN 978-80-7368-769-4

Příroda jako platforma pro rozvoj osobnosti dítěte a proces operacionalizace v edukační části pedagogického projektování

Abstrakt: Článek pojednává o důležitosti přírody v předškolní výchově dítěte. Člověk je součástí přírody, která je bránou k rozvoji lidskosti. V přírodě lze najít hodnoty, které se stávají klíčovými i pro život člověka ve společnosti. Pedagogické projektování v mateřské škole dává možnost, jak rozvíjet osobnost dítěte v kontextu přírodního prostředí. Pro efektivní dosažení stanovených výchovně-vzdělávacích cílů v oblasti rozvoje osobnosti dítěte je nutná svědomitá práce s kurikulem a operacionalizace jednotlivých cílů.

FULL-TEXT KE STAŽENÍ

Citace: ŠIMIK, Ondřej. Příroda jako platforma pro rozvoj osobnosti dítěte a proces operacionalizace v edukační části pedagogického projektování. Výsledky pedagogického projektování v bakalářském studiu učitelství pro mateřské školy. Ostrava: PdF OU – Katedra pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání, 2009. s. 28-36. ISBN 978-80-7368-730-4

Zájem žáků Moravskoslezského kraje o přírodovědná témata – inspirace pro učitele v souvislosti se začleňováním pokusů do výuky přírodovědy

Abstrakt: Příspěvek podává výsledky dotazníkového šetření mapujícího zájem žáků o přírodovědná témata. Výzkumu se zúčastnili žáci 4. a 5. ročníků Moravskoslezského kraje. Výsledky jsou porovnávány z hlediska ročníku a pohlaví. Na základě zjištění zájmu žáků může pak učitel zařazovat pokus (jako inovativní metodu) právě do těch témat, o která mají žáci nejmenší zájem a tato témata zatraktivnit.

FULL-TEXT KE STAŽENÍ

Citace: ŠIMIK, Ondřej. Zájem žáků Moravskoslezského kraje o přírodovědná témata – inspirace pro učitele v souvislosti se začleňováním pokusů do výuky přírodovědy. Profesia učitela v preprimárnej a primárnej edukácii v teórii a výskumoch. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta UMB, 2009. s. 326-334. ISBN 978-80-8083-902-4

Pohledy žáků na přírodovědu a pokusy

Abstrakt: Článek podává vybrané výsledky předvýzkumu (průzkumu) v rámci disertační práce Žákovský pokus v přírodovědě, kterého se zúčastnilo 59 žáků ze 14 základních škol z celé České republiky.

dostupný on-line ZDE

Svět kolem nás jako východisko pro realizaci přírodovědné a společensko-vědní složky na Katedře pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání

Abstrakt: Příspěvek pojednává o koncepci předmětů přírodovědné a společenskovědní složky na Katedře Primárního a alternativního vzdělávání PdF Ostravské univerzity. Představuje jednotlivé předměty a jejich pojetí na pozadí transformace české školy a vzdělávání učitelů a podává stručný výhled na koncepci nového 5-ti letého programu, který vstoupí v platnost od akademického roku 2007/2008.

FULL-TEXT KE STAŽENÍ

Citace: ŠIMIK, Ondřej. Svět kolem nás jako východisko pro realizaci přírodovědné a společensko-vědní složky na Katedře pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání. Profesionalizace učitelského vzdělávání. Ostrava: Ostravská univerzita – Pedagogická fakulta, 2008. s. 63-73. ISBN 978-80-7368-486-0

Experimentování v přírodovědě na zahraničních internetových stránkách jako inspirace pro výuku – odkaz Komenského zásady aktivity a možnosti jejího pojetí v předmětech o přírodě

Abstrakt: Článek pojednává o experimentu v přírodovědě jako výukové metodě, která umožňuje žákům aktivně se podílet na utváření výchovně-vzdělávacího procesu v předmětech o přírodě. Sledujeme odkaz Jana Ámose Komenského a jeho důraz na aktivní poznávání žáků, které se může rozvíjet cestou experimentování s přírodními objekty a jevy. Experimentování v přírodovědných předmětech je zvláště rozvinuto v západoevropských a jiných zemí světa (např. v USA nebo Austrálii). Zahraniční webové stránky věnující se problematice experimentu v předmětech o přírodě (tzv. science) mohou být zdrojem inspirace jednak pro tvorbu Rámcových a Školních vzdělávacích programů v ČR i SR, jakož i pro samotnou výuku přírodovědných předmětů na 1.stupni ZŠ.

FULL-TEXT KE STAŽENÍ

Citace: ŠIMIK, Ondřej. Experimentování v přírodovědě na zahraničních internetových stránkách jako inspirace pro výuku – odkaz Komenského zásady aktivity a možnosti jejího pojetí v předmětech o přírodě. Odkaz kultúrneho dedičstva v primárnej edukácii. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela – Pedagogická fakulta, 2008. s. 169-174. ISBN 978-80-8083-703-7

Poznávání místního regionu s využitím projektového vyučování jako cesta k utváření klíčových kompetencí

Abstrakt: Příspěvek poukazuje na přínosy projektového vyučování ve Vlastivědě, konkrétně v tematickém celku Místo, kde žijeme, pro rozvoj klíčových kompetencí, které vyplývají z Rámcového vzdělávacího programu. Tuto novou metodu lze využít i v pregraduální přípravě učitelů. Součástí příspěvku je také stručný přehled informačních zdrojů pro tvorbu projektu týkajícího se regionu Těšínského Slezska.

FULL-TEXT KE STAŽENÍ

Citace: ŠIMIK, Ondřej. Poznávání místního regionu s využitím projektového vyučování jako cesta k utváření klíčových kompetencí. Proměny primárního vzdělávání. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2007. ISBN 978-80-7041-033-2

Výprava jako cesta k dobrodružství (nejen) ve výuce přírodovědy

Abstrakt: Článek pojednává o výpravě jako efektivní metodě výuky přírodovědy, naznačuje její rozdíly od vycházky. Součástí je ukázka výpravy společně s její didaktickou transformací.

FULL-TEXT KE STAŽENÍ

Citace: ŠIMIK, Ondřej. Výprava jako cesta k dobrodružství (nejen) ve výuce přírodovědy. Učitelské listy. 2007, sv. 3, s. 5-7. ISSN 1210-6313.

Na podzimní výpravě za plody

Abstrakt: Článek obsahuje námět na výpravu v rámci výuky přírodovědy, je zaměřen na téma podzimních plodů.

FULL-TEXT KE STAŽENÍ

Citace: ŠIMIK, Ondřej. Na podzimní výpravě za plody. Učitelské listy. 2007, roč. 15, sv. 11, s. 15-16. ISSN 1210-6313.