Vedu bakalářské, resp. diplomové práce na témata z oblasti didaktiky vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, resp. Dítě a svět, dále témata týkající se učebnic a učebních textů, žákovských (dětských) prekonceptů, environmentální edukace a další po domluvě se studentem.

Aktuálně vedené práce:

Diplomové práce (1. stupeň ZŠ) – v závorce rok zadání

 • Geografické učební úlohy na 1. stupni ZŠ jako prostředek diferenciace a individualizace žáků (2021)
 • Gradované učební úlohy v geografickém vzdělávání na 1. stupni ZŠ (2021)
 • Aplikace Bloomovy taxonomie ve tvorbě geografických učebních úloh na 1. stupni ZŠ (2021)
 • Kognitivní náročnost učebních úloh v geografickém vzdělávání na 1. stupni ZŠ (2021)
 • Učební úlohy v geografickém vzdělávání na 1. stupni ZŠ jako prostředek rozvoje geografické gramotnosti (2021)
 • Využití metod dramatické výchovy v tematickém okruhu Lidé a čas vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět (2020)
 •  Implementace tematického okruhu Lidé kolem nás do Školního vzdělávacího programu (2015)

Bakalářské práce (Učitelství pro mateřské školy) – v závorce rok zadání

 • Architektura a její využití v edukaci dítěte předškolního věku

Seznam všech vedených prací najdete ZDE.

Časový harmonogram pro odevzdání práce (obhajoba květen 2023)

6.dubna 2023 – oficiální deadline dle směrnice (práce musí být odevzdána/nahrána na Portál), k obhajobě si doneste 1x práci v tištěné podobě (po obhajobě vám bude vrácena)

únor – polovina března 2023 – odevzdání finální verze práce před poslední konzultací (čím dříve, tím lépe, pokud necháte na poslední chvíli, může se stát, že již nestihnete opravit)

leden 2023 – doporučený termín odevzdání celé práce v pracovní podobě (je tak dostatek času pro úpravy).

NUTNO KONZULTOVAT VÝZKUMNOU ČÁST PRÁCE!!!

KRITÉRIA HODNOCENÍ VŠKP PRÁCE U OBHAJOBYna katedře KPA jsme zpracovali hodnotící kritéria pro VŠKP práce. Doporučuji se již na počátku psaní práce s těmito kritérii seznámit. Dokument se otevře ve formátu pdf.

INFORMACE K ZADÁVÁNÍ VŠKP PRACÍ V AK. ROCE 2022/23 (ukončení 2024)

Vyhlašuji výběrové řízení na  2 volná témata BP (pro prezenční studenty) dle návrhu studentů. Zájemci, kteří chcete dělat závěrečnou práci pod mým vedením postupujte takto:

 1. Vyplňte níže uvedenou šablonu
 2. Do 15.12.2022 mi ji zašlete emailem (na ondrej.simik@osu.cz)
 3. Do 20.12.2022 vás budu ZDE NA STRÁNCE informovat o výsledcích výběrového řízení
 4. Práce by se tematicky měla dotýkat preprimárního (BP)  v kontextu didaktiky přírodovědných či společenskovědních (např. historie, ekonomika, politika, geografie aj.) disciplín a v tomto kontextu i kurikula, učebnic aj.

KRITÉRIA VÝBĚRU:

1. Zajímavé téma – lepší je téma konkrétnější (nikoliv např. Environemntální výchova v MŠ), téma, které jsem ještě nevedl (přehled všech dříve vedených prací viz výše)

2. Kvalitně a co nejpodrobněji zpracovaná představa o závěrečné práci – viz jednotlivé kolonky šablony.

3. Pořadí došlých návrhů

POZOR, VYHRAZUJI SI PŘEDLOŽENÉ TÉMA NEPŘIJMOUT, V TOM PŘÍPADĚ BUDE MOŽNOST SE DOMLUVIT NA MNOU ZADANÉM TÉMATU.

Počty vedených prací zadávaných v roce 2022: Celkem 6 prací. Z toho viz níže pro jednotlivé obory a formy studia:

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ:  ještě 1 DP pro prezenční studium. Pro KS jsou již práce OBSAZENY!!!!

POZOR!!! letos se u DP NESOUTĚŽÍ. Pokud se ozve zájemce z řad PS, tak mu bude přiděleno téma týkající se Geografických učebních úloh na 1. stupni. 

Učitelství pro mateřské školy: 2BP pro prezenční studium  – SOUTĚŽ

VÝSLEDKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ – budou zveřejněny nejpozději do 20.12.2022. Studenti, jejichž návrhy nebudou přijaty (skončí „pod čarou“), budou mít ještě teoreticky možnost uspět, a to za předpokladu, že se nenaplní zájemci v dané skupině (např. PS). Během února 2021 (již bude jisté, že se témata neobsadí) bude možný převod prací např. z PS na KS. Například: pokud se do výběrového řízení UMŠ přihlásí jen 1 student PS, zbude tak 1 práce volná, toto místo bych pak nabídl studentovi pod čarou, pokud by u KS byli studenti.

ŠABLONA KE STAŽENÍ PŘÍMO VE WORDU ZDE