Vedu bakalářské, resp. diplomové práce na témata z oblasti didaktiky vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, resp. Dítě a svět, dále témata týkající se učebnic a učebních textů, žákovských (dětských) prekonceptů, environmentální edukace a další po domluvě se studentem.

Aktuálně vedené práce:

Diplomové práce (1. stupeň ZŠ) – v závorce rok zadání

 • Přírodní park Bobrava – regionální výuka na prvním stupni základní školy (2017)
 • Diagnostika prekonceptů žáků 1. stupně ZŠ ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět (2016)
 • Implementace tematického okruhu Lidé kolem nás do Školního vzdělávacího programu (2015)
 • Zdroje učebních úloh v přírodovědě (2012)

Bakalářské práce (Učitelství pro mateřské školy) – v závorce rok zadání

 • Využití relaxačních technik ve školní zahradě Baobab (2017)
 • Dětské otázky o světě a jejich implementace do třídního kurikula (2017)
 • Sebereflexe učitele mateřské školy v přírodovědné složce preprimární edukace (2015)

Seznam všech vedených prací najdete ZDE.

Časový harmonogram pro odevzdání práce (obhajoba květen 2019)

5.dubna 2019 – oficiální deadline dle směrnice (práce musí být odevzdána na sekretariát 2x vytištěna – v jakékoli vazbě a vložena ve shodné verzi na Portál)

únor – polovina března 2019 – odevzdání finální verze práce před poslední konzultací (čím dříve, tím lépe, pokud necháte na poslední chvíli, může se stát, že již nestihnete opravit)

leden 2019 – doporučený termín odevzdání celé práce v pracovní podobě (je tak dostatek času pro úpravy).

NUTNO KONZULTOVAT VÝZKUMNOU ČÁST PRÁCE!!!

KRITÉRIA HODNOCENÍ VŠKP PRÁCE U OBHAJOBYna katedře KPA jsme zpracovali hodnotící kritéria pro VŠKP práce. Doporučuji se již na počátku psaní práce s těmito kritérii seznámit. Dokument se otevře ve formátu pdf.

INFORMACE K ZADÁVÁNÍ VŠKP PRACÍ V AK. ROCE 2018/19 (ukončení 2020)

Vyhlašuji výběrové řízení na volná témata BP a DP dle návrhu studentů. Zájemci, kteří chcete dělat závěrečnou práci pod mým vedením postupujte takto:

 1. Vyplňte níže uvedenou šablonu
 2. Do 10.12.2018 mi ji zašlete emailem (na ondrej.simik@osu.cz)
 3. Do 21.12.2018 vás budu ZDE NA STRÁNCE informovat o výsledcích výběrového řízení
 4. Práce by se tematicky měla dotýkat preprimárního (BP) nebo primárního vzdělávání (DP) v kontextu didaktiky přírodovědných či společenskovědních (např. historie, ekonomika, politika, geografie aj.) disciplín a v tomto kontextu i kurikula, učebnic aj.

KRITÉRIA VÝBĚRU:

1. Zajímavé téma – lepší je téma konkrétnější (nikoliv např. Environemntální výchova v MŠ), téma, které jsem ještě nevedl (přehled všech dříve vedených prací viz výše)

2. Kvalitně a co nejpodrobněji zpracovaná představa o závěrečné práci – viz jednotlivé kolonky šablony.

3. Pořadí došlých návrhů (od 7.11.2018 07:00 hod.)

Počty vedených prací: vzhledem k tomu, že je stanoven limit počtu prací na akademika na celkový počet 15 prací (BP i DP a to za 2 roky), tak letos (2018) je prostor pouze pro 9 prací (5DP a 4BP), z čehož 1 DP je pro NMgr. studenty studijního programu Pedagogika předškolního věku – viz Portál. Bude se soutěžit celkem o 4DP a 4BP a to v následujícím rozložení:

Učitelství pro 1. stupeň: 2DP pro prezenční studium a 2DP pro kombinované studium.

Učitelství pro mateřské školy: 1BP pro prezenční studium a 3BP pro kombinované studium.

VÝSLEDKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ – budou zveřejněny nejpozději do 21.12.2018. Studenti, jejichž návrhy nebudou přijaty (skončí „pod čarou“), budou mít ještě teoreticky možnost uspět, a to za předpokladu, že se nenaplní zájemci v dané skupině (např. PS). Během března 2019 (již bude jisté, že se témata neobsadí) bude možný převod prací např. z PS na KS. Například: pokud se do výběrového řízení UMŠ přihlásí jen 1 student PS, zbude tak 1 práce volná, toto místo bych pak nabídl studentovi pod čarou, pokud by u KS byli studenti.

ŠABLONA KE STAŽENÍ PŘÍMO VE WORDU ZDE