Vedu bakalářské, resp. diplomové práce na témata z oblasti didaktiky vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, resp. Dítě a svět, dále témata týkající se učebnic a učebních textů, žákovských (dětských) prekonceptů, environmentální edukace a další po domluvě se studentem.

Aktuálně vedené práce:

Diplomové práce (1. stupeň ZŠ) – v závorce rok zadání

 • Folklor Těšínského Slezska ve výuce na 1. stupni ZŠ (2020)
 • Aplikace průřezového tématu Mediální výchova do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět (2020)
 • Využití metod dramatické výchovy v tematickém okruhu Lidé a čas vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět (2020)
 •  Využití projektové výuky v přírodovědném vzdělávání na 1. stupni ZŠ (2020)
 • Implementace tematického okruhu Lidé kolem nás do Školního vzdělávacího programu (2015)

Bakalářské práce (Učitelství pro mateřské školy) – v závorce rok zadání

 •  Svátky v kurikulu mateřské školy (2018)
 • Analýza tématu zdravý životní styl v kurikulu mateřské školy (2018)

Seznam všech vedených prací najdete ZDE.

Časový harmonogram pro odevzdání práce (obhajoba květen 2022)

7.dubna 2022 – oficiální deadline dle směrnice (práce musí být odevzdána na sekretariát 2x vytištěna – v jakékoli vazbě a vložena ve shodné verzi na Portál)

únor – polovina března 2022 – odevzdání finální verze práce před poslední konzultací (čím dříve, tím lépe, pokud necháte na poslední chvíli, může se stát, že již nestihnete opravit)

leden 2022 – doporučený termín odevzdání celé práce v pracovní podobě (je tak dostatek času pro úpravy).

NUTNO KONZULTOVAT VÝZKUMNOU ČÁST PRÁCE!!!

KRITÉRIA HODNOCENÍ VŠKP PRÁCE U OBHAJOBYna katedře KPA jsme zpracovali hodnotící kritéria pro VŠKP práce. Doporučuji se již na počátku psaní práce s těmito kritérii seznámit. Dokument se otevře ve formátu pdf.

INFORMACE K ZADÁVÁNÍ VŠKP PRACÍ V AK. ROCE 2021/22 (ukončení 2023)

Vyhlašuji výběrové řízení na volná témata BP a DP dle návrhu studentů. Zájemci, kteří chcete dělat závěrečnou práci pod mým vedením postupujte takto:

 1. Vyplňte níže uvedenou šablonu
 2. Do 25.11.2021 mi ji zašlete emailem (na ondrej.simik@osu.cz)
 3. Do 30.11.2021 vás budu ZDE NA STRÁNCE informovat o výsledcích výběrového řízení
 4. Práce by se tematicky měla dotýkat preprimárního (BP) nebo primárního vzdělávání (DP) v kontextu didaktiky přírodovědných či společenskovědních (např. historie, ekonomika, politika, geografie aj.) disciplín a v tomto kontextu i kurikula, učebnic aj.

KRITÉRIA VÝBĚRU:

1. Zajímavé téma – lepší je téma konkrétnější (nikoliv např. Environemntální výchova v MŠ), téma, které jsem ještě nevedl (přehled všech dříve vedených prací viz výše)

2. Kvalitně a co nejpodrobněji zpracovaná představa o závěrečné práci – viz jednotlivé kolonky šablony.

3. Pořadí došlých návrhů

Počty vedených prací zadávaných v roce 2021: Celkem 7 prací. Z toho viz níže pro jednotlivé obory a formy studia:

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ: 3DP pro prezenční studium a 2DP pro kombinované studium. 

POZOR!!! letos se u DP NESOUTĚŽÍ. Na Portál budu sám vypisovat následující témata:

Gradované učební úlohy v geografickém vzdělávání na 1. stupni ZŠ 

Kognitivní náročnost učebních úloh v geografickém vzdělávání na 1. stupni ZŠ 

Aplikace Bloomovy taxonomie v geografickém vzdělávání na 1. stupni ZŠ 

Učební úlohy v geografickém vzdělávání na 1. stupni ZŠ jako prostředek rozvoje geografické gramotnosti 

Geografické učební úlohy na 1. stupni ZŠ v didaktickém testování žáků 

Učitelství pro mateřské školy: 1BP pro prezenční studium  a 1BP pro kombinované studium (již obsazeno).

VÝSLEDKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ – budou zveřejněny nejpozději do 30.11.2021. Studenti, jejichž návrhy nebudou přijaty (skončí “pod čarou”), budou mít ještě teoreticky možnost uspět, a to za předpokladu, že se nenaplní zájemci v dané skupině (např. PS). Během února 2021 (již bude jisté, že se témata neobsadí) bude možný převod prací např. z PS na KS. Například: pokud se do výběrového řízení UMŠ přihlásí jen 1 student PS, zbude tak 1 práce volná, toto místo bych pak nabídl studentovi pod čarou, pokud by u KS byli studenti.

ŠABLONA KE STAŽENÍ PŘÍMO VE WORDU ZDE