Vedu bakalářské, resp. diplomové práce na témata z oblasti didaktiky vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, resp. Dítě a svět, dále témata týkající se učebnic a učebních textů, žákovských (dětských) prekonceptů, environmentální edukace a další po domluvě se studentem.

Aktuálně vedené práce ZDE

Časový harmonogram pro odevzdání práce (obhajoba květen 2018)

první týden v dubnu 2018 – oficiální deadline dle směrnice (práce musí být odevzdána na sekretariát 2x vytištěna – v jakékoli vazbě a vložena ve shodné verzi na Portál)

únor – polovina března 2018 – odevzdání finální verze práce před poslední konzultací (čím dříve, tím lépe, pokud necháte na poslední chvíli, může se stát, že již nestihnete opravit)

leden 2018 – doporučený termín odevzdání celé práce v pracovní podobě (je tak dostatek času pro úpravy).

NUTNO KONZULTOVAT VÝZKUMNOU ČÁST PRÁCE!!!

KRITÉRIA HODNOCENÍ VŠKP PRÁCE U OBHAJOBYna katedře KPA jsme zpracovali hodnotící kritéria pro VŠKP práce. Doporučuji se již na počátku psaní práce s těmito kritérii seznámit. Dokument se otevře ve formátu pdf.

INFORMACE K ZADÁVÁNÍ VŠKP PRACÍ V AK. ROCE 2017/18 (ukončení 2019)

Vyhlašuji výběrové řízení na volná témata BP a DP dle návrhu studentů. Zájemci, kteří chcete dělat závěrečnou práci pod mým vedením postupujte takto:

  1. Vyplňte níže uvedenou šablonu
  2. Do 30.11.2017 mi ji zašlete emailem (na ondrej.simik@osu.cz)
  3. V průběhu prosince 2017 vás budu ZDE NA STRÁNCE informovat o výsledcích výběrového řízení
  4. Práce by se tematicky měla dotýkat preprimárního (BP) nebo primárního vzdělávání (DP) v kontextu didaktiky přírodovědných či společenskovědních (např. historie, ekonomika, politika, geografie aj.) disciplín a v tomto kontextu i kurikula, učebnic aj.

VYBRANÉ PRÁCE:  L16 121 – Školní zahrada Baobab a relaxační techniky pro děti předškolního věku, L15 631 – Využití lidových tradic, zvyků a řemesel v prožitkovém učení předškolních dětí (3-6 let)

KRITÉRIA VÝBĚRU:

1. Zajímavé téma – lepší je téma konkrétnější (nikoliv např. Environemntální výchova v MŠ), téma, které jsem ještě nevedl (přehled všech vedených prací ZDE

2. Kvalitně a co nejpodrobněji zpracovaná představa o závěrečné práci – viz jednotlivé kolonky šablony.

3. Pořadí došlých návrhů (od 11.11.2017 11:11 hod.)

Počty vedených prací: vzhledem k tomu, že od tohoto akademického roku máme omezen počet prací na akademika na celkový počet 15 prací (BP i DP a to za 2 roky), tak letos je prostor pouze pro 9 prací (5DP a 4BP), z čehož 1 DP je pro NMgr. studenty studijního programu Pedagogika předškolního věku – viz Portál a 1BP byla již vybrána z volných témat, která zůstala z minulého roku, bude se soutěžit celkem o 4DP a 3BP a to v následujícím rozložení:

Učitelství pro 1. stupeň: 2DP pro prezenční studium a 2DP pro kombinované studium.

Učitelství pro mateřské školy: 2BP pro prezenční studium a 1BP pro kombinované studium.

VÝSLEDKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ – budou zveřejněny nejpozději do 15.12.2017. Studenti, jejichž návrhy nebudou přijaty (skončí „pod čarou“), budou mít ještě teoreticky možnost uspět, a to za předpokladu, že se nenaplní zájemci v dané skupině (např. PS). Během března 2018 (již bude jisté, že se témata neobsadí) bude možný převod prací např. z PS na KS. Například: pokud se do výběrového řízení UMŠ přihlásí jen 1 student PS, zbude tak 1 práce volná, toto místo bych pak nabídl studentovi pod čarou, pokud by u KS byli studenti.

ŠABLONA KE STAŽENÍ PŘÍMO VE WORDU ZDE