Rozvrh předmětu: Pátek 7.2.2020 od 14:10 – 19:05

Anotace a cíle předmětu: Předmět je zaměřen na oborovou didaktiku přírodních věd v kontextu preprimární edukace. Skládá se jak z části didaktické (hlavně první 4 témata), tak oborové (12 témat). Studenti si utřídí elementární (vybrané) poznatky z přírodních věd a tyto poznatky se budou učit didakticky transformovat do podoby didakticky-zacílených činností v MŠ. Dobrý odborný základ (vzhledem k cílové skupině učitelek MŠ) je základním předpokladem pro jejich didaktické zpracování. 

Obsah:

Seznam témat:

1. Učitel mateřské školy. Učitel a koncept didaktické znalosti obsahu v kontextu přírodovědné edukace (didaktická analýza vzdělávacího obsahu). Učitel jako spolutvůrce přírodovědného kurikula (problematika environmentální edukace v RVP PV).

2. Dítě v přírodovědné edukaci. Dítě a konstruktivistické poznávání přírody – kognitivní činnosti (dětské otázky a odpovědi, problémy a diskuze o přírodovědných jevech a dějích). Dítě jako zdroj přírodovědného obsahu. Dětské prekoncepty a práce s nimi.

3. Vyučovací metody (pozorování, morfologická cvičení, přírodovědné pokusy, manipulace s předměty aj.) a organizační formy (vycházka, exkurze, edukace na školní zahradě aj.) vhodné pro poznávání přírody.

4. Materiálně didaktické prostředky v přírodovědné edukaci – encyklopedie, populárně-naučná literatura, internetové zdroje. Informační a komunikační technologie v preprimární edukaci podporující učení o přírodě.

oborová přírodovědná témata:

5. Vesmír a Země

6. Látky a jejich vlastnosti

7. Vzduch

8. Voda

9. Nerosty, horniny a půda

10. Rostliny – byliny

11. Rostliny – dřeviny

12. Houby

13. Bezobratlí živočichové

14. Obratlovci

15. Životní podmínky a rovnováha v přírodě

16. Ochrana životního prostředí a rizika v přírodě

Požadavky k zápočtu:

1. Účast na prezenční výuce10 bodů

2. Samostatná práce – vypracování dílčích úkolů

a) OTÁZKY O SVĚTĚ: Napsat až 10 otázek o světě, přírodě, technice, společnosti aj., které vás zajímají a pokusit se na ně najít odpověď. (Pokud odpověď nenajdete, tak se pokuste formulovat odpověď vlastními slovy na základě vaší domněnky). (1 otázka+ odpověď = 1 bod); celkem za úkol max. 10 bodů

b) POJMOVÉ MAPOVÁNÍ: Zeptat se dětí, co je zajímá o světě, přírodě společnosti a jejich veškeré otázky sepsat. Ze všech dětských otázek vybrat tři nejzajímavější a ke každé z nich vypracovat jednu didakticky zacílenou činnost.

Struktura didakticky zacílené činnosti:

OTÁZKA: opíšete dětskou otázku

POJMY SOUVISEJÍCÍ S OTÁZKOU: jejich vysvětlení (pojmy, co souvisí s danou otázkou)

POPIS AKTIVITY: zde konkrétně popíšete, jak byste dětem odpověděli na danou otázku (může být vysvětlení, předvedení, použití obrázku, videa, pokus, hra apod., zkrátka cokoli, jak byste odpověď na danou otázku předali dětem)

POMŮCKY: zde vypíšete všechny potřebné pomůcky, které jsou nutné k tomu, abyste danou aktivitu mohli provést

0-10 bodů za dětské otázky + 1-5 bodů za didaktickou aktivitu (3-15 bodů) – celkem za úkol max. 25 bodů

d) TRANSFORMACE VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU: úkolem je didakticky transformovat definici vybraných přírodovědných pojmů (ELEKTŘINA, GRAVITACE, ROSA, PŮDA, PÁKA, PLOD) do jazyka dítěte. Nejprve BEZ STUDIA LITERATURY/BEZ HLEDÁNÍ NA INTERNETU pokusit se definovat (co nejlépe odborně) daný pojem, poté definici na základě odborné literatury doplnit (barevně odlišit doplnění). Nakonec sepsat definici (poučku) pro děti – jak konkrétně byste toto vysvětlili vy dítěti, v jeho dětské mluvě. (1 pojem za 2,5 bodu); max. 15 bodů dle počtu zpracovaných pojmů.

e) TEMATICKÝ PLÁN PŘÍRODOVĚDNÉHO UČIVA: úkolem je vypracovat tematický plán (konkrétní) pro povinný rok předškolní docházky (pětileté děti). Úkol – zpracovat do šablony (poskytne vyučující).

ŠABLONA PRO TEMATICKÝ PLÁN ke stažení: Šablona pro tematický plán 2MDSD

Součásti tematického plánu je: Dílčí téma = konkrétní téma (např. Ovoce a zelenina), klíčové pojmy = pojmy, na které budeme klást důraz (např. ovoce, zelenina, plod, květ aj.), návaznost na vzdělávací nabídku – vybrat konkrétně z RVP PV, ke které části vzdělávací nabídky se dané dílčí téma váže (např. nakládat vhodným způsobem s odpady).

Příklad: Dílčí téma – Třídění odpadu; klíčové pojmy: papír, sklo, plast, bioodpad, kompost, recyklace, návaznost na vzdělávací nabídku RVP: nakládat vhodným způsobem s odpady. (za 1 měsíc až 3 body); celkem max. 30 bodů

e) ZPRACOVÁNÍ 1 LIBOVOLNÉ DIDAKTICKY ZACÍLENÉ ČINNOSTÍ: úkolem je zpracovat 1 didakticky zacílenou činnost na vybrané konkrétní téma týkající přírody/světa kolem nás.  (Konkrétní téma nejsou Rostliny, ale třeba „klíčení rostlin“ nebo konkrétní téma není Vesmír, ale třeba „černá díra“).

Součást šablony:

Název didakticky zacílené činnosti

Orientační délka didakticky zacílené činnosti

OČEKÁVANÝ/É VÝSTUP/Y (cíl didakticky zacílené aktivity v jazyce dítěte)

Typ činnosti (např. experiment, pozorování ) 

Okruh poznatků (kterých pojmů se týká, případně kterého dílčího tématu se týká např. les, strom)

Samotný popis (postup) didakticky zacílené činnosti – konkrétní popis činnosti (co dítě, eventuálně učitel dělá) aby šla na základě zde uvedeného provést, aniž by učitel dále musel něco shánět

Potřebné materiální vybavení (pomůcky). max. 10 bodů

Minimální počet bodů ke splnění předmětu je 51 bodů.

100 – 51 bodů: splnil (započteno)
50 – 0 bodů: nesplnil (nezapočteno)

ÚKOL 1: CO ZAJÍMÁ VÁS?
1. Napsat minimálně 10 otázek o světě, přírodě, technice, společnosti aj., které vás zajímají a pokusit se na ně najít odpověď. (Pokud odpověď nenajdete, tak se pokuste formulovat odpověď vlastními slovy na základě vaší domněnky).

 

SKRIPTA POKUSŮMZDE

KURS LMS MOODLE

klíč k sebezápisu do kurzu: 2MDSD; nejprve je potřeba se přihlásit do systému moodle stejně jako se přihlašujete do Portálu