Anotace:

Cílem předmětu je studenty seznámit s teorií vyučování učiva přírodovědného charakteru v rámci vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Pro to, aby student mohl připravit kvalitní vyučovací hodinu, musí mít dobře zvládnuty základy přírodovědných oborů, z nichž učivo o přírodě vychází. Cílem je vést studenty k prohlubování přírodovědných znalostí a dovedností, jakož i zvládnutí didaktické analýzy obsahu tak, aby byl student schopen samostatně připravit vyučovací hodinu na přírodovědné či environmentální téma pro žáky 1. stupně. V předmětu se budeme také zaměřovat na to, aby student dokázal dětem vědecky správně a přitom srozumitelně vysvětlit zajímavé přírodní jevy, se kterými se žák setkává v běžném životě.

ROZVRH PŘEDMĚTU: Středa od 9:10 – 10:40 (23.9. – 16.12.2020); učebna SC 135

Obsah předmětu: 

1. Edukační cíle v tematickém okruhu Rozmanitost přírody 

2. Vzdělávací obsah v tematickém okruhu Rozmanitost přírody 

3. Výukové metody a organizační formy v tematickém okruhu Rozmanitost přírody 

4. Materiálně didaktické prostředky v tematickém okruhu Rozmanitost přírody 

5. Vesmír a Země 

6. Látky a jejich vlastnosti

7. Vzduch

8. Voda

9. Nerosty, horniny a půda

10. Rostliny – byliny

11. Rostliny – dřeviny 

12. Houby

13. Bezobratlí živočichové

14. Obratlovci

15. Životní podmínky a rovnováha v přírodě

16. Ochrana životního prostředí a rizika v přírodě

KURS LMS MOODLE (skripta k předmětu)

Aby vám odkaz na Moodle fungoval, nesmíte mít Moodle již otevřený na liště. Po klinutí na výše uvedený odkaz se přihlaste na stránce nahoře vpravo. Kurs slouží jako elektronická skripta.

Údaje k přihlášení do kurzu v Moodlu:

přihlašovací jméno: amos

heslo:  Priroda2018+

Požadavky ke splnění předmětu:

A) Písemná zkouška/test (okruhy ke zkoušce viz výše obsah předmětu):  0-50 bodů

Součástí testu je jednak elementární odborná znalost, jednak dovednost didaktizovat jednotlivé odborné obsahy – náměty do výuky (viz elektronický kurs LMS Moodle).

Test bude obsahovat 20 otázek z jednotlivých témat.

První termín písemného testu: 16.12.2020 od 9:10

B) Didaktická příprava vybraných přírodovědných pojmů (dílčích témat): 0-50 bodů

Úkolem je vybrat si z nabízených okruhů 1-5 okruhů a z každého z nich zpracovat didakticky jedno dílčí (konkrétní) téma (pojem a související pojmy) dle šablony (viz níže). Jde především o kvalitativní stránku didaktické přípravy – z toho důvodu je třeba vybírat skutečně dílčí témata (např. „černá díra“ nikoliv „vesmír“). Celkem max. 5 didaktických příprav, přičemž každá musí být z jiného tématu.

VZOR PŘÍPRAVY (ve větším náhledu ZDE)

vzor-pripravy-cajr

ŠABLONA DIDAKTICKÉ PŘÍPRAVY KE STAŽENÍ VE WORDU

DIDAKTICKÉ PŘÍPRAVY NAHRÁT NEJPOZDĚJI 31.1.2021 23:59 NA PORTÁL DO SEKCE „SEMINÁRNÍ PRÁCE“ POD PŘEDMĚT KPA/5CARP.

CELKEM BODOVÁNÍ (součet obou částí)

A – 100-91 bodů

B – 90-81 bodů

C – 80-71 bodů

D – 70-61 bodů

E – 60-51 bodů

F – 50-0 bodů (nesplnil)

SKRIPTA K PŘÍRODOVĚDNÉMU POKUSU: (pro otevření klikněte na obálku)

pokus-v-prirodovede

SYLABUS PŘEDMĚTU ZDE