Anotace: Cílem předmětu je naučit studenta aplikovat elementární poznatky z geografie a historie naší vlasti do didakticky zacílených činností v mateřské škole. Vzhledem ke specifikům dětské osobnosti a jeho vnímání světa bude zaměření především na místní obec, jako prostor pro syntézu geograficko-historického učiva a orientaci na mapě a v terénu. Dalším cílem bude seznámení se s prvky exemplárního vyučování a jeho aplikací ve výuce jako vhodného prostředku pro předávání elementárních historických a geografických poznatků dítěti předškolního věku.
V předmětu se dále studující blíže seznámí s problematikou současného světa zejména v oblasti globálních problémů sociálního rázu a postavením křesťanství v Evropě a ČR v minulosti a současnosti. Naučí se, jak tato široká témata vhodně zpracovat v kontextu životního prostředí dítěte. Tuto dovednost studenti získají především vypracováním seminární práce, jejímž základem budou didakticky zacílené činnosti na zvolené téma tak, aby bylo přínosné pro rozvoj osobnosti dítěte v mateřské škole. V neposlední řadě umožní předmět studentům hlouběji se zamyslet i nad svým životem v kontextu současné doby a reflektovat sebe samého jako budoucího učitele mateřské školy, který bude dětem „otevírat bránu do světa“.

Odkaz na sylabus předmětu ZDE

ROZVRH PŘEDMĚTU: Pátek 25.09.2020 od 16:40 – 19:05 (on-line) a Pátek 9.10.2020 od 16:40-19:05 (on-line)

Obsah předmětu:

  1. přednáška – zaměřená na historii

1. Postavení historie v životě národa a jedince – zaměření na osobní koncepty studentů
2. Kmeny na našem území. Velká Morava. Přemyslovci – didaktické zpracování tématu
3. Lucemburkové. Doba Husitů. Jagellovci – didaktické zpracování tématu
4. Habsburkové a přechod k novověké společnosti – didaktické zpracování tématu
5. 20. století a problematika světových válek a komunismu – didaktické zpracování tématu
6. Exemplární vyučování reálií a muzejní pedagogika – přínos muzea pro předškolní dítě
6. Obec jako syntéza geografie a historie – projekt o obci pro dítě předškolního věku

2. přednáška – zaměřená na geografii
7. Mapa a orientace v terénu – rozvoj prostorového vnímání dětí předškolního věku
8. Elementární fyzická geografie ČR (povrch, vodstvo) – didaktické zpracování tématu (modely krajiny)
9. Úvod do sociální geografie (obyvatelstvo, administrativní členění) – didaktické zpracování tématu (dítě a lidé kolem něho)
10. Národ a státní symboly. Úvod do politiky – didaktické zpracování tématu
11. Mediální gramotnost a reklama
12. Finanční gramotnost a základy hospodaření
13. Křesťanství jako znak Evropské kultury v minulosti a reflexe jeho postavení v současnosti

Požadavky ke zkoušce: Ústní zkouška

Okruhy k ústní zkoušce

1. Elementární historie českého státu – Sámova říše. Velkomoravská říše. Přemyslovci (do roku 1306).
2. Elementární historie českého státu – Lucemburkové. Husité a Jiří z Poděbrad. Jagellonci (od r. 1310 – 1526)
3. Elementární historie českého státu – Habsburkové (od r. 1526 do konce 19. století)
4. Elementární historie českého státu – novodobá historie 20. století (1. a 2. světová válka, meziválečné období, období komunismu, sametová revoluce)

Ke každému historickému okruhu: Významné události, osobnosti, historické artefakty (památky, dokumenty aj.) se zaměřením také na místní obec (region). Náměty pro didakticky zacílené činnosti s dětmi.

5. Exemplární vyučování reálií a muzejní pedagogika – podstata a příklady exemplárního vyučování, specifika muzejní pedagogiky, metody muzejní pedagogiky.
6. Mapa – teorie mapy (měřítko, mapové značky, druhy a typy map), zorientování mapy. Návrhy didakticky zacílených činností s mapou.
7. Elementární fyzická geografie ČR (povrch, vodstvo) – povrch ČR, vodstvo ČR, Národní parky a CHKO, chráněná území, orientace na mapě, specifika místního regionu (obce). Návrhy didakticky zacílených činností.
9. Úvod do sociální geografie ČR – obyvatelstvo, administrativní členění, města, průmysl, zemědělské oblasti, specifika místního regionu (obce). Návrhy didakticky zacílených činností.
10. Národ a státní symboly, základy politiky – definice a znaky národa, vyjmenování státních symbolů, demokracie a její znaky, politické uspořádání ČR, volby, rozdělení moci v ČR (zákonodárná, výkonná, soudní). Návrhy didakticky zacílených činností.
11. Mediální gramotnost a reklama – definice a znaky mediální gramotnosti, definice a znaky reklamy, dělení reklamy, praktické příklady. Návrhy didakticky zacílených činností.
12. Finanční gramotnost a základy hospodaření – části finanční gramotnosti, rozpočet a hospodaření, peníze a banka, problematika úvěrů. Návrhy didakticky zacílených činností.
13. Křesťanství jako znak Evropské kultury v minulosti a reflexe jeho postavení v současnosti – hlavní znaky křesťanství a jeho odlišnost od jiných světových náboženství, přínos křesťanství pro evropskou kulturu. Návrhy didakticky zacílených činností.

Bodování: za otázku 0 – 100 b.

Odbornost (0-30 bodů), návaznost na místní region (obec) – 0-30 bodů, didaktika (0-30 bodů), ukázky vlastní pedagogické praxe (0-10 bodů)

A – 100-91b.

B – 90-81b.

C – 80-71b.

D – 70-61b.

E – 60-51b.

FX – 50-0b.

SYLABUS PŘEDMĚTU ZDE

Materiály k samostudiu (i ke státnicovému předmětu NZSV3):

moodle – Lidé a čas (historická témata) – ZDE

moodle – Místo, kde žijeme (geografická témata) – ZDE

klíč pro zápis k oběma kurzům: člověk

Nejprve je potřeba se přihlásit do Moodlu přes své studentské číslo a heslo (jako do emailu)

HISTORICKÝ PŘEHLED ČESKÝCH NÁRODNÍCH DĚJIN

TémataStručný historický přehled
Příchod Slovanů. Sámova říše. Velká Morava. Přemyslovská knížata. Život společnosti v raném středověku. Románský sloh. (5.století - 1198)400 - 1198
Přemyslovští králové. Lucemburkové na českém trůně (do doby husitské). Feudální společnost. Život společnosti ve vrcholném středověku. Gotický sloh. (1198 - 1415)1198-1415
Husitství v českých zemích. Reformace. Vláda Jiřího z Poděbrad a Jagellonci na českém trůně. Renesance. Život společnosti v branách novoěku. (1415 - 1526)1415-1526
Habsburkové na českém trůně I. Třicetiletá válka. Období rekatolizace. Baroko. Život společnosti v novověku. (1526 - 1740) 1526-1740
Habsburkové na českém trůně II. Osvícenství. Průmyslová revoluce. Od monarchie k republice. Klasicismus. Život společnosti v prudkých společenských proměnách. (1740 - 1914)1740-1914
20. století. Dvě světové války. Komunistická éra. Situace po roce 1989. Architektonické styly 20. století. Život společnosti v rychle měnících se podmínkách. (1914 - 2000)1914-1993

Elektronická učebnice k historii Českých zemí (zdroj: dejepis.com):

ÚVOD DO STŘEDOVĚKU V ČESKÝCH ZEMÍCH, VELKÁ MORAVA (830 – 906), POČÁTKY ČESKÉHO STÁTU(9. století – 1000), KRIZE RANĚ ČESKÉHO STÁTU (1000 – 1197), ČESKÝ STÁT ZA POSLEDNÍCH PŘEMYSLOVCŮ (1197-1306), MEZI VLÁDOU PŘEMYSLOVCŮ A LUCEMBURKŮ (1306 – 1310), ČESKÝ STÁT ZA VLÁDY LUCEMBURKŮ (1310 – 1419), ČESKÉ ZEMĚ A HUSITSTVÍ (1419 – 1437), ČESKÉ ZEMĚ ZA VLÁDY JIŘÍHO Z PODĚBRAD (1437 – 1471), GOTIKA V ČESKÝCH ZEMÍCH, KULTURA A UMĚNÍ RANÉHO STŘEDOVĚKU V ČESKÝCH ZEMÍCH, ČESKÝ STÁT ZA JAGELONCŮ (1471-1526), HABSBURKOVÉ NA ČESKÉM TRŮNĚ (1526 – 1618), TŘICETILETÁ VÁLKA (1618-1648), BAROKO, ČESKÝ STÁT NA PŘELOMU 17. A 18. STOLETÍ – část Habsburská monarchie, ČESKÉ ZEMĚ ZA MARIE TEREZIE A JOSEFA II. (1740 – 1791), REFORMY CÍRKVE JOSEFA II., KLASICISMUS A EMPÍR, ČESKÉ NÁRODNÍ PROBUZENÍ (1775-1848),REVOLUČNÍ ROK 1848 – část Čechy, ČESKÉ ZEMĚ SOUČÁSTÍ RAKOUSKÉ MONARCHIE V 2. POL. 19. STOLETÍ, SPOLEČNOST PŘED 1. SVĚTOVOU VÁLKOU, ÚVOD K 1. SVĚTOVÉ VÁLCE, 1. SVĚTOVÁ VÁLKA – výsledky, ČESKÉ ZEMĚ NA POČÁTKU 1. SVĚTOVÉ VÁLKY, VZNIK ČESKOSLOVENSKA, ČESKÝ STÁT SE FORMUJE (1918-1921), ČESKOSLOVENSKO DO ROKU 1929 (1921-1929), ČESKOSLOVENSKO V 30.LETECH 20. STOLETÍ (1930-1939) – hospodářská krize a její důsledky, ZÁNIK PRVNÍ REPUBLIKY,DRUHÁ REPUBLIKA, VZNIK PROTEKTORÁTU ČECHY A MORAVA, DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA (1939-1945):ČESKÉ ZEMĚ ZA PROTEKTORÁTU, ODBOJ PO ROCE 1941, VYVRCHOLENÍ ČESKÉHO ODBOJE, KOŠICKÝ VLÁDNÍ PROGRAM, ČESKOSLOVENSKO PO ROCE 1946: POSLEDNÍ LÉTA DEMOKRACIE (1946-1948),KOMUNISTICKÝ PŘEVRAT A 50.LÉTA (1948-1959), ŠEDESÁTÁ LÉTA A PRAŽSKÉ JARO (1960-1968),OBDOBÍ NORMALIZACE (1969-1979), SMĚŘOVÁNÍ K SAMETOVÉ REVOLUCI (1980-1989), POČÁTKY DEMOKRACIE A VZNIK ČR (1989-1993), ČESKÁ REPUBLIKA NA PŘELOMU TISÍCILETÍ (1993-2013)

GEOGRAFICKÁ ČÁST

PREZENTACE K TÉMATU MAPA – základní teorie mapy

PREZENTACE ke geografii ČR – základní info

Mapové portály: MAPY.CZ, GOOGLE MAPY, SATELITNÍ MAPY EVROPY

Ukázky různých druhů map: KATASTRÁLNÍ, HISTORICKÉ

Orientace: návod k práci s buzolou, Geocaching – orientace v praxi

Videa k orientaci: Mapa a kompas, Jiné určování směru, Orientace dle přírodních úkazů

Mapové značky

ZEMĚPIS.COM – www stránky, kde najdete spoustu geografických informací

Aplikace ke stažení: CESTUJEME PO ČR – místopis Česka

Zeměpisné hry: ZEMĚPISNÝ MILIONÁŘ, TETRIS S OBRYSY STÁTŮ

VLAJKY STÁTŮ

procvičování geografických vědomostí TOPOROPA

INTERAKTIVNÍ MAPA PAMÁTEK V ČR

ZÁMKY, HRADY A JINÉ ZAJÍMAVOSTI

ČESKÁ NEJ nebo i ZDE – geografické rekordy

Turistické portály: KUDY Z NUDY, CESTUJEME ČESKEM, VÝLETNÍK, TURISITKA, KAM PO ČESKU

Regionální geografie:

projekt BAREVNÉ STEZKY SLEZSKÉHO EUROREGIONU – ke stažení metodická příručka i pracovní listy pro děti

FINANČNÍ GRAMOTNOST:

PREZENTACE K FINANČNÍ GRAMOTNOSTI – základní info

FINANČNÍ GRAMOTNOST VE VÝUCE – metodická příručka

FINANČNÍ GRAMOTNOST – obsah a příklady z praxe škol

ŽIVOT BEZ DLUHŮ – stránky s animovaným seriálem k tématům finanční gramotnosti

FINANČNÍ GRAMOTNOST DO ŠKOL – komplexní stránky o problematice

Standardy finanční gramotnosti

Aplikace finanční gramotnosti do RVP ZV

On-line aplikace pro zaznamenávání rozpočtu (příjmů, výdajů aj.): SMONEYBOX, EÚČTY

MÉDIA A REKLAMA:

PREZENTACE K MÉDIÍM A REKLAMĚ – základní info

Inspirace k realizaci mediální výchovy – článek, nabídka dílčích témat

článek VLIV MASMÉDIÍ

publikace MÉDIA POD LUPOU

E-learningový kurz o mediální gramotnosti (6 lekcí, možno získat certifikát)

Reklama a její vlivy – informace o reklamě a výzkum reklamy

Vliv reklamy na spotřebitelské chování dětí 1.stupně ZŠ – diplomová práce

POLITIKA, STÁTNÍ SYMBOLY:

PREZENTACE K POLITICKÉMU ZŘÍZENÍ ČR – základní info

Politický systém ČR

Webové stránky Vlády ČR, Poslanecké sněmovny, Senátu ČR

STÁTNÍ SYMBOLY

Základní listina práv a svobod, Úmluva o právech dítěte

Systém SOUDŮ v ČR

MUZEJNÍ PEDAGOGIKA:

Škola muzejní pedagogiky – nabídka textů o muzejní pedagogice

Metodické centrum muzejní pedagogiky – návody, metodika

Diplomová práce na téma muzejní pedagogiky

publikace k muzejní pedagogice – muzeum v Přerově

NÁBOŽENSTVÍ, ETICKÉ OTÁZKY, RODINA:

PREZENTACE K TÉMATU KŘESŤANSTVÍ – (téma součástí prezentace)

PŘEDNÁŠKA prof. Jana Sokola – RODINA V PROMĚNÁCH ČASU

ZÁKON O RODINĚ

projekt ETICKÉ DÍLNY – etická výchova ve škole se školenými lektory

projekt KOMPÁSEK – zaměřený přímo pro 1. stupeň ZŠ (Jak v životě neztratit směr)

dokument o EVROPSKÉ KULTUŘE

článek o využití Etické výchovy na 1. stupni

inspirace pro výuku etické výchovy – článek a pracovní listy

hodnota člověka VIDEO

Srovnání hlavních světových náboženství – článek od M. Bruse naleznete ke stažení na portálu ROZHOVORY, stáhnout přímo jej můžete ZDE