Doporučený ročník / semestr: 2 / ZS
Rozsah studijního předmětu: 6 (přímá výuka)
Způsob ověření studijních výsledků: zápočet
Forma výuky: kombinovaná
Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta: zápočet

Požadavky na studenta:

A) test elementárních znalostí z historie českého státu

B) didaktické zpracování historického tématu – zpracovaní 1-4 vybraných témat z české historie, resp. z tematického okruhu Lidé a čas v rozsahu 1 vyučovací lekce (hodiny)

Struktura přípravy (viz také šablona níže):
a) Nadřazené učivo z RVP ZV (sekce učivo) – opsat
b) Očekávaný výstup z RVP ZV – vybrat ten, do kterého téma hodiny spadá (nejvíce patří)
c) FORMULOVAT KONKRÉTNÍ CÍLE HODINY V JAZYCE ŽÁKA (tak, aby bylo možno zkontrolovat jejich dosažení), např. žák popíše, žák nakreslí, vyrobí aj. /aktivní sloveso/, nikoli slovesa typu chápe (to neověříme)
d) POJMY – vypsat pojmy, se kterými budete pracovat
e) POPIS ČINNOSTÍ UČITELE A ŽÁKA – rozdělit na dva sloupce, v jednom to, co konkrétně dělá učitel, ve druhém to, co konkrétně dělá žák, tzn., jak učitel vysvětluje dané pojmy, co k tomu používá, jaké otázky klade apod. Popis učebních úloh pro žáka – co konkrétně dělá žák, např. pokud řeší osmisměrku, tak osmisměrku připojit apod.

šablona pro seminární práci NÁHLED

šablona pro seminární práci KE STAŽENÍ

Kritéria hodnocení:
A) Test – maximum 50 bodů; minimálně nutno získat z testu 20 bodů
B) Didaktická příprava témat – maximum 50 bodů (za 1 vyučovací jednotku max. 12,5 bodu, z toho zařazení k učivu dle RVP a očekávanému výstupu (0-2 body), formulace konkrétních cílů 0-2 body, popis pojmů 0-2 body, popis učebních činností žáka a vyučovacích činností učitele (0-6,5 bodu).
Pro splnění předmětu je potřeba minimálně 51 bodů (součet testu i přípravy) s tím, že je nutno získat z testu min. 20 bodů.
100 – 51 bodů: splnil (započteno)
50 – 0 bodů: nesplnil (nezapočteno)

a) Cíle/výstupy učení:
Předmět je zaměřen na tematický okruh Lidé a čas. Cílem je také vést studenty k utřídění a prohloubení si poznatků z historie českého státu a těchto poznatků umět využít v didaktickém zpracování vyučovacích hodin. Pro to, aby student mohl připravit kvalitní vyučovací hodinu s historickým, musí mít dobře zvládnuty základy oboru (historie), z nichž učivo v tematickém okruhu Lidé a čas, vychází. Důraz bude položen zejména na oborovou (mezioborovu) didaktiku tak, aby byl student schopen samostatně provádět didaktickou analýzu a dokázal připravit vyučovací hodinu (lekci) na historické téma pro žáky 1. stupně ZŠ. V teoretickém kontextu didaktických znalostí obsahu se bude obsah předmětu zaměřovat na to, aby student dokázal dětem (žákům) vědecky správně a přitom srozumitelně vysvětlit klíčové historické události. Cílem předmětu je prohloubit a rozvinout u studentů znalosti a dovednosti související s historickou částí integrovaného předmětu Člověk a jeho svět. Studenti si utřídí poznatky z historie českého státu a budou je umět využít v didaktickém zpracování vyučovacích hodin.

Odborné znalosti: Student/ka:
– student je schopen jmenovat významné cíle historické složky vzdělávání v primární škole
– student jmenuje některé informační zdroje vhodné k výuce témat z okruhu Lidé a čas
– student se orientuje na časové ose v kontextu české historie a zná didaktické postupy, jak dětem vysvětlit pojmy s časovou osou související (např. letopočet, století aj.)
– student dokáže stručně charakterizovat dobu a její hlavní znaky za období vlády jednotlivých panovnických rodů, resp. státních zřízení (Sámova říše, Velká Morava, Přemyslovci, Lucemburkové, Husitství, Jiří z Poděbrad, Jagellonci, Habsburkové, dějiny 20. století)
– student jmenuje příklady klíčových osobností a důležitých událostí v průběhu historie českého státu a dokáže popsat jejich vliv na vývoj českého národa (českou historii)
– student dokáže jmenovat a stručně charakterizovat významné a zajímavé regionální památky, báje, mýty, pověsti vážící se zejména k místnímu regionu
– student ví, kde se nachází v jeho regionu archivy, knihovny a muzea a dokáže popsat jejich význam pro edukaci
– student charakterizuje hlavní znaky, cíle a metody muzejní pedagogiky

Odborné dovednosti: Student/ka
– student je schopen smysluplně koncipovat vzdělávací obsah (učivo) týkající se historie českých zemí
– student je schopen vytvářet edukační cíle v kontextu tematického okruhu Lidé a čas, operacionalizovat očekávané výstupy definované v RVP ZV
– student dokáže vyhledat vhodnou populárně naučnou literaturu či elektronické zdroje pro vyučovací hodinu tematicky se vážící k tematickému okruhu Lidé a čas
– student dokáže vytvářet učební úlohy se všemi náležitostmi, které se týkají historického učiva
– student dokáže didakticky pracovat s bájí, pověstí, mýtem
– student dokáže uživatelsky obsluhovat mobilní nebo internetové aplikace vhodné pro výuku na témata z tematického okruhu Lidé a čas
– student dokáže didakticky transformovat vzdělávací obsah týkající se historie českých zemí do podoby edukačních činností, resp. učebních úloh

Obecné způsobilosti:
– student je schopen samostatné práce a samostudia
– student ovládá na uživatelské úrovni PC (word, excel, powerpoint, www stránky)
– student rozumí pojmům z oblasti obecné didaktiky týkající se didaktické přípravy učitele
– student dokáže samostatně vyhledávat informace v tištěných i elektronických zdrojích

b) Obsah předmětu:

Literatura a studijní pomůcky:

LMS KURS MOODLE

Základní literatura: ČORNEJ, P., POKORNÝ, J. Dějiny českých zemí do roku 2000 ve zkratce. Praha: Práh, 2000. ISBN 80-7252-026-1.
Základní: AUGUSTA, P. a kol. Dějiny českých zemí v obrazech: od pravěku po současnost. Praha: Albatros, 2006.
Rozšiřující: Dějepis – elektronická učebnice. Dostupná z: http://www.dejepis.com/ucebnice/
Rozšiřující: AGOŠOVÁ, Lucie, Vladimír JŮVA a Lenka MRÁZOVÁ KRAJÍČKOVÁ. Muzejní pedagogika: metodologické a didaktické aspekty muzejní edukace. 1. vyd.. Brno: Paido, 2010. ISBN 978-80-7315-207-9.
Rozšiřující: RYCHLÍK, J., PENČEV, V. Od minulosti k dnešku : dějiny českých zemí. Praha : Vyšehrad, 2013. ISBN 978-80-7429-387-0.
Rozšiřující: BLATNÝ, L. Z dějin českého státu. Brno, 1994.
Doporučená: PÁNEK, J; TŮMA, O. Dějiny českých zemí. Praha : Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-1544-8.
Doporučená: HORA-HOŘEJŠ, Petr. Toulky českou minulostí 1-13. Praha, 1993.
Doporučená: FEJFUŠOVÁ, M. Vlastivěda 4: české dějiny od pravěku do začátku novověku. Brno : Nová škola, 2012. ISBN 978-80-87591-22-2.
Doporučená: BOHAŇKOVÁ, L. Vybrané kapitoly z didaktiky prvouky, vlastivědy a přírodovědy. Praha : SPN, 1980.