Anotace: Cílem předmětu je prohloubit a rozvinout u studentů znalosti a dovednosti související s geografií (zejména ČR, ale i Evropy), vést studenty k práci s mapou, rozvinout jejich orientaci (práce s buzolou, mapou). Cílem je také vést studenty k utřídění si poznatků z historie českého státu a těchto poznatků využít v didaktickém zpracování vyučovacích hodin. Dalším cílem je umět zpracovat podklady pro výuku o obci (místním regionu) z hlediska jak geografického, tak historického.

ROZVRH PŘEDMĚTU: Středa 6.11.2019 od 14:10 do 19:05 (učebna SC 004)

Obsah předmětu: prezentaci otevřete (aniž by se stáhla do PC) kliknutím na „prezentace 1…“

1. Uchopení historického učiva. Orientace v čase a časový řád. Letopočet. Region jako východisko pro výuku, místní obec. Regionální památky. Báje, mýty, pověsti. Muzejní pedagogika.

2. Historie českého státu – raná historie českého státu – Sámova říše, Velkomoravská říše. Didaktizace tématu.

3. Historie českého státu – české země za vlády Přemyslovských knížat a králů. Didaktizace tématu.

4. Historie českého státu – české země za vlády Lucemburků, období Husitství, Jiřího z Poděbrad a vlády Jagellonců. Didaktizace tématu.

5. Historie českého státu – české země za vlády Habsburků 1. část (1526 – polovina 18. století). Didaktizace tématu.

6. Historie českého státu – české země za vlády Habsburků 2. část. Didaktizace tématu.

7. Historie českého státu – české země ve 20. století. Didaktizace tématu.

8. Mapa a orientace. Teorie mapy. Mapové měřítko, mapové značky, počítání vzdáleností. Praktická práce s mapou a plánem. Didaktická analýza pojmů souvisejících s mapou, náměty pro výuku.

9. – 10.  Základy fyzické a sociální geografie ČR – fyzická geografie (povrch, vodstvo), administrativní členění ČR, kraje, města, průmysl a zemědělství, obyvatelstvo.Didaktizace tématu.

11. Evropa jako náš světadíl – elementární geografie Evropy

12. Evropská unie.  Didaktizace tématu.

PREZENTACE O EU (odkaz na stránky EU)

Požadavky ke splnění předmětu:

A) Písemná zkouška/test (okruhy ke zkoušce viz obsah předmětu):  0-75 bodů

Součástí testu je jednak elementární odborná znalost, jednak dovednost didaktizovat jednotlivé odborné obsahy – náměty do výuky.

Test bude obsahovat 15-20 otázek z jednotlivých témat.

B) Didaktická příprava vybraných historických/geografických pojmů (dílčích témat): 0-25 bodů

Úkolem je vybrat si z nabízených okruhů 1-3 okruhy a z každého z nich zpracovat didakticky jedno dílčí (konkrétní) téma (pojem a související pojmy) dle šablony (viz níže). Jde především o kvalitativní stránku didaktické přípravy. Celkem max. 3 didaktické přípravy, přičemž každá musí být z jiného tématu. Hotové přípravy vložit na Portál do sekce Seminární práce pod předmět KPA/55AJR.

ŠABLONA DIDAKTICKÉ PŘÍPRAVY CAJR s popisem a příkladem (formát PDF jako náhled)

ŠABLONA DIDAKTICKÉ PŘÍPRAVY CAJR (formát PDF k náhledu, případně vytištění a ručnímu doplnění)

ŠABLONA DIDAKTICKÉ PŘÍPRAVY CAJR (formát .docx ke stažení a vyplnění v PC)

DIDAKTICKÉ PŘÍPRAVY NAHRÁT NEJPOZDĚJI 31.1.2020 23:59 NA PORTÁL DO SEKCE „SEMINÁRNÍ PRÁCE“ POD PŘEDMĚT KPA/5CAJR.

CELKEM BODOVÁNÍ (součet obou částí)

A – 100-91 bodů

B – 90-81 bodů

C – 80-71 bodů

D – 70-61 bodů

E – 60-51 bodů

FX – 50-0 bodů

Materiály k samostudiu:

HISTORICKÝ PŘEHLED ČESKÝCH NÁRODNÍCH DĚJIN

TémataStručný historický přehled
Příchod Slovanů. Sámova říše. Velká Morava. Přemyslovská knížata. Život společnosti v raném středověku. Románský sloh. (5.století - 1198)400 - 1198
Přemyslovští králové. Lucemburkové na českém trůně (do doby husitské). Feudální společnost. Život společnosti ve vrcholném středověku. Gotický sloh. (1198 - 1415)1198-1415
Husitství v českých zemích. Reformace. Vláda Jiřího z Poděbrad a Jagellonci na českém trůně. Renesance. Život společnosti v branách novoěku. (1415 - 1526)1415-1526
Habsburkové na českém trůně I. Třicetiletá válka. Období rekatolizace. Baroko. Život společnosti v novověku. (1526 - 1740) 1526-1740
Habsburkové na českém trůně II. Osvícenství. Průmyslová revoluce. Od monarchie k republice. Klasicismus. Život společnosti v prudkých společenských proměnách. (1740 - 1914)1740-1914
20. století. Dvě světové války. Komunistická éra. Situace po roce 1989. Architektonické styly 20. století. Život společnosti v rychle měnících se podmínkách. (1914 - 2000)1914-1993

Elektronická učebnice k historii Českých zemí (zdroj: dejepis.com):

ÚVOD DO STŘEDOVĚKU V ČESKÝCH ZEMÍCH, VELKÁ MORAVA (830 – 906), POČÁTKY ČESKÉHO STÁTU(9. století – 1000), KRIZE RANĚ ČESKÉHO STÁTU (1000 – 1197), ČESKÝ STÁT ZA POSLEDNÍCH PŘEMYSLOVCŮ (1197-1306), MEZI VLÁDOU PŘEMYSLOVCŮ A LUCEMBURKŮ (1306 – 1310), ČESKÝ STÁT ZA VLÁDY LUCEMBURKŮ (1310 – 1419), ČESKÉ ZEMĚ A HUSITSTVÍ (1419 – 1437), ČESKÉ ZEMĚ ZA VLÁDY JIŘÍHO Z PODĚBRAD (1437 – 1471), GOTIKA V ČESKÝCH ZEMÍCH, KULTURA A UMĚNÍ RANÉHO STŘEDOVĚKU V ČESKÝCH ZEMÍCH, ČESKÝ STÁT ZA JAGELONCŮ (1471-1526), HABSBURKOVÉ NA ČESKÉM TRŮNĚ (1526 – 1618), TŘICETILETÁ VÁLKA (1618-1648), BAROKO, ČESKÝ STÁT NA PŘELOMU 17. A 18. STOLETÍ – část Habsburská monarchie, ČESKÉ ZEMĚ ZA MARIE TEREZIE A JOSEFA II. (1740 – 1791), REFORMY CÍRKVE JOSEFA II., KLASICISMUS A EMPÍR, ČESKÉ NÁRODNÍ PROBUZENÍ (1775-1848),REVOLUČNÍ ROK 1848 – část Čechy, ČESKÉ ZEMĚ SOUČÁSTÍ RAKOUSKÉ MONARCHIE V 2. POL. 19. STOLETÍ, SPOLEČNOST PŘED 1. SVĚTOVOU VÁLKOU, ÚVOD K 1. SVĚTOVÉ VÁLCE, 1. SVĚTOVÁ VÁLKA – výsledky, ČESKÉ ZEMĚ NA POČÁTKU 1. SVĚTOVÉ VÁLKY, VZNIK ČESKOSLOVENSKA, ČESKÝ STÁT SE FORMUJE (1918-1921), ČESKOSLOVENSKO DO ROKU 1929 (1921-1929), ČESKOSLOVENSKO V 30.LETECH 20. STOLETÍ (1930-1939) – hospodářská krize a její důsledky, ZÁNIK PRVNÍ REPUBLIKY,DRUHÁ REPUBLIKA, VZNIK PROTEKTORÁTU ČECHY A MORAVA, DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA (1939-1945):ČESKÉ ZEMĚ ZA PROTEKTORÁTU, ODBOJ PO ROCE 1941, VYVRCHOLENÍ ČESKÉHO ODBOJE, KOŠICKÝ VLÁDNÍ PROGRAM, ČESKOSLOVENSKO PO ROCE 1946: POSLEDNÍ LÉTA DEMOKRACIE (1946-1948),KOMUNISTICKÝ PŘEVRAT A 50.LÉTA (1948-1959), ŠEDESÁTÁ LÉTA A PRAŽSKÉ JARO (1960-1968),OBDOBÍ NORMALIZACE (1969-1979), SMĚŘOVÁNÍ K SAMETOVÉ REVOLUCI (1980-1989), POČÁTKY DEMOKRACIE A VZNIK ČR (1989-1993), ČESKÁ REPUBLIKA NA PŘELOMU TISÍCILETÍ (1993-2013)

Mapové portály: MAPY.CZ, GOOGLE MAPY, SATELITNÍ MAPY EVROPY

Ukázky různých druhů map: KATASTRÁLNÍ, HISTORICKÉ

Orientace: návod k práci s buzolou, Geocaching – orientace v praxi

Videa k orientaci: Mapa a kompas, Jiné určování směru, Orientace dle přírodních úkazů

Mapové značky

ZEMĚPIS.COM – www stránky, kde najdete spoustu geografických informací

Aplikace ke stažení: CESTUJEME PO ČR – místopis Česka

Zeměpisné hry: ZEMĚPISNÝ MILIONÁŘ, TETRIS S OBRYSY STÁTŮ

VLAJKY STÁTŮ

procvičování geografických vědomostí TOPOROPA

INTERAKTIVNÍ MAPA PAMÁTEK V ČR

ZÁMKY, HRADY A JINÉ ZAJÍMAVOSTI

ČESKÁ NEJ nebo i ZDE – geografické rekordy

Turistické portály: KUDY Z NUDY, CESTUJEME ČESKEM, VÝLETNÍK, TURISITKA, KAM PO ČESKU

Regionální geografie:

projekt BAREVNÉ STEZKY SLEZSKÉHO EUROREGIONU – ke stažení metodická příručka i pracovní listy pro děti

SYLABUS PŘEDMĚTU ZDE