ZÁKLADNÍ INFORMACE:
Doporučený ročník / semestr: 1 / LS
Rozsah studijního předmětu: 6 (přímá výuka)
Způsob ověření studijních výsledků: zápočet
Forma výuky: kombinovaná

POŽADAVKY NA STUDENTA: 

A) test elementárních přírodovědných znalostí – maximum 40 bodů (20 otázek, bodové hodnocení jednotlivých otázek 0-2 body)

B) Didaktické zpracování vyučovací lekce na vybrané přírodovědné téma – zpracovaní 1 až 4 samostatných vyučovacích lekcí (hodin) na vybraná přírodovědná témata – maximum 60 bodů (za 1 vyučovací jednotku max. 15 bodů, z toho zařazení k učivu dle RVP a očekávanému výstupu (0-1 bod), formulace konkrétních cílů (0-2 body), popis pojmů 0-1 bod, popis učebních činností žáka a vyučovacích činností učitele (0-11 bodů).

Struktura přípravy (viz šablona níže):
a) Nadřazené učivo z RVP ZV (sekce učivo) – opsat
b) Očekávaný výstup z RVP ZV – vybrat ten, do kterého téma hodiny spadá (nejvíce patří)
c) FORMULOVAT KONKRÉTNÍ CÍLE HODINY V JAZYCE ŽÁKA (tak, aby bylo možno zkontrolovat jejich dosažení), např. žák popíše, žák nakreslí, vyrobí aj. /aktivní sloveso/, nikoli slovesa typu chápe (to neověříme)
d) POJMY – vypsat pojmy, se kterými budete pracovat
e) POPIS ČINNOSTÍ UČITELE A ŽÁKA – rozdělit na dva sloupce, v jednom to, co konkrétně dělá učitel, ve druhém to, co konkrétně dělá žák, tzn. jak učitel vysvětluje dané pojmy, co k tomu používá, jaké otázky klade apod. Popis učebních úloh pro žáka – co konkrétně dělá žák, např. pokud řeší osmisměrku, tak osmisměrku připojit apod.

ŠABLONA DIDAKTICKÉ PŘÍPRAVY (UCV-1PZ2) – náhled v pdf

ŠABLONA DIDAKTICKÉ PŘÍPRAVY (UCV-1PZ2) – ke stažení v docx

Pro splnění předmětu je potřeba minimálně 51 bodů (součet testu i přípravy) s tím, že je nutno získat z testu min. 10 bodů.

100 – 51 bodů: splnil (započteno)

50 – 0 bodů: nesplnil (nezapočteno)

Cíle/výstupy učení:

Předmět je zaměřen na celý tematický okruh Rozmanitost přírody. Studenti se rovněž blíže seznámí s průřezovým tématem Environmentální výchova a jeho aplikací do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Pro to, aby student mohl připravit kvalitní vyučovací hodinu s přírodovědným vzdělávacím obsahem, musí mít dobře zvládnuty základy přírodovědných oborů, z nichž učivo o přírodě vychází (např. biologie, fyzika, chemie aj.) Cílem je vést studenty k prohlubování a rozšiřování přírodovědných znalostí a dovedností. Důraz bude položen zejména na oborovou (mezioborovu) didaktiku tak, aby byl student schopen samostatně provádět didaktickou analýzu a dokázal připravit vyučovací hodinu (lekci) na přírodovědné (environmentální) téma pro žáky 1. stupně ZŠ. V teoretickém kontextu didaktických znalostí obsahu se bude obsah předmětu zaměřovat na to, aby student dokázal dětem (žákům) vědecky správně a přitom srozumitelně vysvětlit zajímavé přírodní jevy, se kterými se žák setkává v běžném životě.

OBSAH PŘEDMĚTU – PŘEHLED TÉMAT:

1. Edukační cíle v tematickém okruhu Rozmanitost přírody

2. Vzdělávací obsah v tematickém okruhu Rozmanitost přírody

3. Výukové metody a organizační formy v tematickém okruhu Rozmanitost přírody

4. Materiálně didaktické prostředky v tematickém okruhu Rozmanitost přírody

5. Vesmír a Země

6. Látky a jejich vlastnosti

7. Vzduch

8. Voda

9. Nerosty, horniny a půda

10. Rostliny – byliny

11. Rostliny – dřeviny

12. Houby

13. Bezobratlí živočichové

14. Obratlovci

15. Životní podmínky a rovnováha v přírodě

16. Ochrana životního prostředí a rizika v přírodě

STUDIJNÍ MATERIÁL:

KURS LMS MOODLE (skripta k předmětu)

Aby vám odkaz na Moodle fungoval, nesmíte mít Moodle již otevřený na liště. Po kliknutí na výše uvedený odkaz se přihlaste na stránce nahoře vpravo – jako do Portálu. Pro zápis do kurzu slouží jeho zkratka, tzn. 1PZ2. Kurs slouží jako elektronická skripta.

Údaje k přihlášení do kurzu v Moodlu:

klíč pro sebezápis studenta: 1PZ2