Anotace: Cílem předmětu je vést studenty k pochopení důležitosti pozice učitele v MŠ v kontextu poznávání přírody, který má vést děti při vhodných příležitostech a úměrně rozvoji rozumových i pracovních schopností dětí k postupnému chápání významu přírody pro život lidí. Vytvářet u dětí potřebu pečovat o přírodu a život v ní a chránit ji jako nepostradatelnou součást životního prostředí člověka. Cílem je poskytnout studentům(kám) základní vhled do problematiky týkající se podmínek života na Zemi, fungování jednotlivých ekosystémů, vlivech člověka na ně a o hlavních ekologických problémech současnosti a jejich vývojových perspektivách. V oblasti environmentální výchovy nabídnout studentům(kám) nejen teoretický přehled metod, obsahu a cílů, ale i řadu praktických cvičení, námětů a ekoher. Velmi důležitým cílem je naučit se osobně vnímat přírodu na přírodovědecké výpravě a umět ji reflektovat a didakticky transformovat pro potřeby výuky v mateřské škole.

ROZVRH PŘEDMĚTU: Úterý 30.10.2018 od 14:10 do 19:10 (učebna SD 201)

Obsah předmětu (témata přednášky):

Základní pojmy a souvislosti z oblasti ekologie a z ochrany životního prostředí.
Vývoj vztahů člověka k přírodě a životnímu prostředí.
Globální problémy.
Současné postavení člověka v přírodě.
Přehled o stavu a problémech ŽP v ČR.
Význam a pojetí environmentálního vzdělávání výchovy.
Vývoj a trendy v oblasti environmentálního vzdělávání a výchovy u nás a ve světě. Didaktické aspekty environmentální výchovy -metody, cíle, obsah, prostředky, podmínky. „Ekokultura“ osobnosti.
Specifické metody v praktické environmentální výchově v mateřských školách a další didaktické aspekty.
Metody a formy environmentání výchovy – přímý kontakt s přírodou, simulační hry, drama a hraní rolí, smyslové vnímání přírody.
Praktické dovednosti pro pobyt v přírodě a zacházení s přírodou.
Kooperativní a komunikační dovednosti.
Odpovědné chování vůči ŽP.
Aktivní zapojení do ochrany ŽP.
Environmentální výchova na MŠ – ekologické projekty, spolupráce s centry ekologické výchovy.

Prezentace ke stažení:

PREZENTACE č. 1

PREZENTACE č. 2

PREZENTACE č. 3

Požadavky na ukončení předmětu:

Ukončení předmětu je zkouškou.
Zkouška má písemný charakter (písemná práce) vycházející z praktického poznávání přírody a lidské činnosti v místní krajině.

Název práce: Zajímavá místa pro environmentální výchovu a vzdělávání v mateřské škole

Podrobné zadání:
Na základě vaší znalosti a zkušenosti místního regionu (okolí školy, okresu, popřípadě regionu) vybrat místa, která jsou svým charakterem zajímavá pro děti a skrývají i výukový potenciál z oblasti environmentální edukace.

U každého místa bude tato osnova:
a) zdůvodnění výběru (0-1 bod) – popíšete, proč jste zvolili zrovna toto místo (např. strom s rozrytou kůrou různými nápisy) – vaše vlastní formulace, zdůvodnění.
Popis bodování:
0 bodů – zcela chybí
0,5 bod – jednoduché zdůvodnění, resp. příliš obecné
1 bod – přesné, jasné zdůvodnění
b) odborný popis environmentálních souvislostí, souvisejících pojmů, které popisují viděnou skutečnost (ničení stromů) – důsledky pro člověka, přírodu. Tzn. že si zvolíte např. globální problém, kterého se to týká, nebo filozofickou myšlenku, nebo jiný fenomén z odborné stránky. Tato část by neměla být „vaše povídání“, ale text by měl vycházet z odborné literatury – úvést zdroje, ze kterých jste čerpali (i elektronické); (0 – 3 body)
Popis bodování:
0 bodů – chybí
1 bod – velmi obecné, stručné, jen naznačená souvislost, literatura 1-2 zdroje
2 body – již přesnější, zřejmá návaznost na teoretický pojem a jeho základní rozpracování, přiměřená literatura (okolo 5 zdrojů)
3 body – velmi přesné, výstižné, relativně podrobné, komplexně zpracované, bohatší literatura (zdroje) – cca okolo 10 zdrojů
c) formulace očekávaných výstupů (cílů) – v oblasti afektivní (postoje, hodnoty), psychomotorické (dovednosti) a kognitivní (znalostní) – nutno jasně označit (0 – 2,5 bodu); např. kognitivní: dítě popíše vlastními slovy, co způsobuje tělu stromu člověk tím, že do něj ryje; psychomotorický: dítě za pomoci učitele změří obvod stromu pro výpočet jeho věku; afektivní – dítě řekne, proč je špatné takto rýt do stromu a jak by se mu líbilo, kdyby tak do něho někdo ryl
Popis bodování:
0 bodů – cíle chybí
0,5 bodu – cíle nejsou formulovány v jazyce žáka pomocí aktivních sloves
1 bod – chybí dva druhy cílů (nebo jsou špatně formulovány)
1,5 bodu – chybí jeden druh cílů (nebo je špatně formulován)
2 body – všechny 3 druhy cílů správně formulovány
d) popis vzdělávací nabídky – formulace minimálně 1 zcela konkrétní činnosti (úlohy) pro dítě, která se vztahuje k uvedenému místu. Takto formulovanou úlohu je možno dle popisu odučit. Úlohu formulovat jako zadání pro dítě. Např. Popiš, jak co na stromě vidíš. Porovnej tento strom s druhým nepopsaným. Změř obvod stromu, aby ses od učitele dozvěděl, jak starý je strom. Najdi kůru mrtvou (odumřelou) a srovnej ji s kůrou živého stromu apod. (0-3 body)
Popis bodování:
0 bodů – popis činností zcela chybí
1 bod – jen obecně popsaná jednoduchá činnost, nevyžadující přípravu předem (spíše jen námět)
2 body – podrobněji popsaná činnost (např. pokud jsou otázky, pak vypsány konkrétně), nebo u pokusu – postup, vysvětlení… – činnost vyžadující připravený materiál předem
3 body – podrobně popsaných více činností
e) fotodokumentace místa (0 – 1 bod) – alespoň 1 foto dokumetující dané místo, pokud možno vlastní
Popis bodování:
0 – foto chybí
0,5 – foto z internetu, resp. nepřesně zachycující popisovaný jev
1 – foto vlastní, přesně zachycující daý jev (nejedná se o technickou kvalitu snímku, ale zda zachycuje skutečně to, o čem se píše)

Max. 10 bodů za 1 místo.

VZOR PRO POPIS MÍSTA: ke stažení přímo ve wordu ZDE

vzor-seminarni-prace-msevv

TERMÍN ODEVZDÁNÍ PRÁCE: 31.1.2019 (23:59) – nahrát práci na Portál/Seminární práce/MSEVV

Bodové hodnocení práce (zkoušky):
A – 15 (a více) míst a zároveň 150-137 bodů (100-91b.)
B – 13-14 míst, resp. 136 -122 bodů (90-81b.)
C – 11-12 míst, resp. 121-107 bodů (80-71b.)
D – 8-10 míst, resp. 106-92 bodů (70-61b.)
E – 5-7 míst, resp. 91-77 a více bodů (60-51b.)
FX – méně než 5 míst, resp. 76 bodů a méně (50-0b.)

Do elektronického indexu pak budou body přepočítány tak, že max. bude 100 bodů (tzn. 1 bod do indexu = 1,5b.)

SYLABUS PŘEDMĚTU ZDE