Anotace: Cílem předmětu je v rámci přednášek seznámit studenty s tématem zdraví člověka, s fungováním jednotlivých soustav lidského těla a vývojem člověka od narození po smrt. Dále seznámit studenty s prvky zdravého životního stylu a zásadami hygieny tak, aby dokázali téma aplikovat ve výuce na 1. stupni ZŠ. Dalším cílem je poukázat na důležitost sexuální výchovy, zejména na psychické a etické důsledky sexuálního chování člověka, aby student mohl položit správné základy sexuální výchovy u dětí v primární škole. Cílem je rovněž prohloubit u studentů znalosti o první pomoci a jednání v život ohrožujících situacích. Student by také měl být podrobněji seznámen s nebezpečím návykových látek a preventivních chováním zamezujícím jejich užívání. V neposlední řadě také seznámit s oblastí osobního bezpečí zejména v oblasti silničního provozu, šikany a týrání, jakož i násilím v médiích tak, aby student mohl didakticky zpracovat uvedená témata pro výuku na 1. stupni ZŠ. Cílem předmětu v rámci seminářů je především rozvíjet kompetence studenta (budoucího učitele) v problematice didaktických znalostí obsahu. Semináře budou zaměřeny zejména na vlastní analýzu příslušných odborných znalostí nutných k následné didaktické rekonstrukci, budeme se zabývat formulací cílů, výběrem a řazením vzdělávacího obsahu, úlohou prekonceptů v rámci didaktické přípravy učitele, jakož i zdroji pro výuku v tematických okruzích Lidé kolem nás a Člověk a jeho zdraví a samotné pokusy o didaktickou rekonstrukci vybraných pojmů (témat) z uvedených tematických okruhů.

Rozvrh předmětu:

Přednášky: ÚTERÝ liché od 10:50-12:25 (od 11.2.2020 do 5.5.2020)

Semináře: ÚTERÝ sudé od 10:50-12:25 (od 18.2.2020 do 28.4.2020)

Učebna SC135

Sylabus předmětu ZDE

Obsah předmětu:

Obsah přednášek:

1. přednáška:
Úvod do předmětu a Lidské tělo
2. přednáška:
Zdraví a zdravý životní styl; Nemoci a jejich prevence; Výživa a zdraví; Psychika a zdraví; Pohyb a zdraví
3. přednáška:
Návykové látky a závislosti; První pomoc; Člověk mezi lidmi – chování lidí, komunikace, mezilidské vztahy, kooperace, kompetice, etika, etiketa, morálka; Člověk v rodině, práce a zaměstnání
4. přednáška:
Člověk a kultura, projevy kultury, subkultury, kulturní instituce; Člověk a náboženství/víra – hlavní světová náboženství, církve v ČR; Člověk a právo – právo a spravedlnost
5. přednáška:
Člověk a finance – finanční gramotnost; Člověk a sexualita
6. přednáška:
Člověk a média – média, reklama, mediální gramotnost; Člověk v nebezpečí – mimořádné události a IZS
Člověk jako původce globálních problémů – globální problémy sociální povahy
7. přednáška:
Zápočty, písemný test

Obsah seminářů:
1. – 6. seminář:  Semináře odpovídají tématům přednášek. Součástí semináře je didaktizace témat. Zejména pak rozbor RVP ZV ve vztahu k daným tématům, tvorba obsahových plánů, formulace edukačních cílů, tipy na konkrétní úkoly pro žáky.
V seminářích student získává inspiraci pro tvorbu vlastních didaktických příprav.

Požadavky ke splnění předmětu:

1. ZÁPOČTOVÝ TEST – teorie týkající se jednotlivých témat z tematických okruhů Člověk a jeho zdraví + Lidé kolem nás (v intencích přednášek, resp. základního studijního materiálu kurzu v Moodlu). Všechny otázky do testu jsou uvedeny v Moodlu v sekci „Kontrolní otázky a úkoly“. Test bude obsahovat 20 otázek, každá otázka 0-2 body. MAXIMUM BODŮ ZA TEST = 40 bodů.

2. TEMATICKÝ PLÁN – zpracování až 2 tematických plánů (jeden pro tematický okruh Člověk a jeho zdraví a jeden pro tematický okruh Lidé kolem nás) pro 4. a 5. ročník; za jeden plán 0-10 bodů; MAXIMUM BODŮ ZA TEMATICKÝ PLÁN = 20 bodů

Jak vybírat konkrétní vzdělávací obsah?

1) Cíle – očekávané výstupy – návaznost na cíl (smysluplnost)

2) Současné poznání vědy – odbornost

3) Psychologická charakteristika žáka – přiměřenost

4) Regionální podmínky – specifičnost, návaznost na žákův životní kontext

MAXIMÁLNÍ ROZSAH 1 TEMATICKÉHO PLÁNU – 40 vyučovacích hodin

Tematický plán bude obsahovat:

a) Měsíční tematický celek (název většího celku) – může přesahovat i do více měsíců, pokud bude třeba

Příklad: První pomoc

b)Témata – celkem 40 témat – 2 témata za měsíc

Příklad: Drobná poranění a jejich ošetření, Přivolání pomoci a komunikace s operátorem

c) Klíčové pojmy – pojmy, se kterými se žák setká v daném tématu

Příklad: bezvědomí, integrovaný záchranný systém, tísňová linka, zlomenina, vykloubení, krvácení

d) Generalizace – jedna až dvě ke každému tématu (forma oznamovací věty se slovesem)

Příklad: První pomoc jsem povinen poskytnout kdekoliv a kdykoliv

e) Vazba na očekávané výstupy – stačí pomocí číselného označení (viz druhý seminář)

Příklad: ČJS-5-5-07.2, ČJS-5-5-07.3

Seznam číslovaných očekávaných výstupů: ČÍSLOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

Šablona tematického plánu (náhled v pdf): Šablona pro tematický plán 5CAJZ

Šablona tematického plánu (ke stažení v docx): Šablona pro tematický plán 5CAJZ

3. DIDAKTICKÁ PŘÍPRAVA NA HODINU – zpracování až 4 příprav na vyučovací hodinu (max. 2 pro každý tematický okruh); za jednu přípravu 0-10 bodů; MAXIMUM BODŮ ZA DIDAKTICKOU PŘÍPRAVU = 40 bodů.

náhled šablony v pdf: Šablona pro přípravu vyučovací hodiny 5CAJZ

ŠABLONA DIDAKTICKÉ PŘÍPRAVY KE STAŽENÍ (formát docx): Šablona pro přípravu vyučovací hodiny 5CAJZ

Celkové bodování (test + tematický plán + příprava):
100 – 51 bodů: splnil (započteno)
50-0 bodů: nesplnil (nezapočteno)

NAHRÁVAT NA PORTÁL – SEMINÁRNÍ PRÁCE POD PŘEDMĚT 5CAJZ

KURZ MOODLE ZDE

Klíč pro sebezápis studentů: 5CAJZ

Některé materiály k samostudiu a inspiraci do praxe:

materiály níže uvedené (nebo většina z nich) jsou také součástí kurzu MOODLE

100 ZAJÍMAVOSTÍ O LIDSKÉM TĚLE

BYL JEDNOU JEDEN ŽIVOT – animovaný seriál o lidském těle a jeho fungování (26 dílů)

INTERAKTIVNÍ UKÁZKY ORGÁNOVÝCH SOUSTAV – anglicky, ale jako obrazová ukázka výborný

OPTICKÉ KLAMY 1, OPTICKÉ KLAMY 2

MORSEOVKA – převodní tabulka

MINERÁLY A JEJICH ÚČINEK NA LIDSKÉ TĚLO

KALKULAČKA TEPOVÉ FREKVENCE nebo ZDE

KALKULAČKA KALORICKÉHO PŘÍJMU, KALKULAČKA TĚLESNÉHO TUKU, další kalkulačky

VÍM, CO JÍM – web o nutričně vyvážených potravinách

KALORICKÉ TABULKY – web o mapování příjmu a výdeje potravin

E-LEARNING O ZDRAVÍ (výživa): část 1, část 2, část 3, část 4, bonus

PŘEDNÁŠKA prof. Jana Sokola – RODINA V PROMĚNÁCH ČASU

ZÁKON O RODINĚ

projekt ETICKÉ DÍLNY – etická výchova ve škole se školenými lektory

projekt KOMPÁSEK – zaměřený přímo pro 1. stupeň ZŠ (Jak v životě neztratit směr)

dokument o EVROPSKÉ KULTUŘE

Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách

OCHRANA ČLOVĚKA PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH – příručka učitele

Ukázka stručné brožury, jak se chovat při mimořádných událostech

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRVNÍ POMOCI PRO ZŠ

Metodická příručka PP – náhlá onemocnění, Metodická příručka PP – úrazy, Metodická příručka PP – jak učit první pomoc

Aplikace PRVNÍ POMOC v mobilu (ke stažení)

PAN KUŽEL – webové stránky pro děti o dopravní výchově

PODKLADY PRO DOPRAVNÍ VÝCHOVU vydané MŠMT

Materiály na DUMách o dopravní výchově ZDE

Interaktní webové stránky HRAVÉ UČENÍ

Pracovní a metodické listy organizace  ZÁCHRANNÝ KRUH

projekt ALARM – metodické materiály pro 1. stupeň ZŠ

PREZENTACE O PRVNÍ POMOCI PRO 1. STUPEŇ ZŠ

ALÍK ZÁCHRANÁŘ – portál o první pomoci

PŘÍRUČKA PRVNÍ POMOCI – animované video

prezentace GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA

příručka o GLOBÁLNÍCH PROBLÉMECH – příklady

FINANČNÍ GRAMOTNOST VE VÝUCE – metodická příručka

FINANČNÍ GRAMOTNOST – obsah a příklady z praxe škol

ŽIVOT BEZ DLUHŮ – stránky s animovaným seriálem k tématům finanční gramotnosti