Anotace: Cílem předmětu je prohloubit u studentů poznatky z oblasti přírodních věd (fyziky, chemie,mineralogie, geologie), které jsou nezbytné pro kvalitní práci učitele při výuce přírodovědných předmětů v primární škole. Dalším cílem je poukázat na význam konstruktivního vyučování, zejména metodou experimentu a studenty vést k osvojení řady způsobilostí, jak efektivně předávat žákům nejen vědomosti, ale učit je chápat pojmy a souvislosti. V neposlední řadě je cílem rozvíjet zájem studenta o studium přírody. Studenti seznamováni s vybranou teorií z jednotlivých oblastí přírodních věd, jakož i didaktikou a praktickými cvičeními, které lze realizovat ve výuce na 1. stupni ZŠ.  Přírodní vědy (biologie, geologie, ekologie, fyzika a chemie aj.) představují základnu, ze které vychází obsah učení o přírodě v primární škole. Na druhé straně, znalosti z oboru pedagogika a psychologie nám poskytují odpovědi na otázky „co, kdy, jak a proč“ učit. V předmětu se budeme učit, jak didaktizovat vybrané poznatky z přírodních věd.

Obsah předmětu:

Číslo cvičeníTémataPrezentace ke stažení
1.Úvod do předmětu. Pokus a otázka přírodovědné
gramotnosti. Měnící se paradigma vědy. Místo pokusu v RVP.)
Vesmír, gravitace, Země ve Vesmíru.
PREZENTACE 1
2.Pokus jako vyučovací metoda. Horniny, nerosty a půda.PREZENTACE 2
3.Frontální pokus. Voda. Počasí a podnebí. PREZENTACE 3
4.Žákovský pokus.
Vzduch. Atmosféra.
PREZENTACE 4
5.Procesuální stránky provádění pokusů.
Látky a jejich vlastnosti. Pokusy na zjišťování vlastnosti látek (rozpustnost, stlačitelnost, složení, hustota; rozdíly mezi látkami plynnými, kapalnými, pevnými).
PREZENTACE 5
6.Náměty a inspirace pro využití pokusů. Elektřina a magnetismus. Pokusy na vodivost elektrické energie, elektromagnet, pokusy se statickou elektřinou. Pokusy s magnety, zjišťování vlastností magnetismu. Elektrické obvody.PREZENTACE 6

Požadavky na zakončení: Předmět je ukončen ÚSTNÍ ZKOUŠKOU.

A) Teoretická část – teoretická znalost vybraných témat (viz okruhy)

Okruhy ke zkoušce:

1. Vesmír. Definice, sluneční soustava, složení Vesmíru, sluneční záření, planety, pohyby Země a Měsíce a jejich důsledky pro život, význam Slunce. Hvězdy (druhy, vzdálenosti a souhvězdí. Černé díry. Relativita času a prostoru. Cestování do Vesmíru (historie kosmonautiky). Měsíc. Umělé družice.
2. Země + nerosty a horniny, půda. Stavba Země. Definice, rozdíly, význam, základní rozdělení hornin, stavba
hornin, struktura, příklady nerostů a hornin – určení, regionální oblasti nálezů, druhy a typy půd, určování základních typů a druhů půd Faktory ovlivňující půdu. Zemětřesení a sopečná činnost (vznik, popis, příklady míst).
3. Látky. Vlastnosti látek. Základní chemické látky. Pojmy látka, věc, fyzikální těleso. Druhy látek – jednoduché, složené. Změny látek (fyzikální, chemické a biologické). Skupenství, princip skupenství, změny skupenství. Vlastnosti plynů, kapalin, pevných látek. Směsi (homogenní, nehomogenní), složení a příklady. Druhy sloučenin, příklady.
4. Voda. Hydrosféra. Definice, význam, oběh vody v přírodě, vlastnosti, složení, výskyt. Var. Výpar. Skupenství vody a jeho přeměny. Využití vody. Znečištění vod a jejich ochrana. Voda a lidské tělo. Praktické pokusy s vodou.
5. Vzduch. Atmosféra. Definice, význam, proudění vzduchu, tlak vzduchu, vzduch a živé organismy. Složení atmosféry a charakteristika jednotlivých vrstev. Složení vzduchu.
6. Počasí a podnebí. Definice, rozdíly, podstata těchto jevů, meteorologie, tlakové níže, výše, fronty, mraky (atmosférické jevy a úkazy). Faktory ovlivňující podnebí a počasí. Pohyby vzduchových hmot. Tvorba mraku. Bouřka – charakteristika, vznik, hrom, blesk. Podnebné pásy.
7. Fyzikální veličiny. Objem, hmotnost, teplota, čas, síla. Definice, využití v praktickém životě, měření těchto veličin na 1.st. ZŠ a způsoby jejich zavádění, konkrétní příklady.
8. Magnetismus a gravitace. Definice, charakteristika. Magnet a jeho účinky. Magnetická síla – vlastnosti. Význam gravitační síly, využití magnetismu a gravitace v praxi.
9. Technické prostředky. Stroje – charakteristika. Jednoduché prostředky – kladka, páka, kladkostroj, nakloněná rovina, parní stroj. Jednoduché stroje – např. jízdní kolo. Použití strojů v praxi. Domácí spotřebiče, jejich význam a manipulace s nimi. Podrobný popis 1 vybraného stroje a jeho fungování.
10. Elektřina. Definice, význam. Statická elektřina. Výroba a zdroje elektřiny (elektrárny). Elektrické obvody. Vodič, vodivost látek.Izolanty. Elektrické značky. Praktické využití učiva o elektřině ve výuce na 1.st., praktické příklady.

B) Didaktická část – zpracování 10 vybraných dílčích témat do výuky (ke každému okruhu jedno).

Vzor didaktické přípravy:

vzor-pripravy-5pvd2

ŠABLONA DIDAKTICKÉ PŘÍPRAVY KE STAŽENÍ

TERMÍN ODEVZDÁNÍ: před ústní zkouškou (viz zkouškové termíny na Portále)

SYLABUS PŘEDMĚTU ZDE

SKRIPTA: POKUS V PŘÍRODOVĚDĚ NA 1. STUPNI ZŠ A JEHO PRAKTICKÉ VYUŽITÍ VE VÝUCE

pokus-v-prirodovedeUčební text je zaměřen na problematiku přírodovědného pokusu z didaktického a metodického hlediska. Část skript je teoreticky zaměřena (metodika a didaktika pokusu), část obsahuje několik konkrétních přírodovědných pokusů, které dík své jednoduchosti a bezpečnosti jsou vhodné i na 1. stupeň ZŠ.

TEXT KE STAŽENÍ

Pro inspiraci:

diplomová práce na téma POKUSY NA 1. STUPNI (databanka příkladů – voda, vzduch)

projekt VODA (v rámci Kosmické výchovy pedagogiky M. Montessori)

miniprojekt HORNINY A MINERÁLY – několik pokusů a informace

pokusy DEBRUJÁŘI – řada zajímavých pokusů na různá témata

pracovní listy na téma NEROSTY A HORNINY

KLÍČ K URČOVÁNÍ NEROSTŮ A HORNIN ON LINE

Co umí voda a vzduch? – pokusy

různé FYZIKÁLNÍ pokusy

triky s VODOU – video

POKUSY PRO DĚTI – různé pokusy jak fyzikální, tak chemické

MICHAELOVY EXPERIMENTY – videa věnující se různým zajímavým otázkám

různé PŘÍRODOVĚDNÉ POKUSY na Youtube