Anotace: Cílem předmětu je seznámit studenty se smyslem přírodovědného a společenskovědního vzdělávání na 1.stupni ZŠ, dále budou studenti seznámeni s postavením vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v Rámcovém vzdělávacím programu. Cílem je vést studenty k pochopení role učitele a žáka jako subjektů edukace v předmětech přírodovědného a společenskovědního charakteru, zejména pak v otázkách didaktické analýzy učiva (učitel) a prekonceptů (žák). Studenti budou rovněž seznámeni se specifickými výukovými formami, metodami a materiálně-didaktickými prostředky v předmětech přírodovědné a společenskovědní povahy. Absolvent tak získá ucelené základy oborové didaktiky integrovaného předmětu Člověk a jeho svět na 1. stupni ZŠ
Kromě obecného úvodu je také cílem seznámení studentů s tematickým okruhem Člověk a jeho zdraví, jak didakticky zpracovat témata týkající se zdraví člověka, jakož i osobního bezpečí (dopravní výchova, šikana a týrání apod.). Dotkneme se také pozice sexuální výchovy na 1. stupni ZŠ.

Obsah předmětu:

1. přednáška:
Integrovaný předmět Člověk a jeho svět – úvod do studia. Seznámení s předmětem a jeho charakteristikou.
Cíle přírodovědného a společenskovědního vzdělávání na 1.stupni ZŠ. Přírodovědná gramotnost.
Rámcový vzdělávací program a oblast Člověk a jeho svět.
Role učitele a žáka – exemplární vyučování a práce s prekoncepty
Výukové formy, metody materiálně – didaktické prostředky, role učebnic ve výuce.
Obsah výuky v předmětu Člověk a jeho svět. Učivo – výběr, rozsah, struktura. Didaktická analýza učiva.

Učební materiál: SKRIPTA ČLOVĚK A JEHO SVĚT – ÚVOD DO STUDIA

2. přednáška:
Tematický okruh Člověk a jeho zdraví.
Dílčí témata: Lidské tělo, zdravý životní styl, sexualita, rodina, první pomoc a integrovaný záchranný systém, situace hromadného ohrožení, návykové látky a zdraví, osobní bezpečí žáka. Didaktické zpracování tématu, náměty do výuky.

POŽADAVKY KE SPLNĚNÍ:

Reflexe vzdělávací oblasti ČLOVĚK A JEHO SVĚT v pedagogické praxi se zaměřením na proces přípravy na výuku

Zpracování reflexe do interaktivní šablony níže. Tuto šablonu pak exportovat do wordu, stáhnout do PC a uložit na Portál do sekce Seminární práce k předmětu UCV/1PZ1. POKUD NEUČÍTE A NIKDY JSTE NEUČILI, PAK POPISUJETE VAŠI REÁLNOU PŘEDSTAVU, jako byste měli tuto oblast učit od příštího měsíce.

Kritéria hodnocení: Rozsah – podrobnost, propracování jednotlivých odpovědí, tzn. hloubka reflexe;  Za prvních 7 „oken“ 5 bodů, za další okna vždy 0-5 bodů dle podrobnosti. Pro částečné srovnání se bude vycházet z rozdílu mezi odevzdanými pracemi (srovnání vzhledem k mediánu rozsahu).

INTERAKTIVNÍ ŠABLONA:

Prezentace k tématům z tematického okruhu ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ:

LIDSKÉ TĚLO

ZDRAVÍ, ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, OHROŽENÍ ZDRAVÍ

SEXUALITA A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA, RODINA (část prezentace)

PRVNÍ POMOC, IZS, OHROŽENÍ ZDRAVÍ A ŽIVOTA (část prezentace)

Odkazy pro inspiraci i rozšíření vědomostí:

100 ZAJÍMAVOSTÍ O LIDSKÉM TĚLE

BYL JEDNOU JEDEN ŽIVOT – animovaný seriál o lidském těle a jeho fungování (26 dílů)

INTERAKTIVNÍ UKÁZKY ORGÁNOVÝCH SOUSTAV – anglicky, ale jako obrazová ukázka výborný

OPTICKÉ KLAMY 1, OPTICKÉ KLAMY 2

MINERÁLY A JEJICH ÚČINEK NA LIDSKÉ TĚLO

KALKULAČKA TEPOVÉ FREKVENCE nebo ZDE

KALKULAČKA KALORICKÉHO PŘÍJMU, KALKULAČKA TĚLESNÉHO TUKU, další kalkulačky

VÍM, CO JÍM – web o nutričně vyvážených potravinách

KALORICKÉ TABULKY – web o mapování příjmu a výdeje potravin

E-LEARNING O ZDRAVÍ (výživa): část 1, část 2, část 3, část 4, bonus

Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách

OCHRANA ČLOVĚKA PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH – příručka učitele

Ukázka stručné brožury, jak se chovat při mimořádných událostech

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRVNÍ POMOCI PRO ZŠ

Metodická příručka PP – náhlá onemocnění, Metodická příručka PP – úrazy, Metodická příručka PP – jak učit první pomoc

Aplikace PRVNÍ POMOC v mobilu (ke stažení)

PAN KUŽEL – webové stránky pro děti o dopravní výchově

PODKLADY PRO DOPRAVNÍ VÝCHOVU vydané MŠMT

Materiály na DUMách o dopravní výchově ZDE

Interaktní webové stránky HRAVÉ UČENÍ

Pracovní a metodické listy organizace  ZÁCHRANNÝ KRUH

projekt ALARM – metodické materiály pro 1. stupeň ZŠ

PREZENTACE O PRVNÍ POMOCI PRO 1. STUPEŇ ZŠ

ALÍK ZÁCHRANÁŘ – portál o první pomoci

PŘÍRUČKA PRVNÍ POMOCI – animované video

prezentace GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA

příručka o GLOBÁLNÍCH PROBLÉMECH – příklady