Anotace: Cílem předmětu je seznámit studenty se smyslem přírodovědného a společenskovědního vzdělávání na 1.stupni ZŠ, poukázat na historické souvislosti přírodovědného a společenskovědního vzdělávání na 1.stupni ZŠ. Dále budou studenti seznámeni s postavením vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v Rámcovém vzdělávacím programu. Cílem je vést studenty k pochopení role učitele a žáka jako subjektů edukace v předmětech přírodovědného a společenskvědního charakteru, zejména pak v otázkách didaktické analýzy učiva (učitel) a prekonceptů (žák). Studenti budou rovněž seznámeni se specifickými výukovými formami, metodami a materiálně-didaktickými prostředky v předmětech přírodovědné a společenskovědní povahy. Absolvent tak získá ucelené základy oborové didaktiky integrovaného předmětu Člověk a jeho svět.

Sylabus předmětu ZDE

Obsah přednášek:

1.  Úvod do předmětu (požadavky na splnění). Historie předmětů o přírodě a společnosti. Současné postavení přírodovědného a společenskovědního vzdělávání na 1. stupni ZŠ. Cíle přírodovědného a společenskovědního vzdělávání. Gramotnosti. Klíčové kompetence. Obecné cíle ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět.

2. Očekávané výstupy ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět.Vzdělávací obsah. Vznik vzdělávacího obsahu. Koncipování vzdělávacího obsahu ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Učebnice pro přírodovědnou a společenskovědní složku primárního vzdělávání

3.  Osobnost učitele. Učitelova kompetence – didaktická znalost obsahu. Příprava na vyučovací jednotku. Proces zjednodušování (didaktická transformace vzdělávacího obsahu). Hodnocení v integrovaném předmětu Člověk a jeho svět.

4. Osobnost žáka v integrovaném předmětu Člověk a jeho svět. Problematika dětských pojetí (prekoncepty). Konstruktivismus. Učební úlohy a jejich role při aktivizaci žáka ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět.

5. Vyučovací metody, organizační formy a materiálně didaktické prostředky ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět.

6.  Zápočtový test

POŽADAVKY NA SPLNĚNÍ PŘEDMĚTU:

Zápočtový test – test bude obsahovat otázky a jednodušší úkoly uvedené ve skritpech (zaměřený zejména na praktickou aplikaci získaných poznatků (např. správná formulace cíle, učební úlohy apod.)
Úspěšnost v testu pro udělení zápočtu: 51%.

DALŠÍ TERMÍNY TESTU: 17.5. ve 14:0025.5. ve 13:00 a 14.6. ve 14:30 (vždy na G511) – není potřeba se formálně zapisovat na tyto termíny, je třeba jen fyzicky přijít

VÝSLEDKY TESTU ZE DNE 3.5.2018

Splnili: D17247 – 90%; D17532, D17250, D17220, D17214 – 88%; D17237, D17246, D17258 – 87%; D17260, D17257 – 85%; D17253, D17215, D17256 – 84%; D17210 – 82%; D17222, D17231 – 81%; D17212, D17216 – 78%; D17259 – 76%; D17229, D17252 – 75%; D17206 – 74%; D17245 – 72%; D17235, D17242 – 71%; D17226 – 70%; D17221, D17230, D17211, D17255, D17254 – 69%; D17228, D17249, D17531 – 68%; D17265, D17239, D17248 – 66%; D17238 – 62%; D17262 – 59%; D17263 – 57%; D17251 – 56%; D17217 – 55%; D17267 – 54%; D17218 – 51%.

Nesplnili: D17223, D17533 – 46%; D17240 – 42%;  D17232 – 40%; D17234 – 38%; D17227 – 19%.  

VÝSLEDKY TESTU ZE DNE 17.5.2018

Splnili: D17219 – 91%; D17213 – 70%; D17241 – 63%; D17205 – 53%. 

VZOR TESTU K NAHLÉDNUTÍ

Bodování:

100-51: splnil

50-0: nesplnil

SKRIPTA K PŘEDMĚTU  (pro otevření klikněte na obálku):