Anotace: V Základech přírodních věd s didaktikou je cílem studenty seznámit s teorií vyučování učiva přírodovědného charakteru ve třetím až pátém ročníku primární školy. Předmět tak může významně přispět ke zkvalitnění výsledků vyučování o přírodě v primární škole. V primární škole nestačí využívat jen poznatků z psychologie (zejména vývojové) a pedagogiky. Je třeba si uvědomit, že přírodní vědy (biologie, geologie, ekologie, fyzika a chemie) představují základnu, ze které vychází obsah učení o přírodě v primární škole, proto jedním z důležitých cílů je orientace v základních přírodovědných pojmech. Neméně důležitým cílem je umět aplikovat znalosti z oboru pedagogika a psychologie do oborové didaktiky a tak umět odpovědět na otázky „co, kdy, jak a proč“ učit.  Cílem je vést k prohlubování přírodovědných znalostí a dovedností, k orientaci v kurikulárních dokumentech a schopnosti připravit a realizovat vyučovací hodinu přírodovědy. Hlavním vědomostním cílem je umět poznat běžné a vybrané přírodniny.

Obsah předmětu:

Číslo cvičeníTémaPrezentacePracovní list ke stažení
1Úvod do přírodovědné složky - přírodovědná gramotnost. Jedinečnost přírody - plán nebo náhoda? (teorie vzniku života a člověka). Lidské tělo.
Rovnováha v přírodě - podmínky pro život. Partnerství, manželství, rodičovství, základy sexuální výchovy.
Zdraví a nemoc. Zdravý životní styl. Návykové látky a zdraví. Mimořádné situace, integrovaný záchranný systém. První pomoc.
Prezentace 1a
Přednáška 1b
Prezentace 2
Prezentace 3
Pracovní list 1
Pracovní list 2
Pracovní list 3
4Živočichové v učivu přírodovědy (dělení, bezobratlí). Živočichové v učivu přírodovědy (obratlovci - ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci)
Rostliny v učivu přírodovědy - přehled hlavních a vybraných skupin rostlin (řasy, mechy, kapradiny, nahosemenné). Rostliny jednoděložné a dvouděložné. Houby.
Prezentace 4
Prezentace 5a
Prezentace 5b
Pracovní list 4
Pracovní list 5

SEZNAM ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ K POZNÁVAČCE

ODKAZY NA FOTO K POZNÁVAČCE

POŽADAVKY NA SPLNĚNÍ PŘEDMĚTU:

1) Zápočtový test – poznávačka běžných rostlin a živočichů – max. 30 bodů, minimálně 18 bodů.

2) Odevzdání vypracovaných pracovních listů z jednotlivých cvičení – každý list 5 bodů. Minimálně nutno odevzdat 4 pracovní listy. Pracovní listy vkládat naskenované na Portál – Seminární práce k předmětu KPA/5PVD1

Hodnocení:

60-31 započteno (min. 18 bodů z poznávačky)
30-0 nesplnil

SYLABUS PŘEDMĚTU ZDE

Materiály k samostudiu a k vyplnění pracovních listů:

K 1. přednášce (cvičení):

100 ZAJÍMAVOSTÍ O LIDSKÉM TĚLE

BYL JEDNOU JEDEN ŽIVOT – animovaný seriál o lidském těle a jeho fungování (26 dílů)

INTERAKTIVNÍ UKÁZKY ORGÁNOVÝCH SOUSTAV – anglicky, ale jako obrazová ukázka výborný

OPTICKÉ KLAMY 1, OPTICKÉ KLAMY 2

MINERÁLY A JEJICH ÚČINEK NA LIDSKÉ TĚLO

Ke 2. přednášce (cvičení):

ČLÁNEK O PROMĚNÁCH SEXUALITY

ČLÁNEK O SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ V UČITELSKÝCH NOVINÁCH

KOMENTÁŘ K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ VE ŠKOLE (ANO ČI NE)?

ROZDÍL MEZI MUŽSKÝM A ŽENSKÝM MYŠLENÍM – video

PŘEDNÁŠKA prof. Jana Sokola – RODINA V PROMĚNÁCH ČASU

ZÁKON O RODINĚ

projekt ETICKÉ DÍLNY – etická výchova ve škole se školenými lektory

projekt KOMPÁSEK – zaměřený přímo pro 1. stupeň ZŠ (Jak v životě neztratit směr)

dokument o EVROPSKÉ KULTUŘE

Ke 3. přednášce (cvičení):

KALKULAČKA TEPOVÉ FREKVENCE nebo ZDE

KALKULAČKA KALORICKÉHO PŘÍJMU, KALKULAČKA TĚLESNÉHO TUKU, další kalkulačky

VÍM, CO JÍM – web o nutričně vyvážených potravinách

KALORICKÉ TABULKY – web o mapování příjmu a výdeje potravin

E-LEARNING O ZDRAVÍ (výživa): část 1, část 2, část 3, část 4, bonus

NAKUPOVÁNÍ JAKO SOUČÁST KONZUMNÍHO ZPŮSOBU ŽIVOTA – dokument

Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách

OCHRANA ČLOVĚKA PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH – příručka učitele

Ukázka stručné brožury, jak se chovat při mimořádných událostech

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRVNÍ POMOCI PRO ZŠ

Metodická příručka PP – náhlá onemocnění, Metodická příručka PP – úrazy, Metodická příručka PP – jak učit první pomoc

Aplikace PRVNÍ POMOC v mobilu (ke stažení)

ZÁCHRANNÝ KRUH – portál věnující se mimořádným událostem

Pracovní a metodické listy organizace  ZÁCHRANNÝ KRUH

projekt ALARM – metodické materiály pro 1. stupeň ZŠ

PREZENTACE O PRVNÍ POMOCI PRO 1. STUPEŇ ZŠ

ALÍK ZÁCHRANÁŘ – portál o první pomoci

PŘÍRUČKA PRVNÍ POMOCI – animované video

prezentace GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA

příručka o GLOBÁLNÍCH PROBLÉMECH – příklady

Ke 4. přednášce/cvičení:

ZVUKY ZVÍŘAT

KLÍČ K URČOVÁNÍ PTÁKŮHLASY PTÁKŮ – poslech

METODICKÉ MATERIÁLY DO PŘÍRODOVĚDY – různé náměty (příručka)

PRACOVNÍ LISTY (ZOO Ostrava), STRÁNKY ZOO Ostrava

K 5. přednášce/cvičení:

KVĚTENA ČR – klíč k určování rostlin dle různých kritérií

BOTANIKA WENDYS – portál, kde najdete spoustu informací o rostlinách i pěkný herbář

různé URČOVACÍ KLÍČE

HRY S TÉMATIKOU ROSTLIN – několik námětů na didaktické hry

PEXESO O ROSTLINÁCH – on line pexeso pro děti