Anotace: Cílem předmětu je seznámit studenty se smyslem přírodovědného a společenskovědního vzdělávání na 1.stupni ZŠ, poukázat na historické souvislosti přírodovědného a společenskovědního vzdělávání na 1.stupni ZŠ. Dále budou studenti seznámeni s postavením vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v Rámcovém vzdělávacím programu. Cílem je vést studenty k pochopení role učitele a žáka jako subjektů edukace v předmětech přírodovědného a společenskvědního charakteru, zejména pak v otázkách didaktické analýzy učiva (učitel) a prekonceptů (žák). Studenti budou rovněž seznámeni se specifickými výukovými formami, metodami a materiálně-didaktickými prostředky v předmětech přírodovědné a společenskovědní povahy. Absolvent tak získá ucelené základy oborové didaktiky integrovaného předmětu Člověk a jeho svět.

Sylabus předmětu ZDE

VÝUKA – 13.2.2019 SC244 od 16:40 – 19:05

Obsah přednášky:

1.  Úvod do předmětu (požadavky na splnění). Historie předmětů o přírodě a společnosti. Současné postavení přírodovědného a společenskovědního vzdělávání na 1. stupni ZŠ. Cíle přírodovědného a společenskovědního vzdělávání. Gramotnosti. Klíčové kompetence. Obecné cíle ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět.

2. Očekávané výstupy ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět.Vzdělávací obsah. Vznik vzdělávacího obsahu. Koncipování vzdělávacího obsahu ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Učebnice pro přírodovědnou a společenskovědní složku primárního vzdělávání

3.  Osobnost učitele. Učitelova kompetence – didaktická znalost obsahu. Příprava na vyučovací jednotku. Proces zjednodušování (didaktická transformace vzdělávacího obsahu). Hodnocení v integrovaném předmětu Člověk a jeho svět.

4. Osobnost žáka v integrovaném předmětu Člověk a jeho svět. Problematika dětských pojetí (prekoncepty). Konstruktivismus. Učební úlohy a jejich role při aktivizaci žáka ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět.

5. Vyučovací metody, organizační formy a materiálně didaktické prostředky ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět.

6.  Zápočtový test

POŽADAVKY NA SPLNĚNÍ PŘEDMĚTU:

Zápočtový test – test bude obsahovat otázky a jednodušší úkoly uvedené ve skriptech (zaměřený zejména na praktickou aplikaci získaných poznatků (např. správná formulace cíle, učební úlohy apod.)
Úspěšnost v testu pro udělení zápočtu: 51%.

VZOR TESTU K NAHLÉDNUTÍ

TERMÍNY TESTU:

20.5.2019 v 15:00 (SC 244) ; 27.5.2019 v 15:00 (SC 244) a 19.6.2019 ve 14:00 (SC 135)

SKRIPTA K PŘEDMĚTU  (pro otevření klikněte na obálku):