Anotace: Cílem předmětu je připravit budoucí učitelky (učitele) mateřských škol, aby uměly rozvíjet osobnost dítěte předškolního věku po stránce gnozeologické, emocionální i volní tak, že budou vycházet z prekognic dětí a budou vytvářet základní poznatky o jevech a věcech jejich nejbližšího okolí a kladný vztah dětí k přírodě. Předmět bude navazovat na poznatky pedagogiky, využívat rovněž znalostí posluchačů, které nabyli z oblasti filozofie (antropologie), vývojové psychologie. Cílem je také uvést posluchače do světa přírody a společnosti a v neposlední řadě poskytnout základní faktografické poznatky z přírody a rozvíjet kompetence, jak provádět didaktickou transformaci přírodovědného a společenskovědního učiva.

ROZVRH PŘEDMĚTU: Bloková výuka

1. setkání PÁTEK 12.10.2018 od 7:30 do 12:25 (učebna SC236)

2. setkání PÁTEK 26.10.2018 od 7:30 do 12:25 (učebna SC236)

Obsah předmětu:

1. Úvod do předmětu. Svět a jeho složitost. Teorie o vzniku života. Pohledy na vzájemný vztah člověka a přírody – filozofický exkurs.
2. Role učitele v přírodovědném vzdělávání dětí. Poznávací procesy dětí a jejich využití ve výuce o přírodě a společnosti. Příroda a společnost v kurikulárních dokumentech. RVP PV a jeho uchopení v pedagogické praxi.
3. Vyučovací proces a jeho kategorie v kontextu učivu o přírodě a světě. Přístupy k výuce a koncipování učiva o přírodě a společnosti. Aktivizační výukové metody. Proces didaktické analýzy.
4. Příroda neživá – vybraná témata, didaktické zpracování témat (světlo a teplo, horniny a nerosty, voda, vzduch, elektřina a magnetismus)
5. Příroda živá – vybraná témata, didaktické zpracování témat (rostliny, živočichové, člověk).
6. Člověk ve společnosti (vybraná témata)

Požadavky k zápočtu: 

1 . Aktivní účast na výuce  (1 účast za 10 bodů) – max. 20 bodů

2. Zpracování úkolů – za 1 úkol 0-10 bodů, celkem max. 70 bodů

Úkoly 1-3 vypracovat do interaktivní šablony – viz níže. Vygenerovaný soubor pak převést do formátu pdf a vložit na Portál do sekce Seminární práce.

Přehled úkolů:

Úkol 1: Zjistit a sepsat 10 zajímavostí ze světa přírody.

Úkol 2: Vypracovat „test“ odborných a didaktických znalostí na vybrané pojmy – blíže viz interaktivní šablona níže

Úkol 3: Vybrat si jednu knihu o přírodě, přečíst ji a zpracovat z ní referát

Úkol 4: Vypracovat koncepci (tematický plán) týkající se vzdělávací oblasti Dítě a svět pro pedagogickou praxi – viz šablona

Úkol 5: Zpracovat 1 didakticky zacílenou činnost (viz šablona) na vybrané konkrétní téma z oblasti neživé přírody.  Konkrétní téma není „Vesmír“, ale třeba „černá díra“.

Úkol 6: Zpracovat 1 didakticky zacílenou činnost (viz šablona) na vybrané konkrétní téma z oblasti živé přírody.  Konkrétní téma nejsou „Rostliny“, ale třeba „klíčení rostlin“. 

Úkol 7: Zpracovat 1 didakticky zacílenou činnost (viz šablona) na vybrané konkrétní téma z oblasti společenskovědní.  Konkrétní téma není „Kultura“, ale třeba „grafity“.

3. Zpracování vlastního portfolia  s tématikou přírody (tištěná, elektronická či kombinovaná verze) – soubor materiálů, námětů, elektronických zdrojů, odkazů, knih apod.) – max. 10 bodů

TERMÍN PRO ZPRACOVÁNÍ ÚKOLŮ: 31.1.2019 23:59

SYLABUS PŘEDMĚTU ZDE

SKRIPTA KE STAŽENÍ (klikněte na obrázek):

bzss-skripta