Anotace: Cílem předmětu je seznámit studenty s tématem zdraví člověka, s fungováním jednotlivých soustav lidského těla a vývojem člověka od narození po smrt. Dále seznámit studenty s prvky zdravého životního stylu a zásadami hygieny tak, aby dokázali téma aplikovat ve výuce na 1. stupni ZŠ. Dalším cílem je poukázat na důležitost sexuální výchovy, zejména na psychické a etické důsledky sexuálního chování člověka, aby student mohl položit správné základy sexuální výchovy u dětí v primární škole. Cílem je rovněž prohloubit u studentů znalosti o první pomoci a jednání v život ohrožujících situacích. Student by také měl být podrobněji seznámen s nebezpečím návykových látek a preventivních chováním zamezujícím jejich užívání. V neposlední řadě také seznámit s oblastí osobního bezpečí zejména v oblasti silničního provozu, šikany a týrání, jakož i násilím v médiích tak, aby student mohl didakticky zpracovat uvedená témata pro výuku na 1. stupni ZŠ. Cílem předmětu je dále rozvíjet kompetence studenta (budoucího učitele) v problematice didaktických znalostí obsahu. Samostatné úkoly (v rámci elektronického kurzu Moodle) budou zaměřeny zejména na vlastní analýzu příslušných odborných znalostí nutných k následné didaktické rekonstrukci, na formulaci cílů, výběr a řazení vzdělávacího obsahu, úlohu prekonceptů v rámci didaktické přípravy učitele, jakož i na zdroje pro výuku v tematických okruzích Lidé kolem nás a Člověk a jeho zdraví a samotné pokusy o didaktickou rekonstrukci vybraných pojmů (témat) z uvedených tematických okruhů.

Sylabus předmětu ZDE

Rozvrh předmětu:

Středa 26.2.2020 – 1. přednáška (16:40-19:05)

Středa 29.4.2020 – 2. přednáška (16:40-19:05)

Učebna SC005

Sylabus předmětu ZDE

Obsah předmětu:

1. přednáška: tematický okruh Člověk a jeho zdraví
Úvod do předmětu. Lidské tělo. Zdraví a zdravý životní styl. Nemoci a jejich prevence.  Výživa a zdraví. Psychika a zdraví. Pohyb a zdraví. Návykové látky a závislosti; První pomoc;

2. přednáška: tematický okruh Lidé kolem nás

Člověk mezi lidmi – chování lidí, komunikace, mezilidské vztahy, kooperace, kompetice, etika, etiketa, morálka. Člověk v rodině, práce a zaměstnání. Člověk a kultura, projevy kultury, subkultury, kulturní instituce. Člověk a náboženství/víra – hlavní světová náboženství, církve v ČR. Člověk a právo – právo a spravedlnost. Člověk a finance – finanční gramotnost. Člověk a sexualita. Člověk a média – média, reklama, mediální gramotnost. Člověk v nebezpečí – mimořádné události a IZS. Člověk jako původce globálních problémů – globální problémy sociální povahy

Požadavky ke splnění předmětu:

1. ZÁPOČTOVÝ TEST – teorie týkající se jednotlivých témat z tematických okruhů Člověk a jeho zdraví + Lidé kolem nás (v intencích přednášek, resp. základního studijního materiálu kurzu v Moodlu). Všechny otázky do testu jsou uvedeny v Moodlu v sekci „Kontrolní otázky a úkoly“. Test bude obsahovat 20 otázek, každá otázka 0-2 body. MAXIMUM BODŮ ZA TEST = 40 bodů.

2. TEMATICKÝ PLÁN – zpracování až 2 tematických plánů (jeden pro tematický okruh Člověk a jeho zdraví a jeden pro tematický okruh Lidé kolem nás) pro 4. a 5. ročník; za jeden plán 0-10 bodů; MAXIMUM BODŮ ZA TEMATICKÝ PLÁN = 20 bodů

Jak vybírat konkrétní vzdělávací obsah?

1) Cíle – očekávané výstupy – návaznost na cíl (smysluplnost)

2) Současné poznání vědy – odbornost

3) Psychologická charakteristika žáka – přiměřenost

4) Regionální podmínky – specifičnost, návaznost na žákův životní kontext

MAXIMÁLNÍ ROZSAH 1 TEMATICKÉHO PLÁNU – 40 vyučovacích hodin

Tematický plán bude obsahovat:

a) Měsíční tematický celek (název většího celku) – může přesahovat i do více měsíců, pokud bude třeba

Příklad: První pomoc

b)Témata – celkem 40 témat – 2 témata za měsíc

Příklad: Drobná poranění a jejich ošetření, Přivolání pomoci a komunikace s operátorem

c) Klíčové pojmy – pojmy, se kterými se žák setká v daném tématu

Příklad: bezvědomí, integrovaný záchranný systém, tísňová linka, zlomenina, vykloubení, krvácení

d) Generalizace – jedna až dvě ke každému tématu (forma oznamovací věty se slovesem)

Příklad: První pomoc jsem povinen poskytnout kdekoliv a kdykoliv

e) Vazba na očekávané výstupy – stačí pomocí číselného označení (viz druhý seminář)

Příklad: ČJS-5-5-07.2, ČJS-5-5-07.3

Seznam číslovaných očekávaných výstupů: ČÍSLOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

Šablona tematického plánu (náhled v pdf): Šablona pro tematický plán 55AJZ

Šablona tematického plánu (ke stažení v docx): Šablona pro tematický plán 55AJZ

3. DIDAKTICKÁ PŘÍPRAVA NA HODINU – zpracování až 4 příprav na vyučovací hodinu (max. 2 pro každý tematický okruh); za jednu přípravu 0-10 bodů; MAXIMUM BODŮ ZA DIDAKTICKOU PŘÍPRAVU = 40 bodů.

náhled šablony v pdf: Šablona pro přípravu vyučovací hodiny 55AJZ

ŠABLONA DIDAKTICKÉ PŘÍPRAVY KE STAŽENÍ (formát docx): Šablona pro přípravu vyučovací hodiny 55AJZ

Celkové bodování (test + tematický plán + příprava):
100 – 51 bodů: splnil (započteno)
50-0 bodů: nesplnil (nezapočteno)

NAHRÁVAT NA PORTÁL – SEMINÁRNÍ PRÁCE POD PŘEDMĚT 55AJZ

KURZ MOODLE ZDE

Klíč pro sebezápis studentů: 55AJZ

Na stránky moodle.osu.cz se přihlašujete svým jménem a heslem jako do Portálu.

Některé materiály k samostudiu a inspiraci do praxe:

materiály níže uvedené (nebo většina z nich) jsou také součástí kurzu MOODLE

100 ZAJÍMAVOSTÍ O LIDSKÉM TĚLE

BYL JEDNOU JEDEN ŽIVOT – animovaný seriál o lidském těle a jeho fungování (26 dílů)

INTERAKTIVNÍ UKÁZKY ORGÁNOVÝCH SOUSTAV – anglicky, ale jako obrazová ukázka výborný

OPTICKÉ KLAMY 1OPTICKÉ KLAMY 2

MORSEOVKA – převodní tabulka

MINERÁLY A JEJICH ÚČINEK NA LIDSKÉ TĚLO

KALKULAČKA TEPOVÉ FREKVENCE nebo ZDE

KALKULAČKA KALORICKÉHO PŘÍJMUKALKULAČKA TĚLESNÉHO TUKUdalší kalkulačky

VÍM, CO JÍM – web o nutričně vyvážených potravinách

KALORICKÉ TABULKY – web o mapování příjmu a výdeje potravin

E-LEARNING O ZDRAVÍ (výživa): část 1část 2část 3část 4bonus

PŘEDNÁŠKA prof. Jana Sokola – RODINA V PROMĚNÁCH ČASU

ZÁKON O RODINĚ

projekt ETICKÉ DÍLNY – etická výchova ve škole se školenými lektory

projekt KOMPÁSEK – zaměřený přímo pro 1. stupeň ZŠ (Jak v životě neztratit směr)

dokument o EVROPSKÉ KULTUŘE

Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách

OCHRANA ČLOVĚKA PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH – příručka učitele

Ukázka stručné brožury, jak se chovat při mimořádných událostech

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRVNÍ POMOCI PRO ZŠ

Metodická příručka PP – náhlá onemocněníMetodická příručka PP – úrazyMetodická příručka PP – jak učit první pomoc

Aplikace PRVNÍ POMOC v mobilu (ke stažení)

PAN KUŽEL – webové stránky pro děti o dopravní výchově

PODKLADY PRO DOPRAVNÍ VÝCHOVU vydané MŠMT

Materiály na DUMách o dopravní výchově ZDE

Interaktní webové stránky HRAVÉ UČENÍ

Pracovní a metodické listy organizace  ZÁCHRANNÝ KRUH

projekt ALARM – metodické materiály pro 1. stupeň ZŠ

PREZENTACE O PRVNÍ POMOCI PRO 1. STUPEŇ ZŠ

ALÍK ZÁCHRANÁŘ – portál o první pomoci

PŘÍRUČKA PRVNÍ POMOCI – animované video

prezentace GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA

příručka o GLOBÁLNÍCH PROBLÉMECH – příklady

FINANČNÍ GRAMOTNOST VE VÝUCE – metodická příručka

FINANČNÍ GRAMOTNOST – obsah a příklady z praxe škol

ŽIVOT BEZ DLUHŮ – stránky s animovaným seriálem k tématům finanční gramotnosti