Anotace: Vyučování první části didaktiky společenských věd bude pojato jako propedeutika pro vyučování historie. Studenti budou seznámeni se strukturou chronologie (periodizace) dějepisného učiva ve 4. – 5. ročníku primární školy a významem výchovy dějinami. Budou se rovněž zabývat úlohou křesťanství v českých dějinách i křesťanstvím jako základem evropské civilizace.

Obsah předmětu:

Číslo přednáškyTémataPracovní list ke staženíStručný historický přehled
1.Příchod Slovanů. Sámova říše. Velká Morava. Přemyslovská knížata. Život společnosti v raném středověku. Románský sloh. (5.století - 1198)
Přemyslovští králové. Lucemburkové na českém trůně (do doby husitské). Feudální společnost. Život společnosti ve vrcholném středověku. Gotický sloh. (1198 - 1415)
Husitství v českých zemích. Reformace. Vláda Jiřího z Poděbrad a Jagellonci na českém trůně. Renesance. Život společnosti v branách novoěku. (1415 - 1526)
Pracovní list 1
Pracovní list 2
Pracovní list 3
400 - 1198
1198-1415
1415-1526
2.Habsburkové na českém trůně I. Třicetiletá válka. Období rekatolizace. Baroko. Život společnosti v novověku. (1526 - 1740)
Habsburkové na českém trůně II. Osvícenství. Průmyslová revoluce. Od monarchie k republice. Klasicismus. Život společnosti v prudkých společenských proměnách. (1740 - 1914)
20. století. Dvě světové války. Komunistická éra. Situace po roce 1989. Architektonické styly 20. století. Život společnosti v rychle měnících se podmínkách. (1914 - 2000)
Pracovní list 4
Pracovní list 5
Pracovní list 6
1526-1740
1740-1914
1914-1993

POŽADAVKY NA SPLNĚNÍ PŘEDMĚTU:

1) Zápočtový test prokazující znalost elementární historie českých zemí – student prokáže orientaci v hlavních historických obdobích a událostech. V testu lze získat max. 50 bodů, minimálně však 30 (60%).

2) Odevzdání vypracovaných pracovních listů – naskenované (nafocené) vložit na Portál – Seminární práce pod předmět KPA/5SVD1. Za jeden pracovní list – 5 bodů. Pro udělení zápočtu nutno odevzdat minimálně 4 pracovní listy.

Hodnocení:
100 – 50: započteno
49 – 0: nesplnil

SYLABUS PŘEDMĚTU ZDE

Elektronická učebnice k historii Českých zemí (zdroj: dejepis.com):

ÚVOD DO STŘEDOVĚKU V ČESKÝCH ZEMÍCH, VELKÁ MORAVA (830 – 906), POČÁTKY ČESKÉHO STÁTU (9. století – 1000), KRIZE RANĚ ČESKÉHO STÁTU (1000 – 1197), ČESKÝ STÁT ZA POSLEDNÍCH PŘEMYSLOVCŮ (1197-1306), MEZI VLÁDOU PŘEMYSLOVCŮ A LUCEMBURKŮ (1306 – 1310), ČESKÝ STÁT ZA VLÁDY LUCEMBURKŮ (1310 – 1419), ČESKÉ ZEMĚ A HUSITSTVÍ (1419 – 1437), ČESKÉ ZEMĚ ZA VLÁDY JIŘÍHO Z PODĚBRAD (1437 – 1471), GOTIKA V ČESKÝCH ZEMÍCH, KULTURA A UMĚNÍ RANÉHO STŘEDOVĚKU V ČESKÝCH ZEMÍCH, ČESKÝ STÁT ZA JAGELONCŮ (1471-1526), HABSBURKOVÉ NA ČESKÉM TRŮNĚ (1526 – 1618), TŘICETILETÁ VÁLKA (1618-1648), BAROKO, ČESKÝ STÁT NA PŘELOMU 17. A 18. STOLETÍ – část Habsburská monarchie, ČESKÉ ZEMĚ ZA MARIE TEREZIE A JOSEFA II. (1740 – 1791), REFORMY CÍRKVE JOSEFA II., KLASICISMUS A EMPÍR, ČESKÉ NÁRODNÍ PROBUZENÍ (1775-1848), REVOLUČNÍ ROK 1848 – část Čechy, ČESKÉ ZEMĚ SOUČÁSTÍ RAKOUSKÉ MONARCHIE V 2. POL. 19. STOLETÍ, SPOLEČNOST PŘED 1. SVĚTOVOU VÁLKOU, ÚVOD K 1. SVĚTOVÉ VÁLCE, 1. SVĚTOVÁ VÁLKA – výsledky, ČESKÉ ZEMĚ NA POČÁTKU 1. SVĚTOVÉ VÁLKY, VZNIK ČESKOSLOVENSKA, ČESKÝ STÁT SE FORMUJE (1918-1921), ČESKOSLOVENSKO DO ROKU 1929 (1921-1929), ČESKOSLOVENSKO V 30.LETECH 20. STOLETÍ (1930-1939) – hospodářská krize a její důsledky, ZÁNIK PRVNÍ REPUBLIKY, DRUHÁ REPUBLIKA, VZNIK PROTEKTORÁTU ČECHY A MORAVA, DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA (1939-1945): ČESKÉ ZEMĚ ZA PROTEKTORÁTU, ODBOJ PO ROCE 1941, VYVRCHOLENÍ ČESKÉHO ODBOJE, KOŠICKÝ VLÁDNÍ PROGRAM, ČESKOSLOVENSKO PO ROCE 1946: POSLEDNÍ LÉTA DEMOKRACIE (1946-1948), KOMUNISTICKÝ PŘEVRAT A 50.LÉTA (1948-1959), ŠEDESÁTÁ LÉTA A PRAŽSKÉ JARO (1960-1968), OBDOBÍ NORMALIZACE (1969-1979), SMĚŘOVÁNÍ K SAMETOVÉ REVOLUCI (1980-1989), POČÁTKY DEMOKRACIE A VZNIK ČR (1989-1993), ČESKÁ REPUBLIKA NA PŘELOMU TISÍCILETÍ (1993-2013)

Pomůcky pro učitele:

Internetový portál HRADY.CZ – databáze nejen hradů, zámků a zřícenin

Pomůcky přímo pro děti:

DĚJINY UDATNÉHO NÁRODA ČESKÉHO – 111. dílů kresleného seriálu o českých dějinách