Doporučený ročník / semestr:   2 / LS

Rozsah studijního předmětu:    6 (přímá výuka)

Způsob ověření studijních výsledků:    zkouška

Forma výuky:    kombinovaná

Stručná anotace předmětu:        

Předmět je zaměřen na dva tematické okruhy vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět: Místo, kde žijeme a Lidé kolem nás. Cílem se u studentů prohloubit a rozvinout jejich znalosti z vybraných oborů souvisejících s tématy, jež jsou zařazována do výše uvedených tematických okruhů v rámci vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Hlavním cílem pak je nabyté teoretické znalosti dokázat aplikovat v procesu didaktické přípravy do vyučovacích jednotek, resp. učebních úloh. Cílem předmětu je proto především rozvíjet kompetence studenta (budoucího učitele) v problematice didaktických znalostí obsahu v kontextu geografického a společenskovědního učiva, jejichž součástí je jednak odborná znalost a jednak znalost didaktické rekonstrukce. Student by měl umět didakticky zpracovat různá (dílčí) témata z oblasti společenských a geografických věd, k čemuž je však nutné předchozí hluboké porozumění odborným pojmům z jednotlivých věd a jejich obsahům. Předmět bude směřovat k rozvinutí oborově-didaktických kompetencí (budoucích) učitelů prvního stupně základní školy.

Požadavky na studenta pro absolvování předmětu:

A) PÍSEMNÝ TEST z geografických a společenskovědních témat (tematické okruhy z RVP ZV – Místo, kde žijeme a Lidé kolem nás) – celkem 20 otázek (1 otázka max. 2 body) – max. 40 bodů

Tematické okruhy testu: mapa, ČR (fyzická a sociální geografie), naše vlast a její řízení, Evropa, Evropská unie, globální problémy sociální povahy, mimořádné události a IZS, osobní bezpečí, média a reklama, sexualita, finance, právo a spravedlnost, víra a náboženství, kultura a subkultury, rodina, lidé (chování, komunikace, etiketa, etika a morálka). Otázky k testu budou známy dopředu.

B) DIDAKTICKÉ PŘÍPRAVY NA VYUČOVACÍ HODINUmax. 60 bodů

a) až 3 (samostatné) přípravy vztahující se k tematickému okruhu Místo, kde žijeme (geografická témata) – za 1 přípravu max. 10 bodů

b) až 3 (samostatné) přípravy vztahující se k tematickému okruhu Lidé kolem nás (společenskovědní témata) – za 1 přípravu max. 10 bodů

Struktura přípravy (viz šablona), která bude poskytnuta na prvním setkání):
a) Nadřazené učivo z RVP ZV (sekce učivo) – opsat
b) Očekávaný výstup z RVP ZV – vybrat ten, do kterého téma hodiny spadá (nejvíce patří)
c) FORMULOVAT KONKRÉTNÍ CÍLE HODINY V JAZYCE ŽÁKA (tak, aby bylo možno zkontrolovat jejich dosažení), např. žák popíše, žák nakreslí, vyrobí aj. /aktivní sloveso/, nikoli slovesa typu chápe (to neověříme)
d) POPIS ČINNOSTÍ UČITELE A ŽÁKA – rozdělit na dva sloupce, v jednom to, co konkrétně dělá učitel, ve druhém to, co konkrétně dělá žák, tzn., jak učitel vysvětluje dané pojmy, co k tomu používá, jaké otázky klade apod. Popis učebních úloh pro žáka – co konkrétně dělá žák, např. pokud řeší osmisměrku, tak osmisměrku připojit apod.

NÁHLED ŠABLONY V PDF

ŠABLONA KE STAŽENÍ VE WORDU

Dobrovolný úkol: Reflexe využití výukových zdrojů – šablona: Dobrovolný úkol 1PZ4 – využití výukových zdrojů ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět na 1. stupni ZŠ 

PŘEHLED VŠECH MOŽNÝCH ÚKOLŮ (POŽADAVKŮ) KE SPLNĚNÍ PŘEDMĚTU: POŽADAVKY NA SPLNĚNÍ PŘEDMĚTU 1PZ4

Kritéria hodnocení:

Pro splnění předmětu je potřeba minimálně 51 bodů (součet testu i didaktické přípravy).

Celkové bodování:

A: 100-91 bodů

B: 90-81 bodů

C: 80-71 bodů

D: 70-61 bodů

E:  60-51 bodů

F:  50-0 bodů

Vzdělávací obsah – přehled témat

Cíle tematického okruhu Místo, kde žijeme

Zdroje ve výuce geografie v primární škole

Výukové metody v geografické složce vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět

Vzdělávací obsah v tematickém okruhu Místo, kde žijeme

Mapa a její charakteristika

Místní region jako východisko pro výuku

Česká republika – fyzická a sociální geografie

Naše vlast a její řízení

Evropa – světadíl, kde žijeme

Evropská unie

Člověk mezi lidmi – chování lidí, komunikace, mezilidské vztahy, kooperace, kompetice, etika, etiketa, morálka

Člověk v rodině, práce a zaměstnání

Člověk a kultura, projevy kultury, subkultury, kulturní instituce

Člověk a náboženství/víra – hlavní světová náboženství, církve v ČR

Člověk a právo – právo a spravedlnost

Člověk a finance – finanční gramotnost

Člověk a sexualita

Člověk a média – média, reklama, mediální gramotnost

Člověk v nebezpečí – mimořádné události a IZS

Člověk jako původce globálních problémů – globální problémy sociální povahy

Studijní literatura a studijní pomůcky  

KURS MOODLE

klíč pro sebezápis studentů: 1PZ4