Anotace: Cílem předmětu je prohloubit a rozvinout u studentů znalosti a dovednosti související s historickou a společenskovědní částí integrovaného předmětu Člověk a jeho svět. Studenti si utřídí poznatky z historie českého státu a budou je umět využít v didaktickém zpracování vyučovacích hodin. Student si také rozšíří znalosti v tématech týkající se výchově k občanství, seznámí se s finanční gramotností a její aplikací do výuky prvního stupně. V neposlední řadě cíl předmětu spočívá v tom, že student bude umět didakticky zpracovat aktuální společenskovědní téma pro výuku žáků mladšího školního věku.

Obsah předmětu:

I. přednáška:
1. Uchopení historického učiva. Orientace v čase a časový řád. Letopočet. Region jako východisko pro výuku, místní obec. Regionální památky. Báje, mýty, pověsti. Muzea ve výuce historického učiva.
2. Starší historie naší vlasti (raná historie, kmeny na českém území, Sámova Říše, Velká Morava, Přemyslovská knížata). Didaktické zpracování tématu.
3. Rozkvět a úpadek českého státu. Přemyslovci – králové, Lucemburkové, Jagellonci, Habsburkové. Didaktické zpracování tématu.
4. Novodobé dějiny českého státu. 1. světová válka a vznik ČSR, první republika, okupace a 2. světová válka, období komunismu, sametová revoluce, nejnovější dějiny České republiky. Didaktické zpracování tématu.

II. přednáška:
1. Základy občanství. Politika, principy. demokracie, volby. Státní symboly. Zákony a spravedlnost. Úřady. Pravidla slušného chování, etiketa.
2. Média a reklama. Internet, sociální sítě – přínos a nebezpečí. Konzumismus – materiální a duchovní hodnoty.
3. Základy finanční gramotnosti – peníze, majetek, rozpočet, základy hospodaření, ochod a podnikání.
4. Lidé kolem nás – světová náboženství a křesťanství jako základ evropské civilizace. Kultura a subkultura – odlišnost lidí. Sociokulturní rozdíly. Rodina.

Požadavky na splnění předmětu (k zápočtu):

1) Formulace obecnějších cílů – cíle, kterých by mělo být dosaženo na konci 5. ročníku. Zformulujte VŠECHNY cíle, které považujete za důležité.
Příklady:
– žák umí popsat vlastními slovy význam historických památek pro dešní dobu
– žák dokáže na časové ose zaznamenat důležité historické mezníky v české historii (např. střídání jednotlivých rodů)

2) Formulace témat, která považujete za důležitá. Témata MUSÍ pokrývat CELOU historii (cca od 7. – 21. století) 
Příklad:
téma – Husitství
téma – 1. světová válka

3) Formulace dílčího cíle – ke každému tématu zformulujte dílčí cíle (očekávané výstupy v jazyce žáka) – co žák bude umět.
Příklady:
– žák dokáže popsat minimálně 4 důvody, proč Husité vítězili
– žák vyjmenuje 5 míst, kde se odehrály významné boje Husitů s křižáky

4) K tématům formulovaným v bodě 2 vypište všechny klíčové pojmy (eventuelně fakta), která v tom daném tématu považujete za důležitá – opět zvlášť pro 4. a 5. ročník.
Jde o UDÁLOSTI, OSOBNOSTI, HISTORICKÉ ARTEFAKTY (movité, nemovité) a další pojmy
Například: událost: bitva u Lipan (1434); osobnosti: Jan Hus; historický artefakt: vozová hradba; jiný pojem: přijímání podobojí

Co je pojem a co fakt?
Pojem – nám umožňuje uvažovat o množství jednotlivých dílčích faktů najednou, zobecňovat důležité, rozpoznat podobnost něčeho, co už známe apod. Např. třicetiletá válka (tento pojem se již skládá z různých dílčích faktů, k jeho vytvoření je třeba již pracovat s fakty, resp. tato fakta nám „složí“ daný pojem.
Fakta – zachycují jevy popisem jejich podoby, vlastností, počtu, místa, pohybu apod. Jsou získávána pozorováním, experimentem, dotazováním a rozborem produktů činností. Fakta dávají konkrétní obsah pojmům – př. 1620 – datum Bitvy na Bílé hoře.

5) K tématům vypište generalizace, tzn. zobecnění, myšlenky, které považujete za klíčové a jež by bylo možné aplikovat i na jiné situace, jiné učivo než to, ke kterému jste ji zformulovali. Př. ke generalizacím se řadí zejména zákony, principy, teorie.
Příklad: Války s sebou nesou nízkou životní úroveň a obrovské školy na životech i majetku.

Závěr: Popište na základě (podle) čeho vybíráte témata a pojmy, eventuálně cíle a generalizace.

Doložte váš Školní vzdělávací program – část týkající se historie (tematického okruhu Lidé a čas)

Šablona pro formální úpravu práce ZDE.

PRÁCI NAHRÁVAT NA PORTÁL DO SEKCE „SEMINÁRNÍ PRÁCE“ POD PŘEDMĚT UCV/PSZ3.

Termín odevzdání práce: 31.1.2019 23:59

Studijní materiál k 1. přednášce:

Číslo přednáškyTémataPracovní list ke staženíStručný historický přehled
1.Příchod Slovanů. Sámova říše. Velká Morava. Přemyslovská knížata. Život společnosti v raném středověku. Románský sloh. (5.století - 1198)
Přemyslovští králové. Lucemburkové na českém trůně (do doby husitské). Feudální společnost. Život společnosti ve vrcholném středověku. Gotický sloh. (1198 - 1415)
Husitství v českých zemích. Reformace. Vláda Jiřího z Poděbrad a Jagellonci na českém trůně. Renesance. Život společnosti v branách novoěku. (1415 - 1526)
Pracovní list 1
Pracovní list 2
Pracovní list 3
400 - 1198
1198-1415
1415-1526
2.Habsburkové na českém trůně I. Třicetiletá válka. Období rekatolizace. Baroko. Život společnosti v novověku. (1526 - 1740)
Habsburkové na českém trůně II. Osvícenství. Průmyslová revoluce. Od monarchie k republice. Klasicismus. Život společnosti v prudkých společenských proměnách. (1740 - 1914)
20. století. Dvě světové války. Komunistická éra. Situace po roce 1989. Architektonické styly 20. století. Život společnosti v rychle měnících se podmínkách. (1914 - 2000)
Pracovní list 4
Pracovní list 5
Pracovní list 6
1526-1740
1740-1914
1914-1993

Elektronická učebnice k historii Českých zemí (zdroj: dejepis.com):

ÚVOD DO STŘEDOVĚKU V ČESKÝCH ZEMÍCH, VELKÁ MORAVA (830 – 906), POČÁTKY ČESKÉHO STÁTU(9. století – 1000), KRIZE RANĚ ČESKÉHO STÁTU (1000 – 1197), ČESKÝ STÁT ZA POSLEDNÍCH PŘEMYSLOVCŮ (1197-1306), MEZI VLÁDOU PŘEMYSLOVCŮ A LUCEMBURKŮ (1306 – 1310), ČESKÝ STÁT ZA VLÁDY LUCEMBURKŮ (1310 – 1419), ČESKÉ ZEMĚ A HUSITSTVÍ (1419 – 1437), ČESKÉ ZEMĚ ZA VLÁDY JIŘÍHO Z PODĚBRAD (1437 – 1471), GOTIKA V ČESKÝCH ZEMÍCH, KULTURA A UMĚNÍ RANÉHO STŘEDOVĚKU V ČESKÝCH ZEMÍCH, ČESKÝ STÁT ZA JAGELONCŮ (1471-1526),HABSBURKOVÉ NA ČESKÉM TRŮNĚ (1526 – 1618), TŘICETILETÁ VÁLKA (1618-1648), BAROKO, ČESKÝ STÁT NA PŘELOMU 17. A 18. STOLETÍ – část Habsburská monarchie, ČESKÉ ZEMĚ ZA MARIE TEREZIE A JOSEFA II. (1740 – 1791), REFORMY CÍRKVE JOSEFA II., KLASICISMUS A EMPÍR, ČESKÉ NÁRODNÍ PROBUZENÍ (1775-1848), REVOLUČNÍ ROK 1848 – část Čechy, ČESKÉ ZEMĚ SOUČÁSTÍ RAKOUSKÉ MONARCHIE V 2. POL. 19. STOLETÍ, SPOLEČNOST PŘED 1. SVĚTOVOU VÁLKOU, ÚVOD K 1. SVĚTOVÉ VÁLCE, 1. SVĚTOVÁ VÁLKA – výsledky, ČESKÉ ZEMĚ NA POČÁTKU 1. SVĚTOVÉ VÁLKY, VZNIK ČESKOSLOVENSKA, ČESKÝ STÁT SE FORMUJE (1918-1921), ČESKOSLOVENSKO DO ROKU 1929 (1921-1929), ČESKOSLOVENSKO V 30.LETECH 20. STOLETÍ (1930-1939) – hospodářská krize a její důsledky,ZÁNIK PRVNÍ REPUBLIKY, DRUHÁ REPUBLIKA, VZNIK PROTEKTORÁTU ČECHY A MORAVA, DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA (1939-1945): ČESKÉ ZEMĚ ZA PROTEKTORÁTU, ODBOJ PO ROCE 1941,VYVRCHOLENÍ ČESKÉHO ODBOJE, KOŠICKÝ VLÁDNÍ PROGRAM, ČESKOSLOVENSKO PO ROCE 1946:POSLEDNÍ LÉTA DEMOKRACIE (1946-1948), KOMUNISTICKÝ PŘEVRAT A 50.LÉTA (1948-1959),ŠEDESÁTÁ LÉTA A PRAŽSKÉ JARO (1960-1968), OBDOBÍ NORMALIZACE (1969-1979), SMĚŘOVÁNÍ K SAMETOVÉ REVOLUCI (1980-1989), POČÁTKY DEMOKRACIE A VZNIK ČR (1989-1993), ČESKÁ REPUBLIKA NA PŘELOMU TISÍCILETÍ (1993-2013)

Pomůcky pro učitele:

Internetový portál HRADY.CZ – databáze nejen hradů, zámků a zřícenin

Pomůcky přímo pro děti:

DĚJINY UDATNÉHO NÁRODA ČESKÉHO – 111. dílů kresleného seriálu o českých dějinách

Studijní materiál ke 2. přednášce:

Prezentace: POLITIKA, STÁTNÍ SYMBOLY, PRÁVO

MÉDIA A REKLAMA

FINANČNÍ GRAMOTNOST

LIDÉ KOLEM NÁS

Pro inspiraci do výuky nebo hlubší studium:

Politický systém ČR

Webové stránky Vlády ČR, Poslanecké sněmovny, Senátu ČR

STÁTNÍ SYMBOLY

Základní listina práv a svobod, Úmluva o právech dítěte

Systém SOUDŮ v ČR

FINANČNÍ GRAMOTNOST VE VÝUCE – metodická příručka

FINANČNÍ GRAMOTNOST – obsah a příklady z praxe škol

ŽIVOT BEZ DLUHŮ – stránky s animovaným seriálem k tématům finanční gramotnosti

FINANČNÍ GRAMOTNOST DO ŠKOL – komplexní stránky o problematice

Standardy finanční gramotnosti

Aplikace finanční gramotnosti do RVP ZV

On-line aplikace pro zaznamenávání rozpočtu (příjmů, výdajů aj.): SMONEYBOX, EÚČTY

Inspirace k realizaci mediální výchovy – článek, nabídka dílčích témat

článek VLIV MASMÉDIÍ

publikace MÉDIA POD LUPOU

E-learningový kurz o mediální gramotnosti (6 lekcí, možno získat certifikát)

Reklama a její vlivy – informace o reklamě a výzkum reklamy

Vliv reklamy na spotřebitelské chování dětí 1.stupně ZŠ – diplomová práce

PŘEDNÁŠKA prof. Jana Sokola – RODINA V PROMĚNÁCH ČASU

ZÁKON O RODINĚ

projekt ETICKÉ DÍLNY – etická výchova ve škole se školenými lektory

projekt KOMPÁSEK – zaměřený přímo pro 1. stupeň ZŠ (Jak v životě neztratit směr)

dokument o EVROPSKÉ KULTUŘE

článek o využití Etické výchovy na 1. stupni

inspirace pro výuku etické výchovy – článek a pracovní listy

hodnota člověka VIDEO

Srovnání hlavních světových náboženství – článek od M. Bruse naleznete ke stažení na portáluROZHOVORY, stáhnout přímo jej můžete ZDE